กำหนดการ

วันที่ 26 มิถุนายน 2557

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

เวลา รายการ
08.00 - 14.00 นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557

สถานที่:วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสนฤภรณ์ อย่างคุณธรรม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : - ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

1. การประกวด

2. การแข่งขัน

3. การร่วมกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

- ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- - ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- นักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 (วันที่ 26 มิ.ย. 2557)
- นักเรียนแสดงรำอวยพรงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- ประชุมกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งทีี่ 14 ประจำปี 2557 (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- บันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 14 (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรเด็กดีเด่น ประจำปี 2558 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- นักเรียนรับใบประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 เนื่องในวันมาฆบูชา (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- - ดำเนินการส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2558)

แผนงาน : ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep