กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2557

ภราดา คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมใจอุทิศภาวนา แด่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน

สถานที่ วัดน้อยพระเมตตา

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 ภราดา คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมใจอุทิศภาวนา แด่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน  วัดน้อยพระเมตตา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- อนุญาตเข้าพบ ผอ. เพื่อขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำพิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันเกิดบราเดอร์อนุรักษ์ และกิจกรรมงานอภิบาล (วันที่ 8 ก.ย. 2557)
- ขอเชิญ ผอ.เข้าร่วมสวดภาวนาให้กับ ภ.ราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (วันที่ 23 ก.ย. 2557)
- ภราดา คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมใจอุทิศภาวนา แด่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (วันที่ 23 ก.ย. 2557)
- ขอเชิญ ผอ.เข้าร่วมสวดภาวนาให้กับ ภ.ราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (วันที่ 24 ก.ย. 2557)
- ภราดา คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมใจอุทิศภาวนา แด่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (วันที่ 24 ก.ย. 2557)
- ขอเชิญ ผอ.เข้าร่วมสวดภาวนาให้กับ ภ.ราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (วันที่ 25 ก.ย. 2557)
- ภราดา คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมใจอุทิศภาวนา แด่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน (วันที่ 25 ก.ย. 2557)
- มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับตัวแทนเยาวชนพระเมตตาบ้านสบแอบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)

แผนงาน : สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และผู้เรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep