กำหนดการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพงานศพ คุณแม่บุญลอม แสงประดับ มารดาครูจิดาภา แสงประดับ บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน

สถานที่ วัดร้องวัวแดง อ.กำแพง จ.เชียงใหม่

เวลา รายการ
20.00 - 21.30 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพงานศพ คุณแม่บุญลอม แสงประดับ มารดาครูจิดาภา แสงประดับ บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน

สถานที่:วัดร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: ม.จารึก ลอยสุวรรณ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญ งานศพ

-  ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- นำเสนอขออนุมัติงบประมาณการดำเนินงาน

- ดำเนินงาน ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

- สรุปผลการดำเนินงาน

- นำผลการสรุป เพื่อวางแผนการของบประมาณ และการช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญ งานศพ
- 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญ งานศพ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานศพมารดาครูจิดาภา แสงประดับ (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพ คุณแม่บุญลอม แสงประดับ มารดาของครูจิดาภา แสงประดับ บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพงานศพ คุณแม่บุญลอม แสงประดับ มารดาครูจิดาภา แสงประดับ บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 8 พ.ค. 2557)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในการสวด วจนพิธีกรรมแด่ดวงวิญญาณ ของ ดอมินิกโก สรรพสิทธิ์ สิงห์สา บิดามาสเตอร์ภาคภูมิ สิงห์สา เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- ผ.อ.และคณะออกเดินทางไปจ.ลพบุรีเพื่อร่วมงานศพของบิดาม.ภาคภูมิ สิงห์สา (วันที่ 30 พ.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วมงานศพคุณแม่นิสสัย ครไชยศรี มารดาของ มาสเตอร์มณี ครไชยศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 26 มิ.ย. 2557)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานศพบิดา ม.นิมิตร วรรณพริ้ง (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพ คุณพ่อประเทศ วรรณพริ้ง บิดาของ ม.นิมิตร วรรณพริ้ง บุคลากรฝ่ายวิชาการ (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพ คุณพ่อประเทศ วรรณพริ้ง บิดาของ ม.นิมิตร วรรณพริ้ง บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายวิชาการ (วันที่ 26 ก.ค. 2557)
- ผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพคุณแม่ตุ๋ย จำรัส มารดาของ ม.สุรวุธ จำรัส งานลูกเสือ (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพ คุณแม่ตุ๋ย จำรัส มารดาของ ม.สุรวุธ จำรัส งานลูกเสือ (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครูร่วมงานศพของน.ส.กันยารัตน์ สุริยา นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพ คุณพ่อชาติ ฟูปัญญา บิดาของ ครูสมหญิง ฟูปัญญา บุคลากรทางการศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 23 มี.ค. 2558)
- 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญ งานศพ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)

แผนงาน : จัดสวัสดิการภายในรวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep