กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

6.3.9 การปฏิบัติงานของบุคลากร

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.9 การปฏิบัติงานของบุคลากร

 

 

6.3.9.1บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

- กำหนดวิธีดำเนินงานในห้องสมุด หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- ติดตามข่าวการจัดประชุม, อบรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าร่วมการประชุม  อบรม  สัมมนา

6.3.9.2 นักเรียนช่วยงานห้องสมุด

- ประกาศรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนเข้าทำงาน โดยการสัมภาษณ์ นักเรียนช่วยงานห้องสมุดควรมีคุณสมบัติดังนี้

  1. สนใจหนังสือและงานหนังสือ

  2. มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ

  3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และตรงต่อเวลา

- มอบหมายงานและจัดตารางเวลาทำงานให้นักเรียนช่วยงานห้องสมุด โดยการหมุนเวียนให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสปฏิบัติงานทุกหน้าที่ เช่น

  1. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยทั่วไป และตรวจผู้เข้าใช้ห้องสมุด

  2. จัดหนังสือเข้าชั้นและตรวจดูความเรียบร้อยของหนังสือบนชั้น

  3. จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เรียบร้อย

  4. ช่วยงานกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3.9 การปฏิบัติงานของบุคลากร
- 6.3.9 การปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- 6.3.9 การปฏิบัติงานของบุคลากร (วันที่ 30 เม.ย. 2556)

แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep