กำหนดการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2556

ประชุมครูไทย และ ต่างชาติ แผนก EP

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

เวลา รายการ
13.00 - 14.00 ประชุมครูไทยและครูต่างชาติแผนก EP

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)

ผู้รับผิดชอบ: มิสธิดาพร ทองคำ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.2.1  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

6.2.2  ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง และกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน

6.2.3 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม

6.2.4  นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน

 

6.2.5  ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาแผนการสอน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (วันที่ 4 มิ.ย. 2556)
- ประชุมผู้ปกครองแผนกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (EP) (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- ประชุมผู้ปกครองแผนกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (EP) (วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
- ประชุมผู้ปกครองแผนกโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (EP) (วันที่ 14 มิ.ย. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (วันที่ 3 ก.ค. 2556)
- Master.Darwinและครูต่างชาติอีก 3 ท่านขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ ศุภนันท์ ขันธปรีชา (วันที่ 10 ก.ค. 2556)
- ประชุมประจำเดือนครูต่างชาติแผนก IE (วันที่ 21 ส.ค. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก EP (วันที่ 22 ส.ค. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติแผนก EP และ IE (วันที่ 27 ส.ค. 2556)
- ประชุมครูไทย และ ต่างชาติ แผนก EP (วันที่ 30 ส.ค. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (วันที่ 18 ก.ย. 2556)
- Mr.Norman ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 25 ต.ค. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติประจำเดือนแผนก IE (วันที่ 14 พ.ย. 2556)
- ประชุมครูต่างชาติประจำเดือน มกราคม 2557 (วันที่ 29 ม.ค. 2557)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้สอน EP (วันที่ 18 ก.พ. 2557)
- ประชุมครูต่างชาติแผนกEP และ IE ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (วันที่ 27 ก.พ. 2557)
- Master Luis ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 8 เม.ย. 2557)
- ครูตา่งชาติแผนก EP และ IE ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ (วันที่ 9 เม.ย. 2557)
- สิ้นสุด 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วันที่ 30 เม.ย. 2557)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอนตามที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep