กำหนดการ

วันที่ 15 กันยายน 2554

ประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่

สถานที่ ภายนอกโรงเรียน

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 ครูผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  ด้านหน้าห้องสมุด อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์
09.00 ประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่  อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ (ห้องศูนย์ภาษาไทย-สังคม)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.1.16 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

  -  ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  พิจารณาเข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  ส่งแบบตอบรับการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  ประสาน กำกับ ติดตาม การฝึกซ้อม การประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

     1. การประกวด

     2. การแข่งขัน

     3. การร่วมกิจกรรม

  -  บันทึกจากผลการประกวดแข่งขัน

  -  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

  -  ประเมินผลการจัดกิจกรรม

  -  นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.1.16 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- 6.4.1.16 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน (วันที่ 21 มิ.ย. 2554)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 7 ก.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ (วันที่ 12 ก.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ (วันที่ 13 ก.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ (วันที่ 14 ก.ย. 2554)
- ประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ (วันที่ 15 ก.ย. 2554)
- นักเรียนดีเด่นรับมอบเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 18 ก.ย. 2554)
- นักเรียนดีเด่นรับมอบเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 20 ก.ย. 2554)
- ประชุม โครงการ "คาราวานสภานักเรียนเชียงใหม่ ร่วมใจ ช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม" (วันที่ 8 พ.ย. 2554)
- งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2554 (วันที่ 8 พ.ย. 2554)
- งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2554 (วันที่ 10 พ.ย. 2554)
- งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2554 (วันที่ 11 พ.ย. 2554)
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (วันที่ 17 พ.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด (วันที่ 21 พ.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด (วันที่ 22 พ.ย. 2554)
- รับการประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด (วันที่ 24 พ.ย. 2554)
- การประกวดนาฏศิลป์ (ฟ้อนเล็บ) (วันที่ 3 ธ.ค. 2554)
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (วันที่ 9 ม.ค. 2555)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด (วันที่ 10 ม.ค. 2555)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด (วันที่ 11 ม.ค. 2555)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด (วันที่ 12 ม.ค. 2555)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด (วันที่ 13 ม.ค. 2555)
- เด็กชายกันต์ ปันสุวรรณ์ รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 (วันที่ 14 ม.ค. 2555)
- ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (วันที่ 17 ม.ค. 2555)
- งานสัปดาห์วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (วันที่ 17 ม.ค. 2555)
- แสดงงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี (วันที่ 8 ก.พ. 2555)
- มอบเกียริตบัตรให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 14 ก.พ. 2555)
- กิจกรรมคืนชีวามาฆฤกษ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 (วันที่ 6 มี.ค. 2555)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep