กำหนดการ

วันที่ 4 มีนาคม 2556

นักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 รับเกียรติบัตร จาก Trinity College

สถานที่ โรงแรม The Impress

เวลา รายการ
11.00 - 15.30 นักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 รับเกียรติบัตร จาก Trinity College

สถานที่:โรงแรมดิเอ็มเพรส

ผู้รับผิดชอบ: ม.พิพัฒน์ เองศิลป์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการรับเกียรติบัตร Trinity College

•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน : 6.1.5 วัดและประเมินผล

        - วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผล สรุปปัญหา หาแนวทางการแก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวบรวมปัญหา  และหาแนวทางแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.5 วัดและประเมินผล
- 6.1.5 วัดและประเมินผล (วันที่ 16 พ.ค. 2555)
- สอบวัดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 12 ก.ย. 2555)
- สอบวัดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 13 ก.ย. 2555)
- สอบวัดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 14 ก.ย. 2555)
- สอบวัดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 15 ก.ย. 2555)
- การสอบวัดคุณภาพนักเรียน (Mock Test) ชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 14 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดคุณภาพนักเรียน (Mock Test) ชั้น ป.2 และป.5 (วันที่ 15 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สอบวัดคุณภาพ (Cambridge Test) ชั้น EP.2 (Starters) (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สอบวัดคุณภาพ (Cambridge Test) ชั้น EP.4 (Movers) (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- สอบวัดคุณภาพ (Cambridge Test) ชั้น EP.6 (Flyers) (วันที่ 17 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 19 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 21 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 22 ม.ค. 2556)
- การสอบวัดทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์ Trinity College, London (G1) ป.2 และ ป.5 (วันที่ 23 ม.ค. 2556)
- ภราดามีศักดิ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.3 ที่ได้ผลคะแนนสูงสุดติดอันดับ Top 100 และคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียบลแห่งประเทศไทย (วันที่ 18 ก.พ. 2556)
- ภราดามีศักดิ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้ผลคะแนนสูงสุดติดอันดับ Top 100 และคะแนนสูงสุดแต่ละรายวิชาการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียบลแห่งประเทศไทย (วันที่ 19 ก.พ. 2556)
- นักเรียนชั้น ป.2 และ ป.5 รับเกียรติบัตร จาก Trinity College (วันที่ 4 มี.ค. 2556)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep