กำหนดการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2555

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา

สถานที่ ศาลามารีย์

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-09.30 นักเรียนชั้นป.5 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา  ศาลามารีย์
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา


6.2.1ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.3 ดำเนินงานตามแผน

6.2.4 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.2.5 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา
- 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา (วันที่ 25 มิ.ย. 2555)
- ซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา (วันที่ 28 มิ.ย. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามภราดา (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)

แผนงาน : สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และนักเรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep