กำหนดการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง

สถานที่ ห้องพยาบาล

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง  เมืองพัทยา และกรุงเทพ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่

  • ฝ่ายหรือหน่วยงานแจ้งความจำนงขอกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ / เจ้าหน้าที่พยาบาล
  • จัดกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์/เจ้าหน้าที่พยาบาลตามความเหมาะสมแต่ละกิจกรรมหรืองานต่างๆ
  • ติดต่อลงชื่อในสมุดบันทึกการยืม คืน ยาและเวชภัณฑ์ที่ห้องพยาบาล

ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่
- 6.4บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนเข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนครนารี ป.4 (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- ดูแลนักเรียนเข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนครนารี ป.4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2555)
- ดูแลนักเรียนเข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนครนารี ป.4 (วันที่ 8 มิ.ย. 2555)
- ดูแลนักเรียนเข้าค่ายผู้นำลูกเสือ-เนครนารี ป.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง (วันที่ 20 ก.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง (วันที่ 21 ก.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง (วันที่ 22 ก.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง (วันที่ 23 ก.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง (วันที่ 24 ก.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง (วันที่ 25 ก.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงคอนเสิร์ตประสานเสียง (วันที่ 26 ก.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนและผู้ดูแลนักเรียนชั้น ป.6 ทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง "แวดเวียง หละปูน เพิ่มพูนความฮู้ สู่ MCP" (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- ดูแลนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ิิำไปทัศนศึกษาที่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ (วันที่ 5 ก.ย. 2555)

แผนงาน : บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep