กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2557

กิจกรรมบูรณาการระดับชั้ ป.5 รักษ์ป่า รักษ์ชิีวิต น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ พัฒนางานด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. เชียงใหม่

เวลา รายการ
ตลอดวัน กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รักษ์ป่า รักษ์ชีวิต น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่:ศูนย์การเรียนรู้ พัฒนางานด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

      6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

      6.3.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

      6.3.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      6.3.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

      6.3.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

        - ตาราง พหุปัญญา

        -ใบงานที่4

        -ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

      6.3.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

          - ค่าอาหารนักเรียน ครู และวิทยากร

          - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

          - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

      6.3.7 ประเมินผล

      6.3.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

      6.3.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     6.3.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- ประชุมครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมบูรณาการ (วันที่ 27 ส.ค. 2557)
- กิจกรรมบูรณาการระดับชั้ ป.5 รักษ์ป่า รักษ์ชิีวิต น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ 28 ส.ค. 2557)
- กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง My World My School (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)

แผนงาน : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep