กำหนดการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน)

เวลา รายการ
17.00 - 18.00 ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน)

ผู้รับผิดชอบ: มิสอัมพร พิมพิสาร

หมายเหตุ: ห้องเรียน ชั้นป.4/6

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

      6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

      6.3.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

      6.3.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      6.3.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

      6.3.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

        - ตาราง พหุปัญญา

        -ใบงานที่4

        -ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

      6.3.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

          - ค่าอาหารนักเรียน ครู และวิทยากร

          - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

          - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

      6.3.7 ประเมินผล

      6.3.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

      6.3.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

     6.3.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 7 ก.ค. 2557)
- ประชุมประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง My Wonderful Garden (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 10 ก.ย. 2557)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4 (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง Constellation Myth วันที่ 24 พ.ย. 2557 (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)

แผนงาน : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep