กำหนดการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

เรียนเชิญบราเดอร์เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์)

เวลา รายการ
13.30 - 14.00 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

14.00 - 14.30 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

14.30 - 15.00 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีัน (วันที่ 10 ก.ย. 2556)
- เชิญผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน(ภาษาจีน) (วันที่ 10 ก.ย. 2556)
- พิจารณาผลคะแนนทดสอบนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ย. 2556)
- พิจารณาผลคะแนนทดสอบนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ย. 2556)
- อาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 3 ธ.ค. 2556)
- เชิญผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 3 ธ.ค. 2556)
- ถ่ายรูป นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (วันที่ 7 ม.ค. 2557)
- เรียนเชิญบราเดอร์เปิดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #2 ณ โบทานิค รีสอร์ท อ.แม่ริม เชียงใหม่ (วันที่ 17 ม.ค. 2557)
- เรียนเชิญบราเดอร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและปิดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #2 ณ โบทานิค รีสอร์ท อ.แม่ริม เชียงใหม่ (วันที่ 19 ม.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ อาจารย์กวน (วันที่ 28 ม.ค. 2557)
- ครูวิรัชดา พบนักเรียนชั้น ป.6 ชี้แจงเรื่องการสอบ O-NET (วันที่ 5 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญบราเดอร์เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการนำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูป (วันที่ 7 ก.พ. 2557)
- นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (วันที่ 7 มี.ค. 2557)
- ประชุมรับฟังแนวการสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math) (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2557)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep