กำหนดการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2556

เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ ทวี วาฤทธิ์

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
10.00 - 12.00 เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ ทวี วาฤทธิ์

สถานที่:วัดเมืองกาย

ผู้รับผิดชอบ: มิสณมน ฟูปัญญา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานฐานข้อมูลศิษย์เก่าและครูอาวุโส

6.4.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม

6.4.2 ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลในโปรแกรม ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

6.4.3 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม

6.4.4 ประเมินผล สรุปและรายงานผลการ

6.4.5 ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

6.5 กิจกรรมเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า

6.5.1 ทำการศึกษาผลการประเมินการเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าของปีการศึกษา 2555 เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

6.5.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม

6.5.3 ประสานงานกับประธานชมรมศิษย์เก่าในแต่ละจังหวัด ถึงวันที่และกำหนดการการไปเยี่ยมเยียน

6.5.4 ดำเนินการจัดพิมพ์ไปรษณียบัตร เชิญศิษย์เก่าในแต่ละจังหวัดและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์โรงเรียน

6.5.5 ดำเนินการตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการไปเยี่ยมเยียน

6.5.6 ดำเนินการไปเยี่ยมเยียนพร้อมบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ข่าว

6.5.7 บันทึกข้อมูลสารสนเทศการเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าฯ

6.5.8 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม

6.5.9 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชี

 

6.6 งานศิษย์เก่ามาช่วยพัฒนาโรงเรียน

6.6.1 ศึกษาข้อมูลจากการประเมินผลของการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2555

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม

6.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำศิษย์เก่ามาให้ความรู้และพัฒนาโรงเรียน

6.6.4 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม

6.6.5 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

 

6.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ครูอาวุโส

6.7.1 ทำการศึกษาผลการประเมินการเยี่ยมเยียนครูอาวุโสของปีการศึกษา 2554 เพื่อนำมาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

6.7.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม

6.7.3 จัดซื้อของเยี่ยม

6.7.4 ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการชมรมครูอาวุโส เพื่อแจ้งกำหนดการไปเยี่ยมเยียนครูอาวุโส

6.7.5 ไปเยี่ยมเยียนพร้อมบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์ข่าว

6.7.6 บันทึกข้อมูลสารสนเทศการเยี่ยมเยียนครูอาวุโส

6.7.7 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม

6.7.8 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

 

6.8 เผยแพร่ข่าวสารระหว่างโรงเรียน ศิษย์เก่าและครูอาวุโส

6.8.1 ศึกษาข้อมูลจากการประเมินผลของการดำเนินการของปีการศึกษา 2555

6.8.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม

6.8.3 ประสานงานกับศิษย์เก่า ครูอาวุโส ในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน

6.8.4 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม

6.8.5 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

 

6.9 งานวันกตัญญูครูอาวุโส

6.9.1 ศึกษาข้อมูลจากการประเมินผลของการจัดงานในปีการศึกษา 2555

6.9.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม

6.9.3 ดำเนินการจัดพิมพ์จดหมายเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติ

6.9.4 ดำเนินการจะซื้อของที่ระลึกและติดต่อประสานการจัดเลี้ยงอาหาร

6.9.5 ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

6.9.6 ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม

6.9.7 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานฐานข้อมูลศิษย์เก่าและครูอาวุโส
- 6.4 งานฐานข้อมูลศิษย์เก่าและครูอาวุโส (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- คณะผู้่ร่วมบริหาร ร่วมพิธีศพครูอาวุโส มาสเตอร์ทวี วาฤทธิ์ (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ ทวี วาฤทธิ์ (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม งานศพ มาสเตอร์เกษม ชัยมงคล ครูอาวุโส (วันที่ 2 ส.ค. 2556)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ร่วมวางพวงหรีดและเข้าร่วมสวดพระอภิธรรมในงานศพ มาสเตอร์เกษม ชัยมงคล (ครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม) (วันที่ 2 ส.ค. 2556)
- กราบเรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการ วางพวงหรีด เเละร่วมพิธีศพ ครูเจริญ เอี่ยมมาก (ครูอาวุโส) (วันที่ 3 ส.ค. 2556)
- ผู้อำนวยการโรงเรียน เเละคณะผู้ร่วมบริหาร วางพวงหรีด เเละร่วมพิธีศพ ครูเจริญ เอี่ยมมาก (ครูอาวุโส) (วันที่ 3 ส.ค. 2556)
- คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน เยี่ยมไข้ครูอาวุโส มาสเตอร์ สิทธิพงษ์ สุขเกษม (วันที่ 9 ก.ย. 2556)
- ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม (วันที่ 19 ก.ย. 2556)
- กราบเรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา กล่าวเเสดงความยินดี เเละให้ข้อคิด การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม (วันที่ 19 ก.ย. 2556)
- สมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน (วันที่ 30 ต.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการงานวันกตัญญุครูอาวุโส (วันที่ 9 ม.ค. 2557)
- เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการ ร่วมงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 9 (วันที่ 16 ม.ค. 2557)
- งานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 9 (วันที่ 16 ม.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหาร ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ บุญมา ฟูสวัสดิ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์ บุญมา ฟูสวัสดิ์ (วันที่ 28 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญ ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์วรศักดิ์ เลิศกุศล (วันที่ 21 มี.ค. 2557)
- คณะผู้ร่วมบริหาร เเละคณะครู ร่วมพิธีศพ ครูอาวุโส มาสเตอร์วรศักดิ์ เลิศกุศล (วันที่ 21 มี.ค. 2557)
- 6.4 งานฐานข้อมูลศิษย์เก่าและครูอาวุโส (วันที่ 30 เม.ย. 2557)

แผนงาน : สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep