กำหนดการ

วันที่ 4 ตุลาคม 2554

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรง

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 ลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมรุนแรง  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- สิ้นสุด ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด - ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 0 543)
- ฟฟฟ (วันที่ 0 543)
- 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านพัสดุ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.1 ปฏิบัติงานวิจัยของโรงเรียนและมูลนิธิฯ (8.1),(8.2.2),(9.3.1),(9.3.2) (วันที่ 0 543)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ Simeon 1932 (วันที่ 0 543)
- มาสเตอร์ วัฒนา แสงสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมชี้แจงนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (วันที่ 0 543)
- ประชุมชี้แจงนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- งาน Thailand Rice Convention 2013 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา (วันที่ 0 543)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 0 543)
- .2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ (14,16) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด .2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ (14,16) (วันที่ 0 543)
- 6.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือภายในโรงเรียน (4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)+6 (วันที่ 0 543)
- 6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 0 543)
- 6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ (วันที่ 0 543)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 0 543)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 0 543)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองประจำปี ป.1-ป.3 (4.2, 5.2) (ย 1.1.3) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 2.1 วิเคราะห์จากสรุปผลการปฏิบัติงานคณะนักร้องประสานเสียง ประจำปี 2555 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2.1 วิเคราะห์จากสรุปผลการปฏิบัติงานคณะนักร้องประสานเสียง ประจำปี 2555 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด (วันที่ 0 543)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในคาบ(2.4, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)(ย1.1.3) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในคาบ(2.4, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)(ย1.1.3) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 544)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 545)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 545)
- Ray Test SWIS อบรม (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2546)
- 6.7 งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 1 พ.ค. 2554)
- 6.2.12 ติดตั้งพัดลมบริเวณเวทีหรรษา (วันที่ 18 ธ.ค. 2554)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 2 ม.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 10 ม.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 17 ม.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 6.4.14 จัดทำรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายส่งเขตพื้นที่ (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬาของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 4 ก.พ. 2555)
- 6.1.1 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินให้หน่วยงานภายในได้รับทราบ (วันที่ 14 ก.พ. 2555)
- 6.1.3 ดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15ปี (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- 6.1.4 ดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน (วันที่ 20 ก.พ. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 21 ก.พ. 2555)
- bbb (วันที่ 23 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 6.1.15 คำนวณประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำ และตรวจเช็คงบประมาณแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 29 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 29 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 29 ก.พ. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-    6.7.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-    6.7.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-    6.7.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 6.1.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-   (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- วิเคราะห์จากสรุปผลการปฏิบัติงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2553 (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-   (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 6.3 การจำหน่ายนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 6.3.1ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายต่อสถานศึกษา (แบบ บค.19) (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 6.3.2จัดทำหนังสือส่งนักเรียนขอย้ายไปเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า (แบบ บค.20) พร้อมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (ปพ.6, ปพ.9), หลักฐานแสดงผลการเรียนเพื่อย้ายสถานศึกษา (ปพ.1: ป) สำหรับนักเรียนประถม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551, บัตรบันทึกสุขภาพและหรือระเบียนสะสม (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 6.3 การประสานงานต้อนรับหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-   (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-   (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 6 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 6 มี.ค. 2555)
- พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 7 มี.ค. 2555)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2555)
- ดำเนินการสั่งซื้อ (ชุดฟอร์มครู และบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 มี.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2555)
- . จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2555)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- 6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 21 มี.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 21 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงานjhjhh (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 เม.ย. 2555)
- 6.1.1 ดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (วันที่ 2 เม.ย. 2555)
- 6.1.1.2 กรอกข้อมูลลงในโปรแกรมเงินอุดหนุน PSIS (วันที่ 2 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 เม.ย. 2555)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 20 เม.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 เม.ย. 2555)
- ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ คนละ 2 ชุด (วันที่ 25 เม.ย. 2555)
- ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ คนละ 2 ชุด (วันที่ 25 เม.ย. 2555)
- ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ คนละ 2 ชุด (วันที่ 25 เม.ย. 2555)
- ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ คนละ 2 ชุด (วันที่ 25 เม.ย. 2555)
- ทดสอบ (วันที่ 29 เม.ย. 2555)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2555)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด ปฏิทินแผนงาน กิจกรรม โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2555)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 29 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.1.2 นำผลการศึกษาไปประชุม  วางแผนดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.1.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนร่วมกัน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.1.4 กำหนดรูปแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ รูปแบบ  ขั้นตอนในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษของผู้เรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.8 ตรวจเช็ค และ คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.9 จัดทำงบการเงินประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานการเงินและบัญชี (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.1การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.1.2 ดำเนินงานเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำแต่ละเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี      (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.2.1 ดำเนินงานเบิกค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) และค่าการศึกษาบุตร (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.2.3 ดำเนินงานถอนเงินทุนเลี้ยงชีพ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคุรุสภา (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.1 ใบประกอบวิชาชีพ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.1.1 ดำเนินงานขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.1.2 ดำเนินงานขอผ่อนผันการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.1.3 ดำเนินงานขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.2 งาน ชพค. , ชพส. , สพค. และ ฌคป. (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.2.1 ดำเนินงานรับสมัครสมาชิก ชพค. , ชพส. , สพค. และ ฌคป. (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.3.2.2 ดำเนินงานชำระเงิน ชพค. , ชพส. , สพค. และ ฌคป. ประจำแต่ละเดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.4 การปฏิบัติงานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานทะเบียน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.4.1 ดำเนินงานจัดทำเอกสารการแต่งตั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และต่อสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.4.2 ดำเนินงานจัดทำเอกสารการถอดถอนครู และบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.4.4 ดำเนินงานจัดทำเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน และหนังสือรับรองการทำงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.4.5 ดำเนินงานจัดทำเอกสารการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลในสมุดประจำตัวครู และบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.4.6 ดำเนินงานจัดทำเอกสารการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงเอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.4.7 ดำเนินงานจัดทำเอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2555)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- 6.2 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุด ดังต่อไปนี้ (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- 6.8 การดำเนินการบันทึกการประชุมของครูและการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 14 พ.ค. 2555)
- 6.1.9.จัดซื้อหนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
-      1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
-      1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
-   -  ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 6.2.1 ศึกษาข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.2 วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.3 จัดลำดับความสำคัญก่อนและหลังของการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.4 ประสานงานกับบริษัท โดยการเปรียบเทียบราคาและทำการเลือกบริษัท (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.5 ดำเนินการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.6 ตรวจสอบการดำเนินการการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.7 จัดทำประวัติบันทึกการซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.1 ศึกษาข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการจากปีที่ผ่านมา (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.8 แนะนำหนังสือ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.2 วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานในการให้บริการยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.3 ดำเนินงานตามขั้นตอนของการให้บริการยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.4 สรุปผลการปฏิบัติงานของการให้บริการยานพาหนะ และบันทึกข้อมูลการให้บริการยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.10 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3 จัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้โรงอาหาร (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4 ทำความสะอาด และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาดภาชนะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดโรงอาหาร และอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.งานรับเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.2 ดำเนินงานรับเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.2.1 รับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.5 งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ธรรม สถานมงฟอร์ตและวัดน้อยพระ เมตตา (บางครั้งเพิ่มวัดบนดอย สุเทพเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.3 จัดทำใบสรุปรายรับประจำวันและตรวจนับเงินหน้าเคาเตอร์ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.4 จัดทำสรุปการรับเงินแต่ละกิจกรรม และรายงานการเงินและเงินฝากธนาคารประจำวัน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.5 ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระ และทำรายงานสรุปอย่างเป็นปัจจุบัน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2 งานจ่ายเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.2 ดำเนินงานจ่ายเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.3 ตรวจเอกสารรับเงินประจำวันและตรวจนับเงินส่งธนาคาร (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.4 ตรวจนับเงินคงเหลือประจำวัน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.5 จัดทำเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อมูลส่งธนาคาร (ทุกวันที่ 13 และ 28 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.6 จัดทำเงินเดือนคนงาน (ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2.7 ให้บริการและติดต่อประสานงานกับบริษัทฯประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3 งานจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.2 จัดทำบัญชี และรายงานการเงิน/เดือน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.11.1 ประชุมเพื่อหาข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ปี 2554 (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.4 จัดทำใบสำคัญจ่ายและพิมพ์เช็ค (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.5 จัดทำบัญชีแยกประเภท (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.12.1 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินให้หน่วยงานภายในได้รับทราบ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.6 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.7 ตรวจเช็คงบทดลองประจำเดือน (ทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.13.1 สำรวจข้อมูลนักเรียนรายห้องเพื่อแจ้งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายในการจัดทำกำหนดการรับสมัคร (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.2 วางแผนกำหนดตารางงานงบประมาณในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.3 ตรวจสอบและบันทึก งบประมาณ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.4 ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการรับเงินประจำวันของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.5 ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายและเช็ค (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.6 ตรวจสอบ บันทึก และรายงานการใช้งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.7 ตรวจสอบการจ่ายเช็คประจำวันและเงินคงเหลือประจำวัน เงินเข้าออกตู้นิรภัย (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.8 ตรวจสอบการจ่ายเงินสดย่อย (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.9 ตรวจสอบใบสรุปค่าใช้จ่ายโรงอาหารและมินิมาร์ท (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.10 กระทบยอดเอกสารการจ่ายเงิน(เจ้าหนี้ต่าง ๆ) (ทุกวันที่ 1-5 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.11 จัดทำเงินเดือนคนงาน เงินเดือนครูต่างชาติ เงินเดือนคณะภราดา (ทุกวันที่ 13 และ 27 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.12 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน (ทุกวันที่ 10-14 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.13 คำนวณค่าดูแลตอนเย็น วันเสาร์ ภาคฤดูร้อน (โครงการสอนเสริม) (ทุกวันที่ 20 ของเดือน) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร      (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.6 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรค และหาแนวทางแก้ไข (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนิเทศฯตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ (เดิอนละ 1 ครั้ง) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.5  งานด้านทุนการศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.6 อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.6.รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.5 งานให้คำปรึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1 การจัดทำเอกสารประกอบยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2 การซ่อมบำรุงและการดูแลยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3 การให้บริการยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายทางในการปฏิบัติงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ,แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่งของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4 การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.5 การดำเนินการจัดพิมพ์และการดำเนินการจัดส่งหนังสือ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2  การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.7 การดำเนินการร่างและจัดพิมพ์จดหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.9 การให้บริการด้านการถ่ายเอกสาร (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.10 การโรเนียวเอกสารของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.5 กิจกรรมเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3 การให้บริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4 งานฐานข้อมูลศิษย์เก่าและครูอาวุโส (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6 งานศิษย์เก่ามาช่วยพัฒนาโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4.2 จัดซื้อบัตร (Smart Card) และหมึกพิมพ์และสติกเกอร์ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ครูอาวุโส (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.8 เผยแพร่ข่าวสารระหว่างโรงเรียน ศิษย์เก่าและครูอาวุโส (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.9 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.6 บริหารจัดการโปรแกรมฐานข้อมูล (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.7 การบริการจัดทำสื่อด้านภาพและเสียงในรูปแบบดิจิตอล (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.10 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร จุลสาร) (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.8 การให้บริการด้านพัฒนาและจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.11 การให้บริการทางด้านการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.12 การให้บริการการใช้เครื่องโทรสาร ในการรับและส่งเอกสาร (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.9 ชำระค่าบริการด้านเทคโนโลยี (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.13 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.4บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.1 ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการต่อทะเบียนยานพาหนะ การจัดทำ พรบ. และการต่อประกันภัยชั้น 1 (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.14 สร้างความพันธ์อันดีต่อหน่วยงานต่างๆ ของทางราชการและเอกชนที่โรงเรียนต้องติดต่อประสานงานอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมา (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.2 วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานของการจัดทำเอกสารประกอบยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.3 ติดต่อและประสานงานการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบยานพาหนะ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.4 ดำเนินการต่อทะเบียนยานพาหนะ การจัดทำ พรบ. และการต่อประกันภัยชั้น 1 (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.1.5 ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลประวัติในการต่อทะเบียนยานพาหนะ การจัดทำ พรบ. และการต่อประกันภัยชั้น 1 เพื่อวางแผนในการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- 6.3.9 การปฏิบัติงานของบุคลากรห้องสมุด (วันที่ 17 พ.ค. 2555)
- 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2.5 การร่วมประชุมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2553 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2.5 การร่วมประชุมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2553 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.9 ดำเนินการจัดหาทุน  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษของผู้เรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.7 สร้างขวัญกำลังใจและรักษาทรัพยากรบุคคล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.7 สร้างขวัญกำลังใจและรักษาทรัพยากรบุคคล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.7 สร้างขวัญกำลังใจและรักษาทรัพยากรบุคคล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.2 งานจัดทำสาระน่ารู้(4 ฉบับ/ปี) (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.3 งานจัดบอร์ดความรู้ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2.1 การเข้าร่วมอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ 4 กลุ่มสาระ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2  งานด้านทุนการศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-     6.7.3 การร่วมแสดงความยินดีเช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ของบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-     6.7.3 การร่วมแสดงความยินดีเช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ของบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-     6.7.4 การสร้างขวัญ กำลังใจ เช่น  การเจ็บป่วย  งานศพ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1 กิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในสถานศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-     6.7.4 การสร้างขวัญ กำลังใจ เช่น  การเจ็บป่วย  งานศพ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.6 กำหนดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแจ้งปฏิทินกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบปฏิทิน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.7 นำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.8 จัดเตรียม/ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบในการทำ หรือประดิษฐ์งานภูมิปัญญาเพื่อดำเนินกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานโภชนาการ+มินิมาร์ท เรี่อง เทคนิคการเพิ่มยอดขายและความปลอดภัยในการบริโภค (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.9 จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.10 ดำเนินการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปฏิทิน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.11 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.12 บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSSพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายทางในการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร, ปฏิทินฝ่ายบุคลากร,แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.3. นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานบุคลากร จำนวน 2 ครั้ง (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-  6.7.9  ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานเช่น มา   ปฏิบัติงานทุกวัน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 การซ่อมบำรุง  ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.3 การตรวจเช็คอาคารเรียนอาคารประกอบ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.8 งานปกครองครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.8 งานปกครองครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.9.เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.9.2. ดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.9.2.2 แจกคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ( FSG )ให้บุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.1  กิจกรรมพัฒนาอีคิวและประเมินพฤติกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.11. ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.12 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2.1 ศึกษาข้อมูล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานมาตรฐานตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุด ดังต่อไปนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานปกครองและประสานงานระดับชั้น ป.2 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2  งานให้คำปรึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  ดำเนินการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 2. กิจกรรมปล่อยปลา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 3. กิจกรรมปลูกต้นไม้วันสำคัญ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 ระบบจำหน่ายสินค้า (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.5 ระบบสรุปยอดจำหน่าย (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 จัดหาและบริการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.6 ระบบการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานร้านค้าสวัสดิการ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.5 การให้บริการด้านการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน SWIS (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานร้านค้าสวัสดิการ จำนวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานร้านค้าสวัสดิการ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.4 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา (วันที่ 21 พ.ค. 2555)
- 6.1.5 นำเสนอผู้อำนวยการลงนาม (วันที่ 22 พ.ค. 2555)
- 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- -  ปรับปรุงแผนการสอนกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- -  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 จัดวางแนวทางการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- - นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมและพฤติกรรมนักเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 จัดวางแนวทางการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 8980890809 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2.2 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุม (วันที่ 25 พ.ค. 2555)
- - ปรับปรุงเนื้อหาในการจัดกิจกรรม (วันที่ 25 พ.ค. 2555)
- 555 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- vvv (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 333 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 333 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 333 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 333 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 6.2.3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามหัวข้อที่กำหนด (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- 6.1 ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- 6.4 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- 6.5 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.3 และ ป.6 (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
- บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.6 (วันที่ 28 พ.ค. 2555)
-      2. ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
-      2. ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
-      2. ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- 2.ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- 2. ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.3 (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- -  ร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาทุนการศึกษา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- ติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาล (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการขอคาบเรียนเพื่อจัดกิจกรรม (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- -  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน และกำหนดวันในการกิจกรรม (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 6.2.4 จัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 6.2.4 จัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 6.2.5 นำเสนอรายงานการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 6.2.6 ติดตามประเมินผลการประชุม เพื่อวางแผนการพัฒนาการประชุมต่อไป (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 6.3.9 การปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 6.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
-     6.3 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
-     6.3.2 การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.2.ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 1 ) (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- - เก็บรวบรวม และตรวจให้คะแนน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.5 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง  บุคลากร  และนักเรียนรับทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.7 ครูที่มีหน้าที่ดูแลแต่ละด้าน  พิจารณาและคัดเลือกผู้เรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.8 รวบรวมนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.9 ประชุมหารือเพื่อวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมแต่ละด้าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- -  จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.3 การวิเคราะห์เลขหมู่  การลงรายละเอียดหนังสือในระบบฐานข้อมูล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.4การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.5 การบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.3 การวิเคราะห์เลขหมู่ การลงรายละเอียดหนังสือในระบบฐานข้อมูล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.3 การวิเคราะห์เลขหมู่ การลงรายละเอียดหนังสือในระบบฐานข้อมูล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.2 การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.5 การจัดทำกฤตภาคและดรรชนีวารสาร (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.6 การบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.7 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.8 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.9 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.10 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน (วันที่ 4 มิ.ย. 2555)
- -  ประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการฯ (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- -  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากร (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- - จัดเตรียมเอกสารความรู้  แบบทดสอบ   อีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- 6.2.5 กิจกรรมส่งเสริมประเพณีไทย (วันที่ 7 มิ.ย. 2555)
- 6.3.3 การวิเคราะห์จ้อมูล (วันที่ 7 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 10 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.3ตรวจสอบการขาดเรียนของนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2555 (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.3ตรวจสอบการขาดเรียนของนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2555 (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.3ตรวจสอบการขาดเรียนของนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2555 (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.3ตรวจสอบการขาดเรียนของนักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียนถึงวันที่ 10 มิ.ย.2555 (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.4จัดพิมพ์เอกสารการขอรับเงินอุดหนุน(ใบอน.1-อน.3) (วันที่ 11 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.5 ให้ครูประจำชั้นลงนามในบัญชีรายชื่อนักเรียน (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลและทะเบียน จำนวน 3 ราย (วันที่ 12 มิ.ย. 2555)
- -  ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพ (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.6 เสนอผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการลงนามในเอกสารใบ อน.1-อน.3 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 14 มิ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญา มาทำบุหงากันเถอะ (วันที่ 14 มิ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.7ยื่นเอกสารที่ สพป.ชม.เขต1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญา มาทำบุหงากันเถอะ (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 16 มิ.ย. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาทำบุหงาใช้กันเถอะ เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ.2554 (วันที่ 16 มิ.ย. 2555)
- หัตถกรรมเครื่องจักสาน ชวนกันมาใช้พัดกันเถอะ (วันที่ 16 มิ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ชวนกันมาใช้พัดกันเถอะ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- สัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทหัตถกรรมเครื่องจักสาน ตอน โมบายก่องข้าวหน้อย (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- สิ้นสุดอบรมหลักสูตร พรบ.การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน ครูชาวไทย EP และครูชาวต่างชาติ EP และ IE (วันที่ 19 มิ.ย. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โมบายก่องข้าวน้อย วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2554 (วันที่ 20 มิ.ย. 2555)
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ใช้สำหรับงานพยาบาล (วันที่ 20 มิ.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรร่วมประเมินมาตรฐานโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 21 มิ.ย. 2555)
- สัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประโยชน์จากกระดาษสา ครั้งที่ 1 ตอน มาทำที่คั่นหนังสือกันเถอะ (วันที่ 22 มิ.ย. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ประโยชน์จากกระดาษสา มาทำที่คั่นหนังสือกันเถอะ ครั้งที่ 1วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 (วันที่ 23 มิ.ย. 2555)
- ส่งเอกสารส่งเอกสารรายงานการถอดถอนครู, รายงานการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่, ขอเพิ่มจำนวนนักเรียนที่เกินความจุ (วันที่ 24 มิ.ย. 2555)
- สัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประโยชน์จากกระดาษสา ครั้งที่ 2 ตอน มาทำพัดกระดาษสากันเถอะ (วันที่ 24 มิ.ย. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 25 มิ.ย. 2555)
- -  รวบรวมยอดผู้สมัคร (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - แจ้งผลการทดสอบอีคิวให้แก่ผู้ปกครอง และบันทึกผลใน ปพ.8 ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ประโยชน์จากกระดาษสา มาทำพัดกระดาษสากันเถอะ ครั้งที่ 2วันที่ 24 และ 27 มิถุนายน พ.ศ.2554 (วันที่ 28 มิ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- 6.1.1.8 สรุปผลการดำเนินการเพื่อวางแผนพัฒนากระบวนต่อไป (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานการเจ้าหน้าที่ (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 6.8 กิจกรรม “MCP หุ่นดี มีสุข” (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ณ โรงเรียนอนุบาล (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ) (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- -  ดำเนินการเยี่ยมบ้าน (วันที่ 4 ก.ค. 2555)
- จัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 4 ก.ค. 2555)
- สัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตอน ประโยชน์จากกระดาษสาครั้งที่ 3 ตอน มาทำว่าวจำลองกันเถอะ (วันที่ 4 ก.ค. 2555)
- การเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 4 ก.ค. 2555)
- จัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 5 ก.ค. 2555)
- การเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 5 ก.ค. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ประโยชน์จากกระดาษสา มาทำพัดกระดาษสากันเถอะครั้งที่ 3 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2554 พ.ศ.2554 (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- จัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- หล่อเทียนพรรษาแต่ละระดับชั้น (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- การเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- จัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 7 ก.ค. 2555)
- การเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 7 ก.ค. 2555)
- สิ้นสุดจัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 8 ก.ค. 2555)
- สิ้นสุดจัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 8 ก.ค. 2555)
- สิ้นสุดการเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 8 ก.ค. 2555)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 2-2554 (วันที่ 8 ก.ค. 2555)
- 4. ชมวิดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่หนีบกระดาษ) (วันที่ 11 ก.ค. 2555)
- ร่วมการประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอกจากสมศ ( ม.วัฒนา แสงสินธุ์ วันที่ 12 - 14 ก.ค. 2554 ) (วันที่ 12 ก.ค. 2555)
- นักเรียน ป.6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (วันที่ 12 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่หนีบกระดาษ) (วันที่ 12 ก.ค. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาทำของใช้กันเถอะ ประดิษฐ์ที่หนีบกระดาษ วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2554 (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่ทับกระดาษจากดินปั้นไร้สารเคมี) (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่ทับกระดาษจากดินปั้นไร้สารเคมี) (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่ทับกระดาษจากดินปั้นไร้สารเคมี) (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่ทับกระดาษจากดินปั้นไร้สารเคมี) (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่ทับกระดาษจากดินปั้นไร้สารเคมี) (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่ทับกระดาษจากดินปั้นไร้สารเคมี) (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- 4. ชมวิดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- พิธีแห่เทียนพรรษา (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ที่ทับกระดาษจากดินปั้นไร้สารเคมี) (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน มาทำของใช้กันเถอะ ที่ทับกระดาษจากดินไร้สารพิษ วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 (วันที่ 15 ก.ค. 2555)
- ประชุมนักการ เตรียมกิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 22 ก.ค. 2555)
- 6.6 บริการเคลือบหลุมร่องฟันแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และ ป.6 ในรายที่มีฟันกรามแท้ขึ้น (วันที่ 23 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 24 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 24 ก.ค. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 24 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 24 ก.ค. 2555)
- กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 25 ก.ค. 2555)
- -  นำข้อมูลนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (วันที่ 25 ก.ค. 2555)
- 6.3.11 รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก (วันที่ 25 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1) (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 6.2.6 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชินี (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1) (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ( งานประกันฯ ครั้งที่ 1 ) (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555  (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ ตอน มาประดิษฐ์ของใช้กันเถอะ (ตัวหนีบกระดาษจากไม้) (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- สำรวจและวัดค่าพลังงานไฟฟ้าเพื่อทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน (วันที่ 27 ก.ค. 2555)
- ให้บริการวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (วันที่ 27 ก.ค. 2555)
- จัดบอร์ดความรู้เดือนกรกฎาคม (วันที่ 27 ก.ค. 2555)
-
  • 6.3.2. ให้บริการวัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 27 ก.ค. 2555)

- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 27 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทหัตถกรรม ตอน กระดาษสาแสนสนุก (พัดกระดาษสา,ที่คั่นหนังสือ,สมุดจิ๋ว) เข้ากิจกรรมกับกลุ่มสาระภาษาไทย ในวันสัปดาห์วันภาษาไทย (วันที่ 27 ก.ค. 2555)
- การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (วันที่ 28 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทหัตถกรรม ตอน กระดาษสาแสนสนุก (พัดกระดาษสา,ที่คั่นหนังสือ,สมุดจิ๋ว) เข้ากิจกรรมกับกลุ่มสาระภาษาไทย ในวันสัปดาห์วันภาษาไทย (วันที่ 28 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- กำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่1 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- กิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทหัตถกรรม ตอน กระดาษสาแสนสนุก (พัดกระดาษสา,ที่คั่นหนังสือ,สมุดจิ๋ว) เข้ากิจกรรมกับกลุ่มสาระภาษาไทย ในวันสัปดาห์วันภาษาไทย (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 6.3.3 จัดทำใบสำคัญรับเงิน(เงินอุดหนุน) (วันที่ 31 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 31 ก.ค. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 31 ก.ค. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 25-29 กรกฎาคม พ.ศ.2554 (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- 6.1.4 กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน
- นำเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- 6.1.2ประสานงานงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- 6.1.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบรับสมัครและเอกสารมอบตัว (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept และตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- ทดลองการใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes ! Genius) (วันที่ 2 ส.ค. 2555)
- ทดลองการใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes ! Genius) (วันที่ 2 ส.ค. 2555)
- ทดลองการใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes ! Genius) (วันที่ 3 ส.ค. 2555)
- กำหนดการในปฎิทินแผนงาน : test2 (วันที่ 3 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศและคณะกรรมการประเมินภายใน (วันที่ 4 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศและคณะกรรมการประเมินภายใน (วันที่ 4 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 4 ส.ค. 2555)
- รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ รุ่นอายุ 6 -12 ปี (วันที่ 7 ส.ค. 2555)
- สอบสอนบุคลากรใหม่จำนวน 1 ราย (วันที่ 7 ส.ค. 2555)
- -  ดำเนินการให้ทุนการศึกษา (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ รุ่นอายุ 6 -12 ปี (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- 6.8 ทบทวนคู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนและผู้ดูแลนักเรียนชั้น ป.6 ทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "แวดเวียง หละปูน เพิ่มพูนความฮู้ สู่ MCP" (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “เเวดเวียงหล่ะปูน เพิ่มพูนความฮู้ สู่MCP” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมการเรียนรู้เเบบบูรณาการตามเเนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง เฮียนฮู้ภูมิปัญญาล้านนาบ้านถวาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมการเรียนรู้เเบบบูรณาการตามเเนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง ปั้นรักฮักแม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- เทศการปทุมมา ทิวลิปแห่งสยาม (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- สรุปผลการดำเนินงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2548 – 2554 (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ รุ่นอายุ 6 -12 ปี (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- 6.8.2. ดำเนินการจัดทำรวบรวมเข้าเล่มคู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- เชิญประชุมคณะกรรมการ จัดซื้อชุดนักเรียน (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.1-6 เรื่อง "หนังสือดิจิตอล" (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ขอพบภราดาศุภนันท์ เรื่องแฟ้มสะสมงานเพื่อจำหน่ายให้นักเรียน (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- คณะผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนร่วมงานศพพร้อมวางพวงหรีด คุณวลัยรัตน์ ศุกระศร อดีตครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ขอพบภราศุภนันท์ (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ประชุม เรื่อง "สรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 1/2555" (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ซ้อมพิธีวันแม่แห่งชาติ ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ตัวแทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมพิธีถวายพระพร 5 ศาสนา “80 พรรษา...พระมารดาประชาไทย... ศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่... ร่วมใจถวายพระพร” (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- งานวันแม่ (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- รับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำ รุ่นอายุ 6 -12 ปี (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- รับฟังการนำเสนอและพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำระบบ WIFI (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- สอบสอนบุคลากรใหม่จำนวน 3 ราย (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- ประชุมผู้ปกครองประธานห้องแต่ละสี (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย (วันที่ 10 ส.ค. 2555)
- แจกผลตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 11 ส.ค. 2555)
- จัดเตรียมสถานที่สำหรับแข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 11 ส.ค. 2555)
- 3. พิธีวันแม่แห่งชาติป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2555)
- พิธีวันแม่แห่งชาติป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2555)
- ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (วันที่ 12 ส.ค. 2555)
- 6.9 กิจกรรมครู (วันที่ 12 ส.ค. 2555)
- แข่งขัีนกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- 6.8.3. ติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- สอบบุคลากรใหม่ตำแหน่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระสังคมฯ (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมการอบรม“ประติมากรรมปูนปั้นล้านนา” (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- อบรมการเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- บุคลากรใหม่ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย พบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมนักเรียน ดูละครเวที (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3 (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- ครูส่งต้นฉบับข้อสอบภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- แข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และสาระการงานอาชีพระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ตอน ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากกระบอกไม้ไผ่ (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- อบรมการเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3 (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมการแข่งขัน "ไข่ตกไม่แตก" ระดับชั้น ป.6 (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียนผู้นำอาเซียน (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ประชุมสรุปการเตรียมการจัดงาน ASEAN Education Challenge 2012 (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ขอนัดพบภราดาศุภนันท์ เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดค่ายพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- แข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการ ป.4 ฐานยาดมสมุนไพรและการทำลูกประคบ (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และสาระการงานอาชีพระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ตอน ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากกระบอกไม้ไผ่ (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- 6.10.2. จัดเตรียมเอกสารสถานที่ในการอบรมคณะกรรมการนักเรียนเรื่องมาตรฐานการศึกษา (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3 (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- กิจกรรม "หอคอยมหัศจรรย์" ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- กิจกรรม "สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์จากเศษวัสดุเหลือใช้" ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- ตลาดขายสินค้ามือสอง ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- ประชุมวันเยาวชนคาทอลิก 4 โรงเรียน (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- ขอเรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 16 ส.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และสาระการงานอาชีพระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ตอน ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากกระบอกไม้ไผ่ (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- จัดกิจกรรมบูรณาการระดับชั้น ป.2 เรื่อง "You are what you do" (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3 (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “สืบสานวิถีล้านนา ภูมิปั๋นยาตี้บ้านม่อนฝ้าย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมการเรียนรู้เเบบบูรณาการตามเเนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง You are what you do ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- บริการเคลือบหลุมร่องฟันนักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.6 (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- ประชุมติดตามการทำงานงานจัดซื้อ - จัดจ้างและพัสดุครุภํณฑ์ (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมบูรณาการ ป.5 เรื่อง "สืบสานวิถีล้านนา ภูมิปั๋นญาตี้บ้านม่อนฝ้าย" (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- ประชุมย่อยประจำสัปดาห์ติดตามโครงการก่อสร้่างสระว่ายน้ำ (วันที่ 17 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการ ป.1 ฐานชะลอมบุหงาพาเพลิน ณ เฮือนผะหญาล้านนา (วันที่ 18 ส.ค. 2555)
- การตรวจสุขภาพนักการและพนักงานประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 18 ส.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และสาระการงานอาชีพระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ตอน ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากกระบอกไม้ไผ่ (วันที่ 18 ส.ค. 2555)
- ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 18 ส.ค. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ของสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-601 ประเทศไทย (วันที่ 18 ส.ค. 2555)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง All About Plant ที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2554 (วันที่ 19 ส.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับกิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และสาระการงานอาชีพระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ตอน ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากกระบอกไม้ไผ่ (วันที่ 19 ส.ค. 2555)
- การอบรมฯเรื่อง การพัฒนาชีวิตจิต และการจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล (กลุ่มอายุงาน 0 - 4 ปี) (วันที่ 19 ส.ค. 2555)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดคุณพ่อประสิทธิ์ ดิมู (วันที่ 19 ส.ค. 2555)
- แข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- 6.10.5.ประเมินผลการจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการฝึก อ่าน เขียน ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกรีฑาสี (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- ประชุมจับฉลากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรนำเสนอผลการประเมินการทดลองงานตำแหน่งงานธุรการ (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- ประชุมปรึกษาคณะกรรมการโครงการกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1 (วันที่ 20 ส.ค. 2555)
- แข่งขันกรีฑาสี ( รอบคัดเลือก ) ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 21 ส.ค. 2555)
- ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่ 21 ส.ค. 2555)
- ฝ่ายบุคลากรจัดอบรมการเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร (วันที่ 21 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2555 (ประธานผู้ปกครองและประธานครูของแต่ละสี) (วันที่ 21 ส.ค. 2555)
- เชิญประชุมบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่4/2555 (วันที่ 21 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/1 (วันที่ 21 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1 (วันที่ 21 ส.ค. 2555)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “แม่ญิงล้านนา เจ้าดารารัศมี” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- กิจกรรม Road Show (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- ซ้อมพิธีเปิด-ปิดกรีฑาสี ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- นักเรียน ป.1-ป.6 รับเครื่องดื่มมอลต์ บำรุงสุขภาพ ตรา "โอวัลติน" (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/8 EP และ ป.4/8 EP (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1 (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (รอบที่ 1) (วันที่ 22 ส.ค. 2555)
- ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/1 (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1 (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- จัดเตรียมและสถานที่แข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- ครูกัณฐริกา โอวาทสาร และครูศรีกุล ยอดชุมภูเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเยี่ยมครูนันท์พัทธ์ เอี่ยมละออ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลานนา (วันที่ 23 ส.ค. 2555)
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ใช้สำหรับงานพยาบาล (วันที่ 24 ส.ค. 2555)
- ส่งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่ 24 ส.ค. 2555)
- บุคลากรไปจัดนิทรรศการอาเซียน ในงาน ASEAN Education (วันที่ 24 ส.ค. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเข้าร่วมงานแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2555 (วันที่ 24 ส.ค. 2555)
- ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับกงสุลใหญ่ นายจาง เหว่ยฉาย และภริยา (วันที่ 24 ส.ค. 2555)
- คณะนักร้องประสานเสียงมงฟอร์ตแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาและวงดาราคอรัส (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Education (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- ส่งนักเรียนชั้น ป.5 เข้าร่วมกิจกรรม "ASEAN Education Challenge 2012" จำนวน 6 คน (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- ส่งนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน ASEAN Quiz Show จำนวน 3 คน (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- งานประชาคมอาเซียน (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- สรุปผลการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกรีฑาสีภายใน ปีการศึกษา 2555” (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- สรุป สัญญาชุดนักเรียนและชุดพื้นเมือง ร้านตันติยานันท์ (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- พบนักเรียนเพื่อทดสอบความพร้อม เพื่อร่วมแข่งขันการอ่าน ฟังเสียงฯ ของธนาคารธนชาต (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าห่มเมือง” (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรใหม่ตำแหน่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์นำเสนอผลงานและportfolioต่อรองผู้อำนวยการ (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- ซ้อมการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- สาธิตการรำกลองสะบัดชัยเพื่อรับสมัครนักดนตรีรำกลองสะบัดชัยใหม่ (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3 (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเิลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน ASEAN Quiz Show รอบในประเทศจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- ประชุมกิจกรรมพระคัมภีร์(Bible Contest 2012) (วันที่ 27 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นป.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาไทยยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- ดำเนินการต่อวีซ่าให้กับครูต่างชาติ Mr.Jamie (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- ประชุมครูแกนนำการสอนภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 2) (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “80 วัสสา ผืนป่าปกหล้า ผืนผ้าห่มเมือง” (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่2/2555 (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2และป.3 (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- ร่วมพิธีฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/2 (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- สอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.2 เรื่องขอเสนอแนะของผู้ปกครองจากการสอบวัดผลครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- กีฬากอล์ฟ แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- คัดตัวนักกรีฑา (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- ประชุมเรื่องการดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ร่วมกับผู้ดูแลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2และป.3 (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/1 (วันที่ 29 ส.ค. 2555)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- กีฬากอล์ฟ แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ(ใหม่)จำนวน 3 ท่าน เข้าพบรองผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอผลการบริหารและดำเนินงานในแต่ฝ่าย (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- คัดเลือกนักกรีฑา (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- พบนักเรียนเพื่อทดสอบความพร้อม เพื่อร่วมแข่งขันการอ่าน ฟังเสียงฯ ของธนาคารธนชาต (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2และป.3 (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/2 (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- ตลาดขายสินค้ามือสอง ครั้งที่ 2 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน สิงหาคม 2555 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- คัดเลือกนักกรีฑา (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- การประชุมสมัชชานักเรียนเชียงใหม่ โครงการ "เสวนาสมัชชานักเรียนเชียงใหม่สู่ผู้นำอาเซียน" (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน 2.2555 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ประชุมตรวจงานสระว่ายน้ำ (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ประชุมชี้แจงพฤติกรรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน ล้างมือทีุ่ถูกวิธี (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายบุคลากรครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- จัดบอร์ดความรู้เดือนสิงหาคม (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- 6.3.1 วัคซีนให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
-
  • 6.3.3.ให้บริการวัคซีนป้องกันวัณโรคนักเรียนชั้น ป.1 
(วันที่ 31 ส.ค. 2555)

- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลบุคลากรสัมพันธ์ (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- นำเสนอแผนงานการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2และป.3 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/3 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- โรงเรียนมงฟอร์ตฯ เป็นสนามสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- จำหน่ายใบสมัคร ชั้น ป.1 (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- สัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ตะกร้าหน้อยพาเพลิน (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ทั้ง 2 หลักสูตร (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- สัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ตะกร้าหน้อยพาเพลิน (วันที่ 2 ก.ย. 2555)
- ประชุมจับฉลากกีฬา สพฐ.เกมส์ 55 (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1 (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- สรุปผลการจัดกิจกรรม “วันภาษาไทย” (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระสังคมฯ (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- สรุปผลการจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555” (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- ประชุมชี้แจง นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- 6.11 รายงานผลการปฏิบัติงาน (วันที่ 3 ก.ย. 2555)
- ประชุมการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/3 (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1และป.3 (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- ประชุมผู้ปกครอง EP ระดับชั้น ป.2 (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- ประชุมทีมงานลูกเสือ ร่วมกับหัวหน้าระดับชั้น ป.๔ (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมสัปดาห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน ตะกร้าพาเพลิน วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2554 (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/2 (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- กีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3 (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- แจกสมุดตามนโยบายเรียนฟรีประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4-6 เรื่องขอเสนอแนะของผู้ปกครองจากการสอบวัดผลครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 (รอบที่ 2) (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- ดูแลนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ิิำไปทัศนศึกษาที่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- ซ้อมกีฬาเปตอง เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน EP ระดับชั้น 1-3 (วันที่ 5 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/3 (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1และป.3 (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนกิจกรรม (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูไทยที่สอน IE (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ต่อ visa ให้กับครูต่างชาติ 1.Veronica 2.Joanna 3.Raymond (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ซ้อมกีฬาเปตอง เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ประชุมนักเรียนหญิงเรื่องการเตรียมตัวเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- สาธิตการรำกลองสะบัดชัยเพื่อรับสมัครนักดนตรีรำกลองสะบัดชัยใหม่ (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ซ้อมการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- ซ้อมการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- สาธิตการรำกลองสะบัดชัยเพื่อรับสมัครนักดนตรีรำกลองสะบัดชัยใหม่ (วันที่ 6 ก.ย. 2555)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2555 (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/4 (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1 (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- ให้บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักแก่นักเรียนชั้น ป.1และ ป.6 ในรายที่ตกค้าง (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- ซ้อมกีฬาเปตอง เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล กอล์ฟ และว่ายน้ำ (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบถ้วยรางวัลจากนักกีฬาฟุตบอล กอล์ฟ และว่ายน้ำ (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- บุคลากรทดลองงานตำแหน่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอผลงานต่อรองผู้อำนวยการ (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมพิจารณาเรื่องการศึกษาดูงานของสมาพันธ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 7 ก.ย. 2555)
- กีฬาเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 8 ก.ย. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้า่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62 (วันที่ 8 ก.ย. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 (วันที่ 8 ก.ย. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำอาเซียน (วันที่ 8 ก.ย. 2555)
- ค่ายลูกเสือประจำปี ป4 (วันที่ 8 ก.ย. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 (วันที่ 8 ก.ย. 2555)
- งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก 4 โรงเรียน (วันที่ 8 ก.ย. 2555)
- กีฬาเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเีรียนระหว่างโรงเีรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 ก.ย. 2555)
- การประกวดนาฏศิลป์(ฟ้อนเล็บ) ระดับประถมศึกษา กิจกรรมถนนวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงสู่สากล (วันที่ 9 ก.ย. 2555)
- การอบรมฯเรื่อง การพัฒนาชีวิตจิต และการจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล (กลุ่มอายุงาน 5 - 9 ปี) (วันที่ 9 ก.ย. 2555)
- ค่ายลูกเสือประจำปี ป4 (วันที่ 9 ก.ย. 2555)
- 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา (ครั้งที่ 1) (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- กีฬาเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- ซ้อมกีฬาเปตอง เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- แข่งขันกีฬาแบดมินตัน (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- กีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ 55 (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- 6.4.1 การประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- ประชุมติดตามงานสระว่ายน้ำ (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- เก็บแบบประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความเห็นการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 10 ก.ย. 2555)
- งานส่งเสริมสวัสดิการเชิญแพทย์มาให้คำแนะนำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- ซ้อมกีฬาเปตอง เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- กีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 55 (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- กีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 55 (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- กีฬาฟุตซอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 55 (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาโรงเรียนในเครือฯ ตรวจหลักฐานนักกรีฑาและนักกีฬา (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- ฝ่ายบุคลากรประสานกับร้านทองในการจัดทำแหวนเพื่อมอบให้แก่บุคลากรของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานนานปี (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1และป.2 (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบจัดงานกีฬาโรงเรียนเครือมูลนิธิฯ ตรวจหลักฐานนักกีฬา (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- การจัดทำถ้วยรางวัลและโล่ (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- นัดดูรูปนักเรียนประกอบการจัดทำคู่มือนักเรียน (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- ซ้อมกีฬาเปตอง เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ไปพบผอ.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- 6.10.จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ต่อ Visaให้กับ Mr.Alexander,Mr.Austin (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ร่วมงานฉลองรางวัลพระราชทาน (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มงานดนตรี เพื่อวางแผนแนวทางการจัดคอนเสร์ต (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- อบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1และป.2 (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- แจ้งผลการตรวจหลักฐานกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- สอบวัดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- แข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- สอบคัดเลือกบุคลากรจำนวน 2 ราย (สอบสอน) (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- การอบรมเรื่อง"การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตามแนว PISA เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน" โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2555 (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1และป.2 (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ติดตามโครงการ MCP Genius Kids (Math) (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- สอบวัดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- งานอภิบาลพบบราเดอร์อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- การคัดเลือกของรางวัลสำหรับการจับสลากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- สรุปประเมิน การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่คณะกรรมการนักเรียน (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- แข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2555” (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- กีฬาฟุตซอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ 55 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- นิเทศการสอนแบบ Coaching โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- นักเรียนแสดงพิธีเปิดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ปี บริหาร 2555-2556 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1และป.2 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- สอบวัดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนไม้กางเขนและครบรอบวันเกิดบร.อนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ซ้อมบรรเลงดนตรีไทย (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การจัดการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาปีการศึกษา 2556 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ขอเชิญเข้าร่วมพิจารณารูปภาพประกอบการจัดทำคู่มือนักเรียน (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- การแข่งขันซุปเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ปี 2012 (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- กีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- นิเทศการสอนแบบ Coaching โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- สอบวัดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตร (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- นำเสนอการเตรียมความพร้อมเข้าเรียน ป.1 (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ( (วันที่ 16 ก.ย. 2555)
- แนะนำหนังสือ 16 ก.ย. 54 (วันที่ 16 ก.ย. 2555)
- กีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 ก.ย. 2555)
- รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 16 ก.ย. 2555)
- การอบรมฯเรื่อง การพัฒนาชีวิตจิต และการจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล (กลุ่มอายุงาน 10 - 16 ปี) (วันที่ 16 ก.ย. 2555)
- กีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่1 (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ครั้งที่1/2555 (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่1/2555 (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- ไปทำ work permit ให้กับครูต่างชาติ Mr. Michael, Mr. Alexander, Mr.Lawrence (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1 (วันที่ 17 ก.ย. 2555)
- กีฬาแบดมินตัน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- เก็บแบบประเมินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2555 (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- การประชุมนิเทศติดตามงานโครงการกอล์ฟการกุศล (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- EP 5 Parent Assembly (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3 (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเชียงใหม่ (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- จัดบอร์ดความรู้เดือนกันยายน (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- ประชุมการแข่งขันกีฬา สพฐ. ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- นักศึกษา และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัย Saitama ประเทศญี่ปุ่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อทำวิจัยร่วมกันและช่วยพัฒนาการเรียนการสอนหุ่นยนต์โดยใช้ STEM Activities (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- การแสดงผลงานของนักเรียนโครงการ MCP Gymnastic Club (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- IE Foreign teachers meeting (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2 (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Saitama มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อทำวิจัยร่วมกัน และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนหุ่นยนต์โดยใช้ STEM Activities (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- EP6 Parent Assembly (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การจัดการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาปีการศึกษา 2556 (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมคืนของหายให้นักเรียน (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- ประชุมบุคลากรกลุ่มงานดนตรีเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการจัดแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การฝึกพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเ้ชียงใหม่ (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1 (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมคืนของหายให้นักเรียน (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- ประุชุมครูผู้ดูแลและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Saitama ประเทศญี่ปุ่น (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- การประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- ซ้อมบรรเลงดนตรีไทย (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- นักเรียนคาทอลิกพบบราเดอร์อธิการ ก่อนเข้าค่ายกระแสเรียก (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- ประชุมการนำเสนองานผู้รับเหมาก่อสร้าง (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- งานอภิบาลประชุมร่วมกับงานอภิบาล แผนกมัธยม หารือเกี่ยวกับการจัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- งานการประชุมบริการสุขภาพ นานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมวันสันติภาพสากล (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1และป.3 (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- ตลาดขายสินค้ามือสอง ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 ก.ย. 2555)
- การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน สพฐ.เกมส์ 55 ครั้งที่ 2 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 22 ก.ย. 2555)
- เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ (วันที่ 22 ก.ย. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมนักบินน้อยและหุ่นยนต์ (วันที่ 23 ก.ย. 2555)
- การอบรมฯเรื่อง การพัฒนาชีวิตจิต และการจัดการศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล (กลุ่มอายุงาน 17 ปี ขึ้นไป) (วันที่ 23 ก.ย. 2555)
- นำเสนอการปรับแบบสระว่ายน้ำ (วันที่ 24 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายวิทยาศาสตร์ (วันที่ 24 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูผู้สอนชั้น ป.2 ป.4 และ ป.6 เรื่อง "การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตามแนว PISA เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 24 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อสอบวัดความรู้ด้านทักษะการสื่อสาร โดย Trinity College, London ครั้งที่2 (วันที่ 24 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อสอบวัดความรู้ตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 1/2554" (วันที่ 24 ก.ย. 2555)
- การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 24 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง  ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง  ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- นิเทศ แผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ฝ่ายวิชาการ (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายวิทยาศาสตร์ (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ โครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- ประชุมสรุปการดำเนินกิจกรรมฉลองครบรอบ 80 ปี 4 โรงเรียนคาทอลิก (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- ประชุมครูผู้สอนชั้น ป.1 ป.3 และ ป.5 เรื่อง "การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตามแนว PISA เตรียมสู่ประชาคมอาเซียน (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
-   (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง  ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อสอบวัดความรู้ด้านทักษะการสื่อสาร โดย Trinity College, London ครั้งที่2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2555 ระดับชั้น ป.1 ป.3 และป.5 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง  ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- นิเทศแผนงานโครงการครั้งที่ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายธุรการ- การเงิน (วันที่ 26 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 26 ก.ย. 2555)
- นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 (วันที่ 26 ก.ย. 2555)
- การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2555 ระดับชั้น ป.2 ป.4 และป.6 (วันที่ 26 ก.ย. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่2 (วันที่ 26 ก.ย. 2555)
- งานแถลงข่าวกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานการจัดการแข่งขัน โครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- ประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- การแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ โครงการ MCP Genius Kids (Math) (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- นักศึกษาญี่ปุ่นนำเสนอโครงการสอน Robotic โดย STEM Activities (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2/2555 ระดับชั้น ป.1 ป.3 และป.5 (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 ติดต่อ ประสานงาน และดูสถานที่จัดงานกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- แจกรางวัลสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- จัดทดสอบคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 ของโครงการ MCP Genius Kids (Math) (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 งานกิจกรรมนักเรียน (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- ร่วมวางพวงหรีดให้กับผู้ปกครองเด็กชายทินภัทร มณีแดง นักเรียนชั้น ป.6/5 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- นิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมกรีฑา (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบตามตารางสอบ ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2555 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- ฝ่ายบุคลากรรับการนิเทศติดตามแผนงานโครงการครั้งที่ 2 และประชุมฝ่ายบุคลากรครั้งที่ 4 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- ประชุมนำเสนอบริษัทผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกการประมูลการก่อสร้าง (วันที่ 29 ก.ย. 2555)
- 6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 29 ก.ย. 2555)
- รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 29 ก.ย. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
-       กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
-       กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
-       กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
-       กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
-       กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ  ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงบรรเลงดนตรีไทยในงานบำเพ็ญกุศลศพของบิดาเด็กชายทินภัทร มณีแดง (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- กำกับ ติดตาม และนิเทศ จากงานติดตามฯ ครั้งที่2 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์(ฟ้อนเล็บ) ระดับประถมศึกษา (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
-   (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสากล (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ( งานประกันฯ ครั้งที่ 2 ) (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2) (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 6.2.2 ดำเนินงานเบิกค่าช่วยเหลือบุตร (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- 6.4.3 ดำเนินงานจัดทำเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36 (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ตรวจร้านอาหารในโรงอาหารทั้งหมด (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ตรวจร้านอาหารในโรงอาหารทั้งหมด (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการกองงานเลขาเฉพาะกิจ (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- นิเทศแผนงานครั้งที่ 2 ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์(ฟ้อนเล็บ) ระดับประถมศึกษา (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ที่ได้ัรับรางวัลจากการประกวดนาฏศิลป์(ฟ้อนเล็บ) ระดับประถมศึกษา (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ เรื่อง "การฝึกพูดภาษาอังกฤษหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ" (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- 7.1กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- การจัดสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- เชิญประชุมบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่5/2555 (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกอล์ฟมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36 (วันที่ 3 ต.ค. 2555)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 3 ต.ค. 2555)
- ตรวจร้านอาหารทิศเหนือทั้งหมด (วันที่ 3 ต.ค. 2555)
- การจัดสอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) (วันที่ 3 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36 (วันที่ 4 ต.ค. 2555)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 4 ต.ค. 2555)
- ส่งผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมด้านการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนรุ่นที่ 4-6 (วันที่ 4 ต.ค. 2555)
- ฝึกซ้อมช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 4 ต.ค. 2555)
- การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 4 ต.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายกระแสเรียกหลุยส์ มารีย์ ครั้งที่ 36 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียนที่ 1 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง การจัดการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาปีการศึกษา 2556 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่1 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- คุณครูของโรงเรียนจำนวน 3 ท่านรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 6 ต.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน (วันที่ 6 ต.ค. 2555)
- ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ (วันที่ 6 ต.ค. 2555)
- การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 6 ต.ค. 2555)
- ร่วมกิจกรรมประกวด รายการพี่น้อง ร้องเต้น บทอาขยาน ประกวดประหยัดพลังงานเราทำได้ (รอบภูมิภาค ภาคเหนือ) (วันที่ 7 ต.ค. 2555)
- งานกอล์ฟการกุศลมงฟอร์ตสัมพันธ์ 2555 (วันที่ 7 ต.ค. 2555)
- สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลสัมพันธ์ 2555 (วันที่ 7 ต.ค. 2555)
- 6.1.6 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัครจัดทำเอกสารเพื่อการดำเนินการทดสอบ (ประสานงานฝ่ายวิชาการเพื่อจัดทำข้อสอบ  / ครูผู้ควบคุมสอบ, กำหนดรอบ วันเวลา สถานที่สอบ, แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในการทดสอบความพร้อม, ประสานฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่เพื่อจัดสถานที่สอบ) (วันที่ 8 ต.ค. 2555)
- 6.3.5จัดซื้อเอกสารใบ ปพ. 1:ป (วันที่ 8 ต.ค. 2555)
- 6.3.8จัดซื้อเอกสารใบ ปพ.3 (วันที่ 8 ต.ค. 2555)
- สำรวจหมู่บ้านเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ร่วมกับบร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ (วันที่ 9 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- สำรวจหมู่บ้านเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ร่วมกับบร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ( งานประกันฯ ) (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน (ครั้งที่ 1) (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 10 ต.ค. 2555)
- สำรวจหมู่บ้านเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 ร่วมกับบร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ (วันที่ 11 ต.ค. 2555)
- ร่วมแสดงคอนเสิร์ต (วันที่ 13 ต.ค. 2555)
- รับ Tablet สำหรับนักเรียน ป.1 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2555)
- ประชุมตรวจรับโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ งวดที่ 3 และบริษัทจือฮะ นำเสนอระบบสระว่ายน้ำ (วันที่ 17 ต.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการพิเศษ โครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2)" (วันที่ 19 ต.ค. 2555)
- ส่งนักกรีฑา และนักกีฬาเข้าร่วมการร่วมการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 19 ต.ค. 2555)
- ร่วมการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 20 ต.ค. 2555)
- ร่วมการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 21 ต.ค. 2555)
- ร่วมการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 22 ต.ค. 2555)
- คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2555)
- ตรวจมาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2555)
- ตรวจมาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2555)
- ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 24 ต.ค. 2555)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 24 ต.ค. 2555)
- ประชุมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 25 ต.ค. 2555)
- นัดภราดาศุภนันท์เพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินงานเรื่องทุนการศึกษา ปี 2555 (วันที่ 25 ต.ค. 2555)
- ที่ปรึกษางานลูกเสือนัดพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เรื่อง สรุปการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 25 ต.ค. 2555)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน ตุลาคม 2555 (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- ให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- สมาคมศิษย์เก่ามามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 91 ปี ของภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้ารับเข็มผู้นำอาเซียน (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- ประชุมครูชั้น ป.1 เรื่องการแจก Tablet ให้กับนักเรียน (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- ประชุมหารือเตรียมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมบริจาคนมให้หน่วยงาน องค์กรคาทอลิก (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วาระวิสามัญ) (วันที่ 26 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- งานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ร่วมกับครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน โคมหูกระต่าย (วันที่ 28 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ (วันที่ 29 ต.ค. 2555)
- แสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตัน ,เทเบิลเทนนิส, หมากรุกไทย,นักกรีฑา (วันที่ 29 ต.ค. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบถ้วยรางวัลจากนักกีฬาแบดมินตัน,เทเบิลเทนนิส,หมากรุกไทย,นักกรีฑา (วันที่ 29 ต.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/3 (วันที่ 29 ต.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา 2555 (วันที่ 29 ต.ค. 2555)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (วันที่ 29 ต.ค. 2555)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษเพื่อจัดทำหลักสูตรการสอน English conversation (วันที่ 29 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ (วันที่ 30 ต.ค. 2555)
- คลีนิคให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 ต.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/1และป.1/8 (วันที่ 30 ต.ค. 2555)
- การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกอล์ฟการกุศล (วันที่ 30 ต.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการกองงานเลขาเฉพาะกิจ (วันที่ 30 ต.ค. 2555)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (วันที่ 30 ต.ค. 2555)
- ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.2 (วันที่ 30 ต.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานร้านค้าสวัสดิการ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมสวดสายประคำแม่พระ (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- กิจกรรมรับแห่แม่พระแห่งสายประคำ (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- จัดบอร์ดความรู้เดือนตุลาคม (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ เดือนตุลาคม 2555 (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- ชมรมกีฬาหมากล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำการเล่นหมากล้อมให้กับนักเรียนชมรมหมากล้อม (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- จัดเตรียมกระดาษคำตอบแบบฝนระบาย (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/9 (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556 เพื่อความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- 6.5 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ (แผนการสอน) (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept และตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- 6.2 สำรวจข้อมูลผู้ปกครองในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/5และป.1/2 (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายบุคลากรครั้งที่ 5/2555 (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ยุทธศาตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2555 (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ เดือนตุลาคม 2555 (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/4,ป.1/7และป.1/6 (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ ชุดพละและเสื้อแจ็คเก็ต (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน แจกไอศครีมให้กับครู บุคลากร และนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 4 พฤศจิกายน (วันที่ 2 พ.ย. 2555)
- คลีนิคให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2555)
- 6.1.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่ 5 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 5 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6 (วันที่ 5 พ.ย. 2555)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับฝ่ายวิชาการประสานกับศูนย์บริการวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ (วันที่ 5 พ.ย. 2555)
- งานวันคล้ายวันเกิดของภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 5 พ.ย. 2555)
- การแจกแบบสอบถามให้แก่โรงเรียนอนุบาล (วันที่ 5 พ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- ประชุมบุคลากรกลุ่มงานดนตรีเพื่อติดตามวางแผนการดำเนินงานการจัดแสดงทักษะความสามารถของนักเรียน (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6 (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/4 (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2/4 และป.2/8 (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- นำแบบสอบถามไปให้โรงเรียนอนุบาลสายดรุณเพิ่มเติม (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูพี่เลี้ยงที่ดูแลครูอายุงาน 0-3 ปี (วันที่ 6 พ.ย. 2555)
- ชมรมกีฬาหมากล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำการเล่นหมากล้อมให้กับนักเรียนชมรมหมากล้อม (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- ครูส่งต้นฉบับข้อสอบภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6 (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/3 (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2/1,ป.2/3และป.2/9 (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- EP Teachers Meeting (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสุขศึกษา เรื่องการจัดค่ายวิชาการ (วันที่ 7 พ.ย. 2555)
- ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่ 8 พ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 8 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1-6 (วันที่ 8 พ.ย. 2555)
- ฝ่ายบุคลากรประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินบุคลากรปีการศึกษา 2555 (วันที่ 8 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/4 (วันที่ 8 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2/6 และป.2/7 (วันที่ 8 พ.ย. 2555)
- IE Foreign meeting (วันที่ 8 พ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 8 พ.ย. 2555)
- รับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา ต.ป่าตัน และโรงเรียนอนุบาลร่มเย็น อ.สันกำแพง (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- ตลาดขายสินค้ามือสอง ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2/2 และป.2/5 (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ป.5 (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมงานศพคุณแม่ฟองคำ สนแก้ว มารดาคุณครูวิไลลักษณ์ ยลละออ (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- ซ้อมการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมผู้นำอัศวิน (วันที่ 9 พ.ย. 2555)
- คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมงานศพคุณแม่ฟองคำ สนแก้ว มารดาคุณครูวิไลลักษณ์ ยลละออ (วันที่ 10 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมผู้นำอัศวิน (วันที่ 10 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมผู้นำอัศวิน (วันที่ 11 พ.ย. 2555)
- การทำผางประทีป กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ประชุมติดตามงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- รับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- คณะนักร้องประสานเสียงซ้อมใหญ่เพื่อร่วมร้องเพลงในงานวันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “วิมานดิน ธอส.” (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมงานวันวิชาการ (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/3 (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- 6.1.7 ทดสอบความพร้อม (ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ประชุมกิจกรรมยุวพุทธสัญจร (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- การทำผางประทีป กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน วาระวิสามัญกรณีพิเศษ (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- สอบปฏิบัติ ตำแหน่งงานสื่อสารมวลชน (การสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่) (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูโครงการ English Camp (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- คณะนักร้องประสานเสียงร่วมร้องเพลงในงานวันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “วิมานดิน ธอส.” (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- รับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่ และโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูชั้น ป.1-3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/1 และป.1/8 (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรมการสัมมนาและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/5 (วันที่ 13 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- รับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/9 (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- การบริจาคฝาอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- 6.5.ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  2 ครั้งต่อปีการศึกษา (ครั้งที่ 1) (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- เข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- ทีมงานฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียล เข้าเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 และติดตามงานการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/4 (วันที่ 14 พ.ย. 2555)
- การทำผางประทีป กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ นักเรียนชั้น ป.1- 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่ตกค้าง (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/2และป.1/5 (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- รับแบบสอบถามโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา อ.สันป่าตอง (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ ครั้งที่ 7 (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- ฝ่ายบุคลากรประชุมวิเคราะห์ร่างเกณฑ์การประเมินบุคลากรปีการศึกษา 2555 (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- ทีมงานฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ คณะเซนต์คาเบรียล เข้าเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 และติดตามงานการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- เก็บแบบประเมินเรื่อง โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศของเด็กผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/5 (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- การทำผางประทีป กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5 (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- นิเทศการสอนแบบ Coaching โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/4, ป.1/6 และป.1/7 (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อชุดพละ (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- ฝ่ายบุคลากรประชุมวิเคราะห์ร่างเกณฑ์การประเมินบุคลากรปีการศึกษา 2555 (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูโครงการ English Camp (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- รายงานจำนวนนักเรียนที่สมัครขอทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ให้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/5 (วันที่ 16 พ.ย. 2555)
- ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5 (วันที่ 17 พ.ย. 2555)
- นิเทศการสอนแบบ Coaching โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ (วันที่ 17 พ.ย. 2555)
- คอนเสิร์ตการกุศล นกเขาไฟในป่าตะแบก (วันที่ 17 พ.ย. 2555)
- ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบและนำเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่ 17 พ.ย. 2555)
- ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.5 (วันที่ 18 พ.ย. 2555)
- เก็บแบบสอบถาม "การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน" ของโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต (วันที่ 18 พ.ย. 2555)
- การทำโคมจิ๋ว กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- รับสมัครนักกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุ 8 - 12 ปี (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/2 และป.3/7 (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนานักเรียนฝ่ายต้อนรับ พิธีเปิดในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรใหม่ตำแหน่งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี นำเสนอผลงานและportfolioต่อรองผู้อำนวยการ (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- จัดทำการบันทึก VDO การสอนของครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 55 - 15 ม.ค. 56 (วันที่ 19 พ.ย. 2555)
- การทำโคมจิ๋ว กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- รับสมัครนักกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุ 8 - 12 ปี (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/5 (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- พิธีวางศิลาฤกษ์บ้านเซนต์คาเบรียล (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดภราดาอาจิณ เต่งตระกูล (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และบริษัทนานมีบุ๊คส์ จัดกิจกรรม Walk Rally (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ EP Book Fair 2012 (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- รับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 20 พ.ย. 2555)
- การทำโคมจิ๋ว กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- รับสมัครนักกีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุ 8 - 12 ปี (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/1 (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และบริษัทนานมีบุ๊คส์ จัดกิจกรรม Walk Rally (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ EP Book Fair 2012 (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- นำจดหมายขอบคุณในความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลพร้อมของที่ระลึกไปมอบให้แก่โรงเรียนอนุบาล (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน FSG MUSIC FASTIVAL 2012 แสดงให้ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชม เพื่อให้ข้อเสนอแนะและให้โอวาท (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ภาคปกติและ EP (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ และพิจารณาผู้รับเหมาก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ประชุมชี้แจงระเบียบการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2555 (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ปรึกษาหารือเรื่องการพิจารณาบุคลากร (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- ประเมินผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- การทำโคมจิ๋ว กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- ประกาศผลการทดสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- รับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/4และป.3/8 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- จำหน่ายหนังสือภาษาอังกฤษ EP Book Fair 2012 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ภาคปกติ (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูอายุงานไม่เกิน 3 ปี (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- การประดิษฐ์กระทงใบตอง การทำโคมจิ๋ว กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมการประดิษฐ์บอลลูนกระดาษ เทศกาลบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- รับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/3และป.3/6 (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ประกาศผลสอบ (ประสานงานฝ่ายจัดทำข้อมูลและเลขาผู้อำนวยการในการรับผลสอบ, ประสานงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแจกผลสอบเพื่อแจกผลสอบ และเอกสารมอบตัว) (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ภาคปกติ (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ต้อนรับคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ประชุมสัญจรของคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (มีเงื่อนไข) (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกรรมการบริหารระดับชั้น เรื่อง การให้การบ้านนักเรียน (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูต่างประเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- บริจาคมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง และนมจำนวน 10 กล่อง ให้มูลนิธิบ้านพรสวรรค์ (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- รับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 24 พ.ย. 2555)
- ประชุมสัมมนาประจำปี 2555 ชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2555)
- ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 24 พ.ย. 2555)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ภาคปกติ (วันที่ 24 พ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 24 พ.ย. 2555)
- ขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำปี 2555 ชมรมครูคาทอลิกสังฆมณฆลเชียงใหม่ (วันที่ 24 พ.ย. 2555)
- ผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (วันที่ 25 พ.ย. 2555)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้น ป.1 ภาคปกติ (วันที่ 25 พ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 25 พ.ย. 2555)
- การประดิษฐ์กระทงใบตอง กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- สอบสอนบุคลากรใหม่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ให้การต้อนรับที่ปรึกษาอัคราธิการ ภราดาพอล ราช เอ (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/3 (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ รอบแรก (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรปกติ) (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรใหม่ตำแหน่งครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี นำเสนอผลงานต่อรองผู้อำนวยการ (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- จัดซื้อและจัดเตรียมอาหารแห้งสำหรับค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ทีมงานลูกเสือขอเข้าพบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- ปรึกษาหารือเรื่องการออกแบบ thaibrothers.net (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- การประดิษฐ์กระทงใบตอง กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- เชิญประชุมบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่6/2555 (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/1และป.1/8 (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและ IE. (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- นักเรียนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขัน FSG MUSIC FASTIVAL 2012 (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- ขอนัดพบเพื่อปรึกษาหารือระบบ e-office (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- ปรึกษารองผู้อำนวยการเรื่องทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- ประชุมร่วมกับม.ธยศ ระวังงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอน MCP Genius Kids(math) (วันที่ 27 พ.ย. 2555)
- การประดิษฐ์กระทงใบตอง กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมการเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2555 และแจกเครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกาย ตรา "โอวัลติน" (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- สอบสอนบุคลากรใหม่ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรปกติ) (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- เก็บแบบสอบถาม "แบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และมหาวิทยาลัยพายัพ (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/2,ป.1/4และป.1/9 (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูไทยและครูผู้ช่วยสอนญี่ปุ่น (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- ถ่ายรูปนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อทำหนังสือรุ่น (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- ขอพบเพื่อปรึกษาโครงการ (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน FSG MUSIC FASTIVAL 2012 (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- จัดส่งอาหารแห้งถุงยังชีพจำนวน 350 ชุด เข้าหมู่บ้านที่จัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 บนดอยอินนทนนท์ (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- การประดิษฐ์กระทงใบตอง การปล่อยโคมลอย กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน FSG MUSIC FASTIVAL 2012 (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- งานคณะนักร้องประสานเสียง ขอพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อปรึกษาเรื่องจัดตั้งกองทุนคณะนักร้องฯ (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- ประชุมครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- ถ่่ายรูปหมู่คณะครูและมาสเตอร์ระดับชั้น ป.4-6 เพื่อทำหนังสือรุ่น ป.6 (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายบุคลากรครั้งที่ 6/2555 (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- ขอนัดพบภราดาศุภนันท์ (วันที่ 29 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 3) (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ซ้อมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- จัดบอร์ดความรู้เดือนพฤศจิกายน (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรปกติ) (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/6 (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ให้บริการฉีดวัึคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ประชุมครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ประชุมวางแผนรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างผนังด้านนอกสระว่ายน้ำ (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (ครั้งที่ 3) (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 30 พ.ย. 2555)
- 6.4 งานงบประมาณ (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- 6.4.15 คำนวณประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำ และตรวจเช็คงบประมาณ แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติงานประจำปี (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- 6.3 กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ (สำหรับผู้ปกครองชั้น ป.1) (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
-   -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- ซ้อมพิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3และ ป.4-ป.6 (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- 6.2.15 ตัวหนังสือในตู้ปลา ฝังใต้หิน‏ (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- การแข่งขันหมากรุกไทย ชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- 6.12.12 การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (รอบที่ 2) (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- 3. พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- 3. พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- 3. พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- 3. พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- การแข่งขันหมากรุกไทย ชิงแชมป์จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- บันทึกวีดีโอสาธิตการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการสอนคณิตศาสตร์ฯ (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรห้าศาสนาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- 6.1.9 ดำเนินการมอบตัว (จัดรูปแบบการมอบตัว, ประสานงานงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- 1st ASEAN PANEL DISCUSSION AND OPEN FORUM-PERSPECTIVES ON ASEAN (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- สรุปผลประเมินกระบวนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- ถ่ายรูปหมู่คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อทำหนังสือรุ่นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2/8 (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ตัวแทนบริษัท Hollywood internationnal group พบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ประชุมกิจกรรมวันเด็กของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ประชุมการแสดงงานครอบครัวครูมงฟอร์ตประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- 6.2.13 ติดตัวหนังสือในตู้ปลา ฝังใต้ดิน (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ออกแบบตัวอักษรติดตู้ปลา (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- 6.2.6 กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระราชินี (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- 6.4 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (สอบรอบที่ 2) (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- งานนิเทศติดตามนโยบายและแผนปรึกษารองผู้อำนวยการเรื่องแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 4 ธ.ค. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีปิดค่ายเพื่อนมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 5 ธ.ค. 2555)
- ตัวแทนคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ "๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕" (วันที่ 5 ธ.ค. 2555)
- เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ (กาดสวนแก้ว) (วันที่ 5 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14 (วันที่ 5 ธ.ค. 2555)
- อบรมนักเรียนหญิงเรื่องการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล มอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนในการแข่งขันหมากรุกสากล และการแข่งขัน FSG Music Festival 2012 (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามนโยบายและแผน (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2/7และป.2/9 (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- มอบรางวัลนักเรียนชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ป.5-ป.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- มอบรางวัลนักเรียนชนะการประกวดบัตรอวยพรวันพ่อแห่งชาติ ป.5-ป.6 (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม / ฝ่ายต้อนรับ งานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- 6.2.13 กิจกรรม Montfort s Got Talent (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการติดตามประเมินผลและประกันคุณภาพโทรทัศน์ครูของ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- IE Foreign teachers meeting (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- งานรวมใจถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ 6 ธ.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.2/1,ป.2/2,ป.2/3,ป.2/4และป.2/5 (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและดี (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- มอบรางวัลนักเรียนชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง ป.4 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งมงฟอร์ต (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort s Got Talent (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน 3.2555 (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- การแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อครูเกษียณ ACSP ปี 2555 (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนประถมเฉินตูประเทศจีน (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- ประชุมครู ต่างประเทศแผนก EP (วันที่ 7 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 8 ธ.ค. 2555)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา (วันที่ 8 ธ.ค. 2555)
- 6.2.17 ปรับปรุงห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ (วันที่ 8 ธ.ค. 2555)
- คณะผู้ร่วมบริหารและครูของโรงเรียนร่วมงานศพพร้อมวางพวงหรีด คุณพ่อวีระ มหายศ บิดาของ คุณครูสุพัตรา มหายศ ซึ่งตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 86 หมู่ 1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (วันที่ 9 ธ.ค. 2555)
- 6.1.12 กระบวนการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 (วันที่ 9 ธ.ค. 2555)
- เข้าร่วมพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่างคุณพรสุดา ฉวีพัฒน์ และคุณกฤษดาวุฒิ กรแก้ว (วันที่ 9 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 12 (วันที่ 10 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 11 ธ.ค. 2555)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ เดือนธันวาคม 2555 (วันที่ 11 ธ.ค. 2555)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 11 ธ.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2/4 (วันที่ 11 ธ.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด(Yes! Genius) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2/4 (วันที่ 11 ธ.ค. 2555)
- ประชุมการหาข้อมูลเพื่อแยกประเภทนักเรียนทางด้านพฤติกรรม (วันที่ 11 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 11 ธ.ค. 2555)
- ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป.3-4 (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป.5 (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษาชั้น ป.6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณจาริกกางเขน ปีเยาวชน 2012 (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/5 และป.2/6 (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 13 ธ.ค. 2555)
- ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-6 รับฟังการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ English Summer Camp in Singapore (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์โครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษาชั้น ป.4 (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/7,ป.2/2และป.3/6 (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- พิธีบูชาขอบพระคุณจาริกกางเขน ปีเยาวชน 2012 (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณจาริกกางเขน ปีเยาวชน 2012 (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- ประชุมกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 15 ธ.ค. 2555)
- การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 16 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 17 ธ.ค. 2555)
- การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2555 ระดับชั้น ป.1 ป.3 และป.5 (วันที่ 17 ธ.ค. 2555)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินบุคลากรปีการศึกษา 2555 (วันที่ 17 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 17 ธ.ค. 2555)
- ดำเนินการหารุ่นและแบบพัดลมที่จะใช้ติดตั้งบริเวณเวทีหรรษา (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- 6.2.14 ปรับปรุงห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- วางแผนการดำเนินงานและเขียนแบบเพื่อปรับปรุงห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2555 ระดับชั้น ป.2 ป.4 และป.6 (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและงานกีฬา ร่วมประชุมการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ACL & MC & MCP ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- ประชุมเรื่องการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4 (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษาชั้น ป.2 (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- ประัชุมคณะกรรมการตรวจแผนการสอน (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- 6.2.14 การติดตั้งพัดลม บริเวณเวทีหรรษา (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- 6.2.16 เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพิ่มจุดของเล่นรอบบริเวณโรงเรียน (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- นำเสนอแบบเพื่อเลือกวางตำแหน่งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้เหมาะสมในแต่ละจุด (วันที่ 18 ธ.ค. 2555)
- นำรุ่น แบบ และราคา ของพัดลมนำเสนอภราดาศุภนันท์ (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2555 ระดับชั้น ป.1 ป.3 และป.5 (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- เตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- ประชุม รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- ประชุมการดำเนินกิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโส วันที่ 19 ธ.ค. 2555 (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.5 (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 19 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญเรื่องการพิจารณาโครงสร้างการบริหาร และนโยบายโรงเรียน (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- การจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 3/2555 ระดับชั้น ป.2 ป.4 และป.6 (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- เชิญประชุม นำเสนอระบบน้ำอุ่นในสระว่ายน้ำ (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 20 ธ.ค. 2555)
- ถ่ายภาพพื้นที่เวทีหรรษาที่จะติดตั้งพัดลม (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- ถ่ายภาพ กำหนดจุดที่จะดำเนินการตกแต่งห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- นักเรียนชั้นป.4-5-6 ซ้อมพิธีวจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบตามตารางสอบ ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- ต้ดสินการประกวดตกแต่งห้องเรียนบรรยากาศคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ และการตกแต่งถ้ำพระกุมาร (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนธันวาคม 2555 (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- จัดบอร์ดความรู้เดือนธันวาคม (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- การวัดขนาดเสื้อของนักเรียนและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp" (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- งานวันครอบครัวนักการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประชุมปรึกษาหารือวาระพิเศษ (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- วงดนตรี Montfort Strings Orchestra ร่วมแสดงในงาน ดนตรีรับลมหนาวที่หอศิลป์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 23 ธ.ค. 2555)
- จัดสอบซ่อมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 3/2555 (วันที่ 23 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 23 ธ.ค. 2555)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 23 ธ.ค. 2555)
- งานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- วจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีวจนพิธีกรรมวันพระคริสตสมภพ (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- จัดเลี้ยงอาหารขอบคุณหน่วยงานที่ไปสัมผัสชีวิต ในโอกาสวันคริสตมาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2555 (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- งานดุริยางค์ร่วมแสดงในงานวันคริสมาสต์ที่โรงแรมดาราเทวี (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- คณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสตมาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา กล่าวให้โอวาทและมอบของรางวัลเนื่องในกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 25 ธ.ค. 2555)
- คณะนักร้องประสานเสียงแสดงเนื่องในวันคริสตมาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 26 ธ.ค. 2555)
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 2 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) (วันที่ 27 ธ.ค. 2555)
- กิจกรรมมงฟอร์ตปันรักปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 28 ธ.ค. 2555)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมกิจกรรมมงฟอร์ตปันรักปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส (วันที่ 28 ธ.ค. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- -  สรุปผลเป็นรายบุคคล (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 6.1.10 กำกับ ติดตาม และประเมิน(สถิติต่างๆ ของนักเรียนที่มาสมัคร ทดสอบ และมอบตัว, รายงานประจำปี) (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 6.1.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 2 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 2 ม.ค. 2556)
- สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน (วันที่ 2 ม.ค. 2556)
- ประชุมทีมสื่อสารมวลชน (MCTV) (วันที่ 2 ม.ค. 2556)
- ช่างเฟอร์นิเจอร์เข้ามาวัดพื้นที่และดูรายละเอียดในการปรับปรุงเพื่อเสนอราคา (วันที่ 2 ม.ค. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- สวัสดีปีีใหม่หน่วยงานราชการ (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- เรียนภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ทราบ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- ประชุมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม เรื่องการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (วันที่ 3 ม.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ประชุมฝ่ายบุคลากรครั้งที่ 7/2555 (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ขอนัดปรึกษาเรื่องรูปแบบการจัดสัมมนาผู้ปกครองชั้น ป.1 (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2556 (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2556 (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- แจกแบบประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนชั้น ป.1-6 (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- โรงพิมพ์ตาวิเศษ ร่วมสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม Montfort s Got Talent (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6 (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ขอคำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.3-6 เรื่อง ค่าย English Summer Camp in Singapore (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- ออกแบบตัวอักษรที่จะใช้ติดตู้ปลา (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 4 ม.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 5 ม.ค. 2556)
- ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6 (วันที่ 5 ม.ค. 2556)
- ร่วมงานศพ มารดาของนางพิณ แก้วเเย้ม (วันที่ 5 ม.ค. 2556)
- ค่ายลูกเสือสามัญประจำปี ชั้น ป.6 (วันที่ 6 ม.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ( งานประกันฯ ครั้งที่ 3 ) (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- ต้อนรับนักศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- ภราดาศุภนันท์ พบนักเรียนชั้น ป.3-6 เรื่อง ค่าย English Summer Camp in Singapore (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/3 (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- การบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ให้กับศูนย์คาทอลิกแม่โถ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และศูนย์คาทอลิกแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (วันที่ 7 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1.3 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่  3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- นำเสนอราคาขออนุมัติจัดทำ (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่3) (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ที่มีเงื่อนไข) (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 3) (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง  ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง  ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- นักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2556 ทดสอบวิชาภาษาไทย (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- นิเทศแผนงาน โครงการครั้งที่ 3 ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ และฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- เชิญประชุมบุคลากรฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่7/2555 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.5/6 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำครูใหม่ที่เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษป.3เข้าพบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย English Summer Camp in Singapore (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- การประกวด Montfort s Got Talent (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่ 3 งานกิจกรรมนักเรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- นำเสนอแบบเพื่อขออนุมัติจัดทำ (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- รับการติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการของงานพยาบาล (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- ตัวแทนโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาสวัสดีปีใหม่ทางโรงเรียน (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/1และป.1/8 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- ตัวแทนคณะผู้ร่วมบริหารร่วมงานศพมารดาภรรยาของมาสเตอร์ธันวา สุวรรณชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและกรรมการบริหารงานระดับชั้นป.2 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 13 "การเมือง 360 องศา" (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- ส่งกำหนดการแข่งขัน ประเภทชนิดกีฬา ใบส่งรายชื่อนักกีฬาให้ครูประจำชั้น (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการสอบ Mock Test (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการสอบ FSG (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับรายละเอียด ค่าย UK-Norwich Premium English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- นิเทศแผนงาน โครงการครั้งที่ 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายบุคลากร (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/6 (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- การประชุมประจำเดือนครูต่างชาติแผนก EP (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- สมาคมผู้ปกครองเเละครู มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยกา (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- เข้ารับการติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- ประชุมวางแผนงานก่อสร้างสระว่ายน้ำและสรุปราคาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/4และป.1/9 (วันที่ 9 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-6 (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ขอนัดภราดาศุภนันท์จ่ายเงินกู้คนงาน 2 คน (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/8 EP และ ป.5/7 EP (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ขอนัดพบ ภ.ศุภนันท์ เพื่อปรึกษาหารือระบบมอบหมายงาน (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตาม และนิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- แจกจดหมายเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนา (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- นำโต๊ะให้ร้านเฉลิมชัยไปทำตัวอย่าง (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ประชุมเตรียมงาน การจัดงานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 7.1 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- 6.2.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบรับสมัครและเอกสารมอบตัว (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- นิเทศแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 ฝ่ายธุรการ - การเงิน และฝ่ายวิชาการ (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- นำโต๊ะ 2 ตัว เพื่อให้ร้านเฉลิมชัยไปทำตัวอย่าง (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต และวันครอบครอบนักการ (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/2และป.1/5 (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ให้ซีสเตอร์คณะแม่ปอน และศูนย์พันธกิจแห่งรัก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และบ้านพรสวรรค์ ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- ขอเิชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมชมการประกวด Montfort’s Got Talent รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- นักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมแข่งขันวันวิชาการ โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถม (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวด Montfort’s Got Talent (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- นักกีฬาหมากรุก เข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการ โรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถม (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- ขอนัดพบภราดาศุภนันท์ (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- นำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะฟังก์ชันการมอบหมายงานในระบบ e-office ให้กับคณะผู้ร่วมบริหาร (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- ประชุมครู กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการ Montfort s Got Talent (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- ประกาศผลการทดสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- การประกวด Montfort s Got Talent รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/7 (วันที่ 11 ม.ค. 2556)
- รับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 (วันที่ 12 ม.ค. 2556)
- รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 (วันที่ 12 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 12 ม.ค. 2556)
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 13 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 14 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดคุณภาพนักเรียน (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 14 ม.ค. 2556)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ป.3 และ ป.6 (FSG) ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 14 ม.ค. 2556)
- 6.2.9 ทำเกล็ดปิดด้านข้างศาลามารีย์ตามแนวเต๊นท์ผ้าใบ (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงานทำเกล็ดปิดด้านข้างศาลามารีย์ตามแนวเต๊นท์ผ้าใบ (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.10 เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณนักบุญหลุยส์สนามบาสเกตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงานเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณนักบุญหลุยส์สนามบาสเกตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.11 ปรับเปลี่ยนสนามจอดรถด้านหลังเป็นโรงยิมชั่วคราว (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงานปรับเปลี่ยนสนามจอดรถด้านหลังเป็นโรงยิมชั่วคราว (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณานักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษา (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อมูลนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- ขอคำปรึกษาการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- ประชุมติดตามงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ เรื่องระบบน้ำอุ่นภายในสระ (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- ประชุมเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp " (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- แจกเอกสารให้ความรู้และสมุดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและาการออกกำลังกายแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.1 ปรับปรุงบริเวณถนนหน้าห้องน้ำหญิงป.1-3 ถึงทางข้ามม้าลายอัฒจันทร์วงกลม (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับงานและไปศึกษากำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.2 อัฒจันทร์สนามฟุตบอล (อัฒจันทร์เตี้ยๆประมาณ 3 step)และแก้ไขระบบระบายน้ำ (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับงานและให้ไปคำนวนราคาอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 3 ชั้น รอบสนาม (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.3 เจาะรูบริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้านพักภราดา (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.4 ปรับปรุงท่อระบายน้ำที่อยู่ในสนามบริเวณเสาธงเนื่องจากเป็นปูนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ รวมทั้งตรวจสอบ ท่อสายไฟบริเวณใกล้เคียง (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.1 ปรับปรุงบริเวณถนนหน้าห้องน้ำหญิงป.1-3 ถึงทางข้ามม้าลายอัฒจันทร์วงกลม (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.5 นำตรามูลนิธิมาติดตั้งบริเวณป้ายประกาศหน้ามินิมาร์ท ให้เห็นชัดเจนและเหมาะสม (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดคุณภาพนักเรียน (Mock Test) ชั้น ป.2 และป.5 (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.6 ต่อแนวกั้นสนามฟุตบอลทั้ง 2 ด้านให้สุด (แต่ไม่ควรบังนาฬิกา) (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับงานและไปศึกษากำหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.2 อัฒจันทร์สนามฟุตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.7 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและหาแนวทางการบริหารจัดการการใช้สนาม จัดทำตาข่ายเหล็กป้องกันลูกบาสเกตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับงานและให้ไปคำนวนราคาอัฒจันทร์สนามฟุตบอล 3 ชั้น รอบสนาม (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.3 แก้ไขระบบระบายน้ำของโรงเรียนบริเวณสนามฟุตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงานแก้ไขระบบระบายน้ำของโรงเรียนบริเวณสนามฟุตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- สอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิฯ ป.3 และ ป.6 (FSG) ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.4 เจาะรูบริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้านบราเดอร์ เพื่อวางแผงป้องกันเวลาน้ำท่วม (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน เจาะรูบริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้านบราเดอร์ เพื่อวางแผงป้องกันเวลาน้ำท่วม (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.8 ทำเกล็ดปิดด้านข้างศาลามารีย์ตามแนวเต๊นท์ผ้าใบ (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.9 ปรับเปลี่ยนสนามจอดรถด้านหลังเป็นโรงยิมชั่วคราว (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.5 ปรับปรุงท่อระบายน้ำที่อยู่ในสนามบริเวณเสาธงเนื่องจากเป็นปูนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ รวมทั้งตรวจสอบ ท่อสายไฟบริเวณใกล้เคียง (อาจมีการชำรุด) (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.10 เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณนักบุญหลุยส์สนามบาสเกตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงานปรับปรุงท่อระบายน้ำที่อยู่ในสนามบริเวณเสาธง (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.6 นำตรามูลนิธิมาติดตั้งบริเวณป้ายประกาศหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงานนำตรามูลนิธิมาติดตั้งบริเวณป้ายประกาศหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.7 ต่อแนวกั้นสนามฟุตบอลทั้ง 2 ด้าน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน เรื่องต่อแนวกั้นสนามฟุตบอลทั้ง 2 ด้าน (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- 6.2.8 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและหาแนวทางการบริหารจัดการการใช้สนาม จัดทำตาข่ายเหล็กป้องกันลูกบาสเกตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2556 (วันที่ 16 ม.ค. 2556)
- งานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 16 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/5 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สรุปประเมินกิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโส ประจำปี 2556 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เรียนเชิญ ภ.ศุภนันท์ ประชุมเรื่องการจำหน่ายน้ำดื่มในโรงเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- แจกเอกสารให้ความรู้และสมุดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหาร/การออกกำลังกายแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- 6.2.17 ทำราวเหล็กกันนักเรียนอาคารมงฟอร์ต (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงานทำราวเหล็กกันนักเรียนอาคารมงฟอร์ต (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ การเข้าค่าย " Winter Wonder Camp" (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันคิดเลขเร็วกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- 6.2.18 อาคารเรียนดนตรี 4 ชั้น (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สำรวจขนาดพื้นที่บริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารเรียนดนตรี 4 ชั้น (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการสั่งเหล็กและอุปกรณ์เพื่อจัดทำ (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการตรวจเช็คสายไฟภายในท่อระบายน้ำพันสายเรียบร้อย (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบจุดติดตั้งตรามูลนิธิ (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สอบวัดคุณภาพ (Cambridge Test) ชั้น EP.2 (Starters) (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สอบวัดคุณภาพ (Cambridge Test) ชั้น EP.4 (Movers) (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สอบวัดคุณภาพ (Cambridge Test) ชั้น EP.6 (Flyers) (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เช็คระยะพื้นที่คำนวนการใช้เหล็ก ทำการสืบราคาตาข่ายที่จะนำมาติดตั้ง (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบและรายการวัสดุในการจัดทำน้ำเสนอบราเดอร์ (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการสั่งเหล็กและอุปกรณ์เพื่อจัดทำ (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการตรวจเช็คสายไฟภายในท่อระบายน้ำพันสายเรียบร้อย (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- 6.2.11 เปลี่ยนเป็นคานเหล็กโทนสีขาวหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบจุดติดตั้งตรามูลนิธิ (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- 6.2.12 ราวเหล็กกันนักเรียนอาคารเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- 6.2.13 อาคารเรียน 4 ชั้น (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สำรวจขนาดพื้นที่บริเวณที่จะทำการก่อสร้างปลูกสร้างอาคาร (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- เช็คระยะพื้นที่คำนวนการใช้เหล็ก ทำการสืบราคาตาข่ายที่จะนำมาติดตั้ง (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ประชุมครูผู้สอน เรื่อง "การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ" (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบและรายการวัสดุในการจัดทำนำเสนอภราดาศุภนันท์ (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบและจัดทำแบบพร้อมประมาณราคา (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.4/7 (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- วางแนวฟุตบาทที่จะทำการรื้อถอนและจัดทำใหม่เพื่อปรับปรุงบริเวณถนนหน้าห้องน้ำหญิงป.1-3 ถึงทางข้ามม้าลายอัฒจันทร์วงกลม (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทห่อปกหนังสือ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ตำแหน่งงานวัดและประเมินผล (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ประชุมโครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- 6.2.16 เปลี่ยนคานเหล็กโทนสีขาวหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp" (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- รับมอบหมายงาน เปลี่ยนคานเหล็กโทนสีขาวหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- เชิญภราดาศุภนันท์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp" (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน 4.2555 (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- คำนวนรายการใช้เหล็กและวัสดุในการทำราวเหล็กกันนักเรียนอาคารมงฟอร์ต (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.1/6 (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดทำขนาดแบบพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนดนตรี 4 ชั้น (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดการแต่งกายชุดประจำชาติ อาเซียน (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ประชุมครู ป.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบแปลนนำเสนอบราเดอร์ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ไปโรงแรมดิเอ็มเพรสเพื่อดูเรื่องสถานที่ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ตัดแผ่นยางปิดบนแผ่นปูนฝาท่อหัวสปิงเกอร์ 4 จุด (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- เช็คระยะพื้นที่คำนวนการใช้เหล็ก ทำการสืบราคาตาข่ายที่จะนำมาติดตั้ง (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบแปลนเตรียมนำเสนอบราเดอร์ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบแปลนนำเสนอและวางแนวฟุตบาทที่จะทำการรื้อถอนและจัดทำใหม่เพื่อปรับปรุงบริเวณถนนหน้าห้องน้ำหญิงป.1-3 ถึงทางข้ามม้าลายอัฒจันทร์วงกลม (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบอัฒจันทร์ระบบป้องกันน้ำและท่อระบายน้ำ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบและรายการวัสดุในการจัดทำน้ำเสนอบราเดอร์ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดซื้อเหล็กและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- นำแบบแปลนระบบระบายน้ำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขระบบระบายน้ำออกในสนามฟุตบอล (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.10 เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณนักบุญหลุยส์สนามบาสเกตบอล (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟฟ้า (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ตรวจเช็คขนาดโครงสร้างหลังคาที่จะเปลี่ยนเป็นโครงหลังคาเหล็ก (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาบราเดอร์ และ สั้งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งาน (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบแปลนเตรียมนำเสนอบราเดอร์ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดทำขนาดแบบพื้นที่ก่อสร้างอาคาร (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- เช็คระยะพื้นที่คำนวนการใช้เหล็ก ทำการสืบราคาตาข่ายที่จะนำมาติดตั้ง (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- วางแผนการดำเนินงานและเขียนแบบเพื่อนำเสนอภราดาศุภนันท์ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบและรายการวัสดุในการจัดทำนำเสนอภราดาศุภนันท์ (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนากระบวนการคิดผ่านกิจกรรม" (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- เชิญภราดาศุภนันท์เข้าร่วมฟังการสัมมนา (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- เชิญภราดาศุภนันท์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับวิทยากร (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- จัดทำตัวหนังสือสำหรับติดตู้ปลา (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- เข้าเงียบเตรียมจิตใจนักเรียนคาทอลิกป.3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และนักเรียนคาทอลิกป.6 รับศีลกำลัง (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พิธีมงคลสมรสครูปวีณา วิจิตรพรและม.ภาคภูมิ สิงห์สา (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- พิธีมงคลสมรสครูปวีณา วิจิตรพรและม.ภาคภูมิ สิงห์สา (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp" (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- ตัดตัวอักษรที่จะใช้ติดตู้ปลา (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- นักเรียนคาทอลิกชั้นป.3 รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และนักเรียนคาทอลิกชั้นป.6 รับศีลกำลัง (วันที่ 20 ม.ค. 2556)
- จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp" (วันที่ 20 ม.ค. 2556)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ (วันที่ 20 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 20 ม.ค. 2556)
- เสนอแบบ รุ่น และราคาแล้ว รอบราเดอร์อนุมัติ (วันที่ 20 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการสั่งซื้อเหล็กและอุปกรณ์ใช้งาน (วันที่ 20 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและใช้วัสดุที่นำมาใช้งาน (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟฟ้า (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- 6.2.13 ติดตัวหนังสือในตู้ปลา ฝังใต้ดิน (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- พ่นสีตัวอักษรสำหรับติดตู้ปลา (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ทางร้านเฉลิมชัยนำตัวอย่างโต๊ะมาส่งให้ดู (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- สรุปผลประเมินค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp” (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- วางแนวระยะการขุดฝังเสาเหล็ก ในจัดทำตาข่ายเหล็กป้องกันลูกบาสเกตบอล (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ผู้รับเหมาเข้ามาเสนอราคาในการจัดทำเปลี่ยนคานเหล็กโทนสีขาวหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ผู้รับเหมาเข้ามาดูสถานที่และกลับไปคำนวนราคาเพื่อนำเสนอปรับแก้ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ประชุมครู ป.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ "เรียงร้อยถ้อยคำตามคำบอก และอ่านฟังเสียงสำเนียงไทย" ชั้น ป.1-3 (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- วางแนวฟุตบาทที่จะทำการรื้อถอนและจัดทำใหม่ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/2และป.3/7 (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬาสี ประจำปี 2555 (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- จัดทำแบบแปลนเตรียมนำเสนอบราเดอร์ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- นำแบบแปลนเสนอบราเดอร์ศุภนันท์ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ตัดแผ่นยางปิดบนแผ่นปูนฝาท่อหัวสปิงเกอร์ 4 จุด (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ผู้รับเหมาเข้าเสนอราคาจัดทำ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้ง (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำครูใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งงานทะเบียนและวัดผลเข้าพบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- นำแบบแปลนเสนอบราเดอร์ศุภนันท์ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- กีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- คำนวณรายการใช้เหล็กและวัสดุในการทำงาน (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันสนทนาภาษาจีนกับครูชาวต่างชาติ (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ถ่ายภาพพื้นที่บริเวณเวทีหรรษาที่จะติดตั้งพัดลม จำนวน 6 จุด (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- พ่นสีตัวอักษร (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- นำเสนอแบบเพื่อเลือกวางตำแหน่งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งให้เหมาะสมในแต่ละจุด (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ทางร้านเฉลิมชัยนำตัวอย่างโต๊ะมาให้ดู 2 ตัว (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดซื้อเหล็กและวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/5 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ตัดแผ่นยางปิดบนแผ่นปูนฝาท่อหัวสปิงเกอร์ 4 จุด (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- วางจุดติดตั้งโลโก้ตราคณะบริเวณด้านข้างมินิมาร์ท (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดตอบปัญหาทางวิชาการ ชั้น ป.1-2 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ขอนัดพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เรื่องการแปลข้อคิดประจำวัน (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ครูรุ่งอรุณและครูภัทรกร สุขแก้ว พบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรประชุมพิจารณาแผนงานงบประมาณฝ่ายปี2556 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- นำเสนอรูปแบบในการจัดทำให้บราเดอร์ศุภนันท์รับทราบ และมีการปรับรูปแบบตามที่บราเดอร์เสนอ (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- นำเสนอบราเดอร์ศุภนันท์ เรื่องขนาดและจำนวนต่อตารางเมตร (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- วางจุดติดตั้งโลโก้ตราคณะบริเวณข้างมินิมาร์ท (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ดำ้เนินการวัดระยะจุดวางเสาเหล็กสนามฟุตบอลทั้ง 2 ด้าน (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- 6.2.18 นำปลาสีขาวและสีทองมาใส่ที่น้ำพุ ส่วนหย่อมหน้าวัดน้อย (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาภราดาศุภนันท์ เรื่องระยะในการจัดวางโครงเหล็ก มีการปรับแบบ ระยะเพิ่มเติม (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- นำเสนอบราเดอร์ศุภนันท์เรื่องแบบและวัสดุในการใช้งาน ราคา (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันคิดเลขเร็วกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ จัดกิจกรรมแข่งขันการจัดสวนถาด ชั้น ป.5 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ประชุมครู ป.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ "เรียงร้อยถ้อยคำตามคำบอก และอ่านฟังเสียงสำเนียงไทย" ชั้น ป.1-3 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ "เรียงร้อยถ้อยคำตามคำบอก และอ่านฟังเสียงสำเนียงไทย" ชั้น ป.4 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเตรียมขบวนและการแสดง กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 43 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการสั่งซื้อเหล็กและอุปกรณ์ใช้งาน (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้ง (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- กีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- ประชุมพนักงานและนักการ (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมประชุมพนักงานและนักการ (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดตอบปัญหาทางวิชาการ ชั้น ป.4-6 (รอบคัดเลือก) (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ "Spelling Bees" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรประชุมพิจารณาแผนงานงบประมาณฝ่ายปี2556 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- แจกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- 6.2.15 นำปลาสีขาวและสีทองมาใส่ในน้ำพุบริเวณสวนหย่อมหน้าวัดน้อยพระเมตตา (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาร้านโชกุนฟาร์ม เรื่องชนิดปลา ราคาปลา (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ปรึกษากรรมการก่อสร้างและให้ผู้เชี่ยวชาญจัดทำแบบและประมาณราคาในการก่อสร้าง (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาร้านโซกุลฟาร์ม เรื่องชนิดของปลาและราคา (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ทำการรื้อโครงเหล็กในสนามฟุตซอล และทำการตัดต่อโครงเหล็ก (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการทำราวเหล็กกันนักเรียนอาคารมงฟอร์ต (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการทำราวเหล็ก (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันคิดเลขเร็วกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- บริษัทกรีนไลท์รับรายละเอียดพื้นที่และผังบริเวณไปทำการออกแบบ (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ จัดกิจกรรมแข่งขันการจัดตู้ปลา ชั้น ป.6 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ จัดกิจกรรมแข่งขันการจัดสวนถาด ชั้น ป.5 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ "ท่องอาขยานสืบสานความเป็นไทย" ชั้น ป.1-3 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ "ท่องอาขยานสืบสานความเป็นไทย" ชั้น ป.4 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาอาจารย์ในการออกแบบอัฒจันทร์ระบบป้องกันน้ำและท่อระบายน้ำ (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาอาจารย์ในการออกแบบและใช้วัสดุที่นำมาใช้งาน (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาอาจารย์เพื่อออกแบบและจัดทำแบบพร้อมประมาณราคา (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้ง (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- กีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาทางอาจารย์จัดทำแบบก่อสร้างและประมาณราคา (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (การประกวดร้องเพลงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ) (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการกองงานเลขาเฉพาะกิจ (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- งานเทคโนฯ เข้าร่วมงาน HP Virtualization Experience (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- คณะกรรมการฝ่ายเตรียมขบวนพาเหรดและการแสดง งานกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่43 ไปดูหมวกสำหรับใช้ในกิจกรรม (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมงาน HP Virtualization Experience (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/4,ป.3/6และป.3/8 (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชาเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ประชุมวิชาการ (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ประุชุมครูไทยสอน IE (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/6 (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- นำปลาไปปล่อยในบ่อน้ำพุ (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ทางบริษัทกรีนไลท์รับขนาดพื้นที่และผังบริเวณ เพื่อนำไปทำการออกแบบ (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.2 (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- นำปลาที่บ่อบ้านพักภราดา จำนวน 5 ตัว (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ทำการรื้อโครงเหล็กในสนามฟุตซอล และทำการตัดต่อโครงเหล็ก (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ บริษัทกรีนไลท์ รับข้อมูลไปจัดทำแบบเพื่อนำเสนอ (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการทำราวเหล็กกันนักเรียนอาคารมงฟอร์ต (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ จัดกิจกรรมแข่งขันการจัดสวนถาด ชั้น ป.5 (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ม.สรายุทธ ขอพบเพื่อนำเสนอการออกแบบเว็บไซต์ thaibrothers.net (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ "ใช้คำราชาศัพท์อย่างไรไม่สับสน" ชั้น ป.5 (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- 6.2.3 เจาะรูบริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้านพักภราดา (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้ง (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- กีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- นิเทศการสอนแบบ Coaching โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- 6.4.7.11ยื่นเอกสาร ภงด. 1ก. ที่สรรพากร (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มกราคม 2556 (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- คณะนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนขอพบรองผู้อำนวยการเพื่อแสดงความขอบคุณก่อนเดินทางกลับประเทศ (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรม “การแสดงทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียน Montfort’s Got Talent” (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ทำการถอดตราโลโก้คณะ จากอาคารสามัคคีนฤมิตมาเช็คขนาดเพื่อจัดทำโครงเหล็ก (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ทำการถอดตราโลโก้ตราคณะจากอาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.3 (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ จัดกิจกรรมแข่งขันการจัดสวนถาด ชั้น ป.5 (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะวิชาการ เวทีคนเก่ง "แข่งขันความรู้ทางภาษาไทย" ชั้น ป.6 (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันวิชาการ รายการ "หนังสือเล่มเล็ก" (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- กีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันวิชาการ โรงเรียนวชิรวิทย์ มัธยม (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ประชุม จับฉลาก การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุ 12 ปี รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำแผงกั้นน้ำท่วม เจาะรูคอนกรีต (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้ง (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- กีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- นิเทศการสอนแบบ Coaching โดย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน "อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์" (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.15 นำปลาสีขาวและสีทองมาใส่ในน้ำพุบริเวณสวนหย่อมหน้าวัดน้อยพระเมตตา (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- จัดซื้อปลาเพิ่มเติมแล้วนำไปปล่อยในน้ำพุบริเวณสวนหย่อมหน้าวัดน้อยพระเมตตา (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (สสวท.) รอบ2 (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- คณะกรรมการกองงานเลขาเ ฉพาะกิจตรวจเช็คข้อมูลแผนงาน โครงการในระบบSWIS (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครแทรกชั้น (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาชมภาพยนตร์ เรื่อง Pay it forward (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- กีฬาแบดมินตันและกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย (วันที่ 26 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 27 ม.ค. 2556)
- ขอความอนุเคราะห์วง Montfort String Orchestra บรรเลงเพลงในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (วันที่ 27 ม.ค. 2556)
- คณะกรรมการกองงานเลขาเ ฉพาะกิจตรวจเช็คข้อมูลแผนงาน โครงการในระบบSWIS (วันที่ 27 ม.ค. 2556)
- พบนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net" (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ขอเชิญภราศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมพิจารณาบริษัทน้ำดื่ม (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- จัดทำโครงเหล็ก ทาสีกันสนิม เจาะรู ติดโลโก้ เพื่อนำไปติดตั้งและทาสีจริง (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- 6.2.19 ปรับไฟย้อยหน้าวัดน้อยพระเมตตา (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ และงานอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- แจกเอกสารให้ความรู้เ้แก่นักเรียนเรื่อง ใกล้ ๆ ตัวที่น้องๆ ควรรู้ และ...ระวัง (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ทดสอบปฏิทิน (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- สำนักพิมพ์สายใจ จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้ (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.2 (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.6/7 EP (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ประชุมพิจารณาบริษัทเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการติดตั้งโครงเหล็กและโลโก้คณะ (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเรื่องการวิเคราะห์จัดทำโครงสร้างการบริหารงานปีการศึกษา 2556 (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- สำนักพิมพ์สายใจจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียน (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ O-Net ป.6 (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 29 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.3 (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมติดตามการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดตอบปัญหาทางวิชาการ ชั้น ป.4-6 (รอบชิงชนะเลิศ) (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ประชุมพนักงานและนักการ (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.18 นำปลาสีขาวและสีทองมาใส่ที่น้ำพุ ส่วนหย่อมหน้าวัดน้อย (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดซื้อปลาเพิ่มจำนวน 5 ตัว (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการหาแบบ เพื่อนำเสนอบราเดอร์ (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- สำนักพิมพ์สายใจจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียน (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- การสอบคัดเลือกบุคลากรใหม่ เดือนมกราคม 2556 (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ชั้น ป.1 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.9 ทำเกล็ดปิดด้านข้างศาลามารีย์ตามแนวเต๊นท์ผ้าใบ (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ประชุมร่วมกับอาจารย์วิทยาลัยสื่่อ เรื่อง "การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ" (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 6.2.10 เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณนักบุญหลุยส์สนามบาสเกตบอล (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 6.2.11 ปรับเปลี่ยนสนามจอดรถด้านหลังเป็นโรงยิมชั่วคราว (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- จัดบอร์ดความรู้เดือนมกราคม (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.12 ติดตั้งพัดลมบริเวณเวทีหรรษา (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.14 ปรับปรุงห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-Net 2555 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ประชุมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ประชุมครูชั้น ป.4 เรื่อง "การจัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่2" (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ  ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.4 ปรับปรุงท่อระบายน้ำที่อยู่ในสนามบริเวณเสาธงเนื่องจากเป็นปูนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ รวมทั้งตรวจสอบ ท่อสายไฟบริเวณใกล้เคียง (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.1 ปรับปรุงบริเวณถนนหน้าห้องน้ำหญิงป.1-3 ถึงทางข้ามม้าลายอัฒจันทร์วงกลม (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.2 อัฒจันทร์สนามฟุตบอล (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.3 แก้ไขระบบระบายน้ำของโรงเรียนบริเวณสนามฟุตบอล (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 6.2.4 เจาะรูบริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้านบราเดอร์ เพื่อวางแผงป้องกันเวลาน้ำท่วม (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 6.2.5 ปรับปรุงท่อระบายน้ำที่อยู่ในสนามบริเวณเสาธงเนื่องจากเป็นปูนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ รวมทั้งตรวจสอบ ท่อสายไฟบริเวณใกล้เคียง (อาจมีการชำรุด) (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 6.2.6 นำตรามูลนิธิมาติดตั้งบริเวณป้ายประกาศหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ทดสอบปฏิทิน (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- สำนักพิมพ์สายใจจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียน (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดทำในโรงงานและติดตั้งบริเวณสนามบาสเกตบอล (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ตลาดขายสินค้ามือสอง ครั้งที่ 5 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- การประชุมคณะกรรมการทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติผู้สอนภาษาอังกฤษ โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- นำนักเรียนเข้าใช้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด ( Yes! Genius) ระดับชั้นป.3/3 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ประชุมฝ่ายบุคลากรครั้งที่ 8/2555 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพ แด่นักเรียนชั้น ป.5 และ 6 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ประชุมครูและผู้ปกครองชั้น ป.2 เรื่อง "การจัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2" (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- นักเรียนแสดงงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2556 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/6 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 6.2.20 ตัดปลายต้นอโศกแนวห้องพยาบาล (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- หาแนวและระยะการตัด พร้อมสั่งซื้ออุปกรณ์ (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- - แจกเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินของห้องสมุด (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 6.4.7 ดำเนินงานจัดทำเอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- สำนักพิมพ์สายใจจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯระดับชั้นมัธยม (วันที่ 2 ก.พ. 2556)
- เดินขบวนงานไม้ดอกไม้ประดับ 2556 (วันที่ 2 ก.พ. 2556)
- การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 2 ก.พ. 2556)
- การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (วันที่ 3 ก.พ. 2556)
- ถ่ายภาพนัักเรียนป.6 (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น "Best all around" (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการมหาพรตสังฆมณฑลเชียงใหม่ (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- 6.4 จัดทำรูปเล่มรายงานสารสนเทศ  (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- นำเสนอแบบและราคาต่อบราเดอร์ (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- ดำเนินการตัดต้นอโศก (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 4 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- ประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- การแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ " Spelling Bee" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- ปรเะชุมคณะกรรมการระดับชั้น ป.1 เรื่อง "การอบรมและจัดตารางกิจกรรมการใช้ Tablet" (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- ดำเนินการเชื่อมเหล็กในโรงงานจัดทำสีและติดตั้ง (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- IE Teachers' meeting (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ให้บริการหน่วยงานในโรงเรียนที่สังกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมงานสัมมนา "กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพิมพ์สำหรับองค์กร" (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอล แบดมินตัน กรีฑา หมากรุก และำเทเบิลเทนนิส (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- การประชุมคณะกรรมการโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายผู้นำเชียร์และกองเชียร์ งานกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 43 (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมติดตามการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล "Best all around" (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ประชุมครูและผู้ปกครองชั้น ป.2 เรื่อง "การจัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2" (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ดำเนินการติดตั้งพัดลม (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ท่านผู้อำนาวยการ ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนของกงสุลจีน ณ โรงเเรมดิเอมเพลส (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 6 ก.พ. 2556)
- EP Teachers' Meeting (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ร่วมพิธีเสกอาคารสุวรรณสมโภช (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ป.3/7 (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- จัดกิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป.6 เรื่อง "Yummy Happy Day" (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- คณะกรรมการกองเชียร์งานกีฬาสัมพันธ์ครูครั้งที่ 43 ไปดูเครื่องแต่งกายที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ประชุม ครูและคณะกรรมการผู้่ปกครอง เรื่องการจัดกิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป.5 (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ขอเรียนปรึกษาบราเดอร์ เรื่องปกแฟ้มสรุปรายงานผลของศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.20 ตัดปลายต้นอโศกแนวห้องพยาบาล (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ดำเนินการตัดต้นอโศก (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- ทัศนศึกษาของนักเรียน EP ชั้น 5-6 (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ป.1, ป.3, ป.5 (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเรื่องพิจารณางบประมาณประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการขบวนพาเหรด งานกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 43 (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- นักเรียนชั้น ป.2, ป.3, ป.4, ป.6 ถ่ายรูปชุดนักเรียนรับเกียรติบัตร (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- ม.บรรจง ขอนัดพบเพื่อนำเสนอระบบบริหารจัดการทรัพย์สินโรงเรียน (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- ประชุมประเมินความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยี Geo Thermal System (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรขอนำครูจุฑารัตน์พบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2555 กลุ่มครูและบุคลากร (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- โทรแจ้งผู้ปกครองที่มายื่นความจำนงในการขอสอบแทรกชั้น ป.2-ป.6 (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- กรรมการสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเิชิงปฏิการ เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัิติงาน (วันที่ 9 ก.พ. 2556)
- อบรมคอมพิวเตอร์ การจัดทำแผนงาน (วันที่ 9 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 9 ก.พ. 2556)
- 6.3.6 กิจกรรมวันการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2556)
- คณะผู้บริหาร และครูเข้าร่วมกิจกรรม งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 (วันที่ 10 ก.พ. 2556)
- ครูกัณฐริกา โอวาทสาร กรรมการบริหารงานระดับชั้นป.1 และตัวแทนครูระดับชั้นป.1 ร่วมงานศพคุณพ่ออนงค์ อันทสุทธิ์ บิดาของคุณครูณัฐรดา ชื่นจิตร์ ครูประจำชั้นป.1/5 (วันที่ 10 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- 6.4.2 กำหนดวิธีการและรูปแบบจัดทำรายงานสารสนเทศ   (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- นักเรียนชั้น ป.1, ป.5 และป.6 ถ่ายรูปชุดนักเรียนรับเกียรติบัตร (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน มาเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- ประชุมสัมมนาจิตตารมณ์มหาพรต ประจำปี 2556 (วันที่ 11 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- ม.ธรรศาสตร์ ขออนุญาตให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมการฝึกซ้อมและแสดง (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- การเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเดี่ยว ระนาดเอก งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่ 62 (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- ประชุมวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ( ครั้งที่ 4 ) (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- ประสานงานกับวัดเรื่องบรรพชาภาคฤดูร้อน (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2 นักเรียนที่มีเงื่อนไข) (วันที่ 12 ก.พ. 2556)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง ““Yummy Happy Day” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- จัดกิจกรรมบูรณาการ ป.2 เรื่อง "อาหารไทย 4 ภาค" (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- สอบสอนตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำเจ้าหน้าที่งานสื่อสารมวลชนจำนวน 2 คนที่เตรียมจะบรรจุเป็นบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมติดตามการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- มาสเตอร์วิทยา ดวงจิต ขอพบภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เพื่อปรึกษาและขอคำชี้แนะในการจัดกิจกรรมผลงานของนักเรียนด้านดนตรีสากล (มินิคอนเสิร์ต) (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- ประชุมครูประจำฐานการเรียนรู้ กิจกรรมบูรณาการ " โรงเรียนของเรา" (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- ประชุมพิจารณาการทำสัญญาสินค้าฝากขาย (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- แจกเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินของห้องสมุด (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- จัดกิจกรรมบูรณาการ ป.4 เรื่อง "โลกสวยด้วยมือเรา" (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง " โรงเรียนของเรา " (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรขอนำครูศรีวิมล วงศ์ชมพูพบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ชั้น 3 (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ขอบคุณหน่วยงาน 7 แห่ง ที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ทีมงานรายการ "คิดวิทย์ Kids-Sci" เข้ามาคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันในรายการ "คิดวิทย์ Kids-Sci" (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการลงทะเบียนและฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการกองงานเลขาเฉพาะกิจประชุมวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ป.2, ป.4, ป.6 (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- จัดกิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป.5 เรื่อง "ลาบหลากรส บนโตกงาม" (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- สอบสอนตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.7 ต่อแนวกั้นสนามฟุตบอลทั้ง 2 ด้าน (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- 6.2.8 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและหาแนวทางการบริหารจัดการการใช้สนาม จัดทำตาข่ายเหล็กป้องกันลูกบาสเกตบอล (วันที่ 15 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 16 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 16 ก.พ. 2556)
- นักกีฬาหมากรุกไทย เข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย Entaneer thai chess Challenge 2013 (วันที่ 16 ก.พ. 2556)
- นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- 6.5.ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน  2 ครั้งต่อปีการศึกษา (ครั้งที่ 2 ) (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- แจกเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินของห้องสมุด (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- ภราดามีศักดิ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.3 ที่ได้ผลคะแนนสูงสุดติดอันดับ Top 100 และคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียบลแห่งประเทศไทย (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- เริ่มจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน โครงการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- คลินิคให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- ประเมินผลการอุดหลุมร่องฟัน (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- ภราดามีศักดิ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้ผลคะแนนสูงสุดติดอันดับ Top 100 และคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียบลแห่งประเทศไทย (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- การประชุมชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 43 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- ประเมินการสอนของครูผู้สอนผ่านวีดีโอ (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรขอนำ ม.ธยศ เข้าพบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- กิจกรรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นป.1-ป.6 ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- นักเรียนนำเสนอผลงานการเรียน STEM Education (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- ประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียน ชั้น ป.6 (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- นักเรียนชั้น ป.2, ป.5 ซ้อมรับเกียรติบัตร Trinity College (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- 6.1.3 ดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- 6.1.4 ดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- นักเรียนซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- คณะกรรมการกองเชียร์งานกีฬาสัมพันธ์ครูครั้งที่ 43 และตัวแทนครูที่เดินขบวนพาเหรดไปลองเครื่องแต่งกายที่จะใช้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- การนำเสนอผลงานการเรียนการสอน Robot ของนักเรียนในโครงการ (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2556 (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมติดตามการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- จัดบอร์ดความรู้เดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- นักเรียนชั้น ป.2, ป.5 ซ้อมรับเกียรติบัตร Trinity College (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 43 ให้แก่โรงเรียน (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้างานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่3 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- ครูกัณฐริกา โอวาทสาร กรรมการบริหารระดับชั้นป.1 และครูศรีกุล ยอดชุมภู กรรมการบริหารระดับชั้นป.4 และตัวแทนครู เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.บรรจง ปิยศทิพย์ ครูกาญจนา ปิยศทิพย์ และด.ญ.ยศวรัญ ปิยศทิพย์ นักเรียนป.1/5 ที่ไม่สบายและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- นักเรียนซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- นักเรียนนำเสนอผลงานการเรียน STEM Education (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 21 ก.พ. 2556)
- กีฬาว่ายน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเวฬุวัน (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการร่วม4ฝ่าย (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- สำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียน (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- นักเรียนซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- รับจองรูปภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น(หมู่) ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 22 ก.พ. 2556)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น (วันที่ 23 ก.พ. 2556)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2555 ที่ย (วันที่ 23 ก.พ. 2556)
- การแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักเรียนคีย์บอร์ดและเปียโน (วันที่ 23 ก.พ. 2556)
- นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 23 ก.พ. 2556)
- คณะกรรมการจัดงานมินิคอนเสิร์ตขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักเรียนที่เรียนดนตรีพิเศษ ช่วงเสริมเย็น (วันที่ 23 ก.พ. 2556)
- คณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 43 (วันที่ 24 ก.พ. 2556)
- นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 24 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 25 ก.พ. 2556)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดทำแหวนทองคำในการมอบรางวัลแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานนานปี ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- dddfsdfs (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมอบรมโครงการผู้สื่อข่าวจิตอาสา ตาสับปะรด รุ่นที่ 25 (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4/2555 ระดับชั้น ป.2 ป.4 และ ป.6 (วันที่ 26 ก.พ. 2556)
- การประชุมคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 27 ก.พ. 2556)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 27 ก.พ. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมติดตามการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 27 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2556 (วันที่ 27 ก.พ. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานรับเกียรติบัตร Trinity College (วันที่ 27 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 27 ก.พ. 2556)
- ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (วันที่ 27 ก.พ. 2556)
- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4/2555 ระดับชั้น ป.1 ป.3 และ ป.5 (วันที่ 27 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรขอนำครูใหม่ที่เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษป.2 เข้าพบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- ตัวแทนบริษัทฮอลิวู้ดฯ (ผู้จำหน่าย Active Board) ขอเข้าพบ ภ.ศุภนันท์ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- นำน้ำขวดไปที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- คณะกรรมการขบวนพาเหรดและกองเชียร์งานกีฬาสัมพันธ์ครูครั้งที่ 43 คืนอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายที่ใช้ในกิจกรรม (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรขอพบรองผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษของครูครั้งที่2/2555 (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- การประชุมคณะกรรมการค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2555 กลุ่มนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรม “การแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักเรียนคีย์บอร์ดและเปียโน ประจำปีการศึกษา 2555” (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.16 เปลี่ยนคานเหล็กโทนสีขาวหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.17 ทำราวเหล็กกันนักเรียนอาคารมงฟอร์ต (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.1 ปรับปรุงบริเวณถนนหน้าห้องน้ำหญิงป.1-3 ถึงทางข้ามม้าลายอัฒจันทร์วงกลม (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 6.2.2 อัฒจันทร์สนามฟุตบอล (อัฒจันทร์เตี้ยๆประมาณ 3 step)และแก้ไขระบบระบายน้ำ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 6.2.5 นำตรามูลนิธิมาติดตั้งบริเวณป้ายประกาศหน้ามินิมาร์ท ให้เห็นชัดเจนและเหมาะสม (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.6 ต่อแนวกั้นสนามฟุตบอลทั้ง 2 ด้านให้สุด (แต่ไม่ควรบังนาฬิกา) (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.7 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและหาแนวทางการบริหารจัดการการใช้สนาม จัดทำตาข่ายเหล็กป้องกันลูกบาสเกตบอล (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด - แจกเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ประเมินของห้องสมุด (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.8 ทำเกล็ดปิดด้านข้างศาลามารีย์ตามแนวเต๊นท์ผ้าใบ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 6.2.9 ปรับเปลี่ยนสนามจอดรถด้านหลังเป็นโรงยิมชั่วคราว (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.11 เปลี่ยนเป็นคานเหล็กโทนสีขาวหน้ามินิมาร์ท (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 6.2.12 ราวเหล็กกันนักเรียนอาคารเรียนมงฟอร์ต (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 6.2.14 การติดตั้งพัดลม บริเวณเวทีหรรษา (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 6.2.15 ตัวหนังสือในตู้ปลา ฝังใต้หิน‏ (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 6.12.12 การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (รอบที่ 2) (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4/2555 ระดับชั้น ป.2 ป.4 และ ป.6 (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2556)
- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครั้งที่ 4/2555 ระดับชั้น ป.1 ป.3 และ ป.5 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555ประจำภาคเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “โลกสวยด้วยมือเรา” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “วัฒนธรรมการกิ๋น ท้องถิ่นเมืองเหนือ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และส่งหน่วยงานต้นสังกัด (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6.4.3 จัดทำรายงานสารสนเทศฉบับร่าง (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตามรางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6.3.3นักเรียนจบการศึกษาชั้น ป.6 จัดทำ  ปพ.1 ให้กับนักเรียนและจัดทำ ปพ.3 ส่งเขตพื้นที่ จำนวน 2 ชุด (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6.3.4ประสานงานเพื่อขอผลคะแนนจากงานวัดและประเมินผล (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6.3.6จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่จบและจัดพิมพ์ใบปพ. 1 ป. เพื่อให้ผู้อำนวยการลงนาม (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6.3.7จัดทำสำเนาเพื่อแจกนักเรียนที่จบการศึกษา (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ค่ายเตรียมความพร้อม กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6.11 การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6.11.1 ประชุมเพื่อหาข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ปี 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการกองงานเลขาเฉพาะกิจประชุมวิเคราะห์ภาระงานของฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน 2.1 ศึกษาข้อมูลผลตอบรับจากการออกไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของ ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ประจำภาคเรียน ที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- การประชุมนักเรียน และผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ค่ายเตรียมความพร้อม กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555ประจำภาคเรียน   ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- นำนักเรียนแสดงบรรเลงดนตรีไทยในงานบรรพชาภาคฤดูร้อนประจำปี 2555 (วันที่ 3 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 3 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1.4 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- สัมมนาผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- นักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 รับเกียรติบัตร จาก Trinity College (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่4) (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- คณะกรรมการพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage และวางแผนการพิจารณาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตประจำ ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Storage และหารือกระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการ Internet ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- ฝึกซ้อมวจนพิธีกรรมกิจกรรมอำลาสถาบัน ของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- อบรมนักเรียนหญิงระดับชั้น ป.4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- การอบรมการใช้ E-mail และ Facebook ให้แก่นักเรียนค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- นักเรียนชั้น ป.2, ป.5 ซ้อมรับเกียรติบัตร Trinity College (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- บุคลากรรับเครื่องพิมพ์ราคาพิเศษ จากโครงการความร่วมมือกับ HP (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง  ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ( งานประกันฯ ครั้งที่ 4 ) (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 4) (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง  ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 มี.ค. 2556)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 4/2555 (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- ให้บริการหน่วยในโรงเรียนที่สังกัด 6 ฝ่ายเบิกวัสดุพื้นฐานใช้ในสำนักงาน (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- ประชุมครูไทยผู้สอน IE และ EP (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- ประชุมวาระวิสามัญ เรื่อง"การพิจารณาบุคลากร" (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- แจกรางวัลสถิติการพับกล่องนม ป.1-ป.3 (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- สอบคัดเลือกบุคลากรตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรม “วันประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555” (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ลาบหลากรส บนโตกงาม” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 5 มี.ค. 2556)
- สอนซ่อมและสอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 4/2555 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมอำลาสถาบัีนของนักเรียนชั้น ป.6 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ เข้าร่วมและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมอำลาสถาบันของนักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- แจกรางวัลสถิติการพับกล่องนม ป.4-ป.6 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมติดตามการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรประสานรับรายงานผลการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษครั้งที่2/2555 ของบุคลากร (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการในกระบวนการงานการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก Thailand's Got Talent ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- ฝ่ายบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการกองงานเลขาเฉพาะกิจประชุมวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรขอนำครูกิติยา อารักษ์ ตำแหน่งงานลูกเสือ ที่ทดลองงานครบ 3 เดือน พบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนวง Dark Room ที่ผ่านการคัดเลือก Thailand s Got Talent ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตามรางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- ขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานระดับชั้น (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- สรุปรายงานการจัดทำข้อสอบโดยคณะกรรมการกลาง (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและรองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรขอนำครูจำนวน 4 คนเข้าพบรองผู้อำนวยการ (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- บันทึกภาพสามเณร กิจกรรมบรรพชาสามเณร ครั้งที่ 11 ปี 2556 (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- งานเครื่องสายตะวันตกเข้าพบ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา รองผู้อำนวยการ เพื่อเรียนปรึกษา เรื่องโครงการพิเศษ จัด The Musical Concert 2013 ที่จะจัดใน วันที่ 5 พ.ค. 2556 (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- ขอเชิญประชุมเพื่อสรุปปัญหาในการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรีนยนชั้นประถมศึกษาปีที่1 (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- ประชุมฝ่ายบุคลากรครั้งที่ 9/2555 (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- 6.9.3. ประเมินผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพ (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 7 มี.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 8 มี.ค. 2556)
- 6.2.13 กิจกรรม Montfort s Got Talent (วันที่ 8 มี.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 มี.ค. 2556)
- 6.2.5 ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการสอบ (วันที่ 8 มี.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 8 มี.ค. 2556)
- 6.2.7ทดสอบความพร้อม (ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดำเนินการทดสอบความพร้อม) (วันที่ 8 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 8 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมรับฟังแนะนำและความรู้จากที่ปรึกษาด้านต้นไม้ (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 6.9.4. สรุปผลการเผยแพร่และวางแผนพัฒนาครั้งต่อไป (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- ทดสอบความพร้อมนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตามรางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 (วันที่ 10 มี.ค. 2556)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp เพื่อฝึกซ้อมพัฒนาทักษะด้านการขับร้องประสานเสียง (วันที่ 11 มี.ค. 2556)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp เพื่อฝึกซ้อมพัฒนาทักษะด้านการขับร้องประสานเสียง (วันที่ 12 มี.ค. 2556)
- นักการและพนักงานของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักการ ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 มี.ค. 2556)
- 6.2. ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา (วันที่ 12 มี.ค. 2556)
- 6.2.8ประกาศผลสอบ (ประสานงานฝ่ายจัดทำข้อมูลและเลขาผู้อำนวยการในการรับผลสอบ, ประสานงานผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแจกผลสอบเพื่อแจกผลสอบ) (วันที่ 12 มี.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Misistry) ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 12 มี.ค. 2556)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าค่าย Music Camp เพื่อฝึกซ้อมพัฒนาทักษะด้านการขับร้องประสานเสียง (วันที่ 13 มี.ค. 2556)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำและเสนอราคาโครงการสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงเรียนชั่วคราว โครงการสร้างอาคารเรียนรวมชั่วคราว 4 ชั้น (วันที่ 13 มี.ค. 2556)
- เรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำและเสนอราคาโครงการสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงเรียนชั่วคราว โครงการสร้างอาคารเรียนรวมชั่วคราว 4 ชั้น (วันที่ 13 มี.ค. 2556)
- ส่งครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Misistry) ครั้งที่ 2/2555 (วันที่ 13 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 แก่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- ประกาศผลสอบนักเรียนแทรกชั้น ป.2-ป.3 (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2556)
- 6.2.9ดำเนินการมอบตัว(ประสานงานงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อรับมอบตัว) (วันที่ 19 มี.ค. 2556)
- ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 (วันที่ 20 มี.ค. 2556)
- จำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 (วันที่ 20 มี.ค. 2556)
- 6.1.2.4 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (