กำหนดการ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงที่เดินทางไปแข่งขันนักร้องประสานเสียงระหว่างวันที่ 27 และ30 ก.ค. 55

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
สอนเสริมสำหรับนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียง

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

- ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น

- กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย

- บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร

- บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ / เทคนิค / สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

    - งานวิจัย

    - จัดทำ CAI

    - ส่งครูเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลภายนอก

    - ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก

    - สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายเข้ารับการอบรมตามเกณฑ์ของโรงเรียน

- จัดระบบส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการทดสอบโครงการ MCP Genius Kids (Math) (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นฯ เข้าพบเพื่อนำเสนอสื่อการสอน (วันที่ 25 พ.ค. 2555)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- เปิดสอนยิมนาสติก MCP Gymnastic Club (วันที่ 5 มิ.ย. 2555)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 5 มิ.ย. 2555)
- การเข้าสังเกตการสอนภาษาอังกฤษ (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยคุณพลากร ตันเสถียร (วันที่ 19 ก.ค. 2555)
- จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงที่เดินทางไปแข่งขันนักร้องประสานเสียงระหว่างวันที่ 27 และ30 ก.ค. 55 (วันที่ 27 ก.ค. 2555)
- จัดการเรียนการสอนเสริมให้กับนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงที่เดินทางไปแข่งขันนักร้องประสานเสียงระหว่างวันที่ 27 และ30 ก.ค. 55 (วันที่ 30 ก.ค. 2555)
- จัดสอบให้กับนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงไปเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 20-27 ก.ค. 55 (วันที่ 31 ก.ค. 2555)
- จัดสอบนักเรียนคณะนักร้องประสานเสียงที่ไปเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่ 20-27 ก.ค. 55 (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- หัวหน้าฝ่ายวิชาการถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- บุคลากรไปจัดนิทรรศการอาเซียน ในงาน ASEAN Education (วันที่ 24 ส.ค. 2555)
- เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Education (วันที่ 25 ส.ค. 2555)
- ประชุมครูแกนนำการสอนภาษาอังกฤษ (วันที่ 28 ส.ค. 2555)
- นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ (วันที่ 30 ส.ค. 2555)
- โรงเรียนมงฟอร์ตฯ เป็นสนามสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเชียงใหม่ (วันที่ 18 ก.ย. 2555)
- ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Saitama มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อทำวิจัยร่วมกัน และช่วยพัฒนาการเรียนการสอนหุ่นยนต์โดยใช้ STEM Activities (วันที่ 19 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายวิทยาศาสตร์ (วันที่ 24 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายวิทยาศาสตร์ (วันที่ 25 ก.ย. 2555)
- ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ ค่ายคณิตศาสตร์ (วันที่ 26 ก.ย. 2555)
- การแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ โครงการ MCP Genius Kids (Math) (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- นักศึกษาญี่ปุ่นนำเสนอโครงการสอน Robotic โดย STEM Activities (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- รับ Tablet สำหรับนักเรียน ป.1 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 (วันที่ 16 ต.ค. 2555)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 24 ต.ค. 2555)
- บันทึกวีดีโอสาธิตการเรียนคณิตศาสตร์ โครงการสอนคณิตศาสตร์ฯ (วันที่ 3 ธ.ค. 2555)
- ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป.3-4 (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ชั้น ป.5 (วันที่ 12 ธ.ค. 2555)
- ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-6 รับฟังการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ English Summer Camp in Singapore (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์โครงการคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- ประุชุมครูไทยสอน IE (วันที่ 24 ม.ค. 2556)
- พบนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net" (วันที่ 28 ม.ค. 2556)
- นักเรียนนำเสนอผลงานการเรียน STEM Education (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- นักเรียนนำเสนอผลงานการเรียน STEM Education (วันที่ 21 ก.พ. 2556)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep