กำหนดการ

วันที่ 20 กันยายน 2556

โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน หลักสูตร English Program P.5-6

สถานที่ น้ำพุร้อนสันกำแพง และ บ้านอนุรักษ์กระดาษสา

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.30 โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนหลักสูตร English Program P.5-6  น้ำพุร้อนสันกำแพง และ บ้านอนุรักษ์กระดาษสา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

6.5.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

6.5.2 ดำเนินการตามแผนของแต่ละกิจกรรม

6.5.2.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศกับโรงเรียน

   - คณะของ DR. Linda

   - คณะครูมหาวิทยาลัย Vermont

6.5.2.2 การแปลเอกสาร

6.5.2.3 กิจกรรม Field Trip ของนักเรียน

6.5.2.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพการเรียนการสอน

6.5.3 ประเมินการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

 

6.5.4 สรุปผลการประเมินและนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน EP 1-3 (วันที่ 19 ก.ย. 2556)
- โครงการทัศนศึกษาของนักเรียน หลักสูตร English Program P.5-6 (วันที่ 20 ก.ย. 2556)
- ประชุมรับฟังรายละเอียดและเตรียมความพร้อม เรื่องหาแนวทางพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ (วันที่ 4 มี.ค. 2557)
- สิ้นสุด 6.5 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (วันที่ 30 เม.ย. 2557)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอนตามที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep