กำหนดการ

วันที่ 6 มีนาคม 2555

กิจกรรมคืนชีวามาฆฤกษ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555

สถานที่ ภายนอกโรงเรียน

เวลา รายการ
08.30 - 11.00 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมคืนชีวามาฆฤกษ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555

สถานที่:พุทธสถานเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ: ครูสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ และครูศิวารักษ์ ถิ่นแสน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

08.30 - 11.00 เด็กชายชยุตม์ ปินใจ ป.6/1 รับเกียรติบัตรนักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

สถานที่:พุทธสถานเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.1.16 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

  -  ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  พิจารณาเข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  ส่งแบบตอบรับการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  ประสาน กำกับ ติดตาม การฝึกซ้อม การประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  -  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

     1. การประกวด

     2. การแข่งขัน

     3. การร่วมกิจกรรม

  -  บันทึกจากผลการประกวดแข่งขัน

  -  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

  -  ประเมินผลการจัดกิจกรรม

  -  นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.1.16 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- 6.4.1.16 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2554)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน (วันที่ 21 มิ.ย. 2554)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 (วันที่ 7 ก.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ (วันที่ 12 ก.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ (วันที่ 13 ก.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ (วันที่ 14 ก.ย. 2554)
- ประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่ (วันที่ 15 ก.ย. 2554)
- นักเรียนดีเด่นรับมอบเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 18 ก.ย. 2554)
- นักเรียนดีเด่นรับมอบเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ (วันที่ 20 ก.ย. 2554)
- ประชุม โครงการ "คาราวานสภานักเรียนเชียงใหม่ ร่วมใจ ช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม" (วันที่ 8 พ.ย. 2554)
- งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2554 (วันที่ 8 พ.ย. 2554)
- งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2554 (วันที่ 10 พ.ย. 2554)
- งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2554 (วันที่ 11 พ.ย. 2554)
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (วันที่ 17 พ.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด (วันที่ 21 พ.ย. 2554)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด (วันที่ 22 พ.ย. 2554)
- รับการประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับจังหวัด (วันที่ 24 พ.ย. 2554)
- การประกวดนาฏศิลป์ (ฟ้อนเล็บ) (วันที่ 3 ธ.ค. 2554)
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (วันที่ 9 ม.ค. 2555)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด (วันที่ 10 ม.ค. 2555)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด (วันที่ 11 ม.ค. 2555)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด (วันที่ 12 ม.ค. 2555)
- ซ้อมเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม ขนาดใหญ่) เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด (วันที่ 13 ม.ค. 2555)
- เด็กชายกันต์ ปันสุวรรณ์ รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 (วันที่ 14 ม.ค. 2555)
- ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2554 ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (วันที่ 17 ม.ค. 2555)
- งานสัปดาห์วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (วันที่ 17 ม.ค. 2555)
- แสดงงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี (วันที่ 8 ก.พ. 2555)
- มอบเกียริตบัตรให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 14 ก.พ. 2555)
- กิจกรรมคืนชีวามาฆฤกษ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 (วันที่ 6 มี.ค. 2555)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep