กำหนดการ

วันที่ 16 กันยายน 2555

รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของเทศบาลนครเชียงใหม่

สถานที่ โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-19.00 รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของเทศบาลนครเชียงใหม่  โรงยิมเนเซียม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.11 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

  - ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  - พิจารณาเข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  - ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  - ส่งแบบตอบรับการประกวดการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  - ประสาน กำกับ ติดตาม การฝึกซ้อม การประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

  - เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

     1. การประกวด

     2. การแข่งขัน

     3. การร่วมกิจกรรม

  - บันทึกผลการประกวดและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

  - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

  - นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.11 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- 6.2.11 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- กิจกรรมงาน "มหัศจรรย์พรรณไม้และวันต้นไม้แห่งชาติ" (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 15 มิ.ย. 2555)
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเต้นประกอบเพลง โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก WHITE POWER DAY TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 18 มิ.ย. 2555)
- ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 18 มิ.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดเต้นประกอบเพลง โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก WHITE POWER DAY TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 19 มิ.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดเต้นประกอบเพลง โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก WHITE POWER DAY TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 20 มิ.ย. 2555)
- คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 20 มิ.ย. 2555)
- ขอเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 20 มิ.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดเต้นประกอบเพลง โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก WHITE POWER DAY TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 21 มิ.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดเต้นประกอบเพลง โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก WHITE POWER DAY TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 22 มิ.ย. 2555)
- ฝึกซ้อมนักเรียนประกวดเต้นประกอบเพลง โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก WHITE POWER DAY TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 25 มิ.ย. 2555)
- นักเรียนร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติด WHITE POWER DAY TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 26 มิ.ย. 2555)
- งานสัมมนา เรื่อง Social Madia และการรู้เท่าทันสื่อ (วันที่ 23 ก.ค. 2555)
- ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2555 (วันที่ 24 ก.ค. 2555)
- บันทึกเทปถวายพระพร (วันที่ 25 ก.ค. 2555)
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและรับมอบเทียนพรรษา (วันที่ 30 ก.ค. 2555)
- ประชุมสรุปการเตรียมการจัดงาน ASEAN Education Challenge 2012 (วันที่ 15 ส.ค. 2555)
- การประชุมสมัชชานักเรียนเชียงใหม่ โครงการ "เสวนาสมัชชานักเรียนเชียงใหม่สู่ผู้นำอาเซียน" (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (วันที่ 31 ส.ค. 2555)
- การประกวดนาฏศิลป์(ฟ้อนเล็บ) ระดับประถมศึกษา กิจกรรมถนนวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงสู่สากล (วันที่ 9 ก.ย. 2555)
- นักเรียนแสดงพิธีเปิดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ปี บริหาร 2555-2556 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 16 ก.ย. 2555)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเ้ชียงใหม่ (วันที่ 20 ก.ย. 2555)
- ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์(ฟ้อนเล็บ) ระดับประถมศึกษา (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์(ฟ้อนเล็บ) ระดับประถมศึกษา (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ที่ได้ัรับรางวัลจากการประกวดนาฏศิลป์(ฟ้อนเล็บ) ระดับประถมศึกษา (วันที่ 2 ต.ค. 2555)
- ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ (วันที่ 6 ต.ค. 2555)
- ประชุมกิจกรรมยุวพุทธสัญจร (วันที่ 12 พ.ย. 2555)
- ประชุมชี้แจงระเบียบการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2555 (วันที่ 21 พ.ย. 2555)
- การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2555 (วันที่ 22 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมการประดิษฐ์บอลลูนกระดาษ เทศกาลบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (วันที่ 23 พ.ย. 2555)
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ รอบแรก (วันที่ 26 พ.ย. 2555)
- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 28 พ.ย. 2555)
- กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 12 (วันที่ 10 ธ.ค. 2555)
- รับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 (วันที่ 12 ม.ค. 2556)
- รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 (วันที่ 12 ม.ค. 2556)
- นักเรียนแสดงงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2556 (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 (วันที่ 5 ก.พ. 2556)
- งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 (วันที่ 21 ก.พ. 2556)

แผนงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep