กำหนดการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา รายการ

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

หมายเหตุ:

09.00 - 16.00 การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Gems of Montfort

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐิติชญาน์ ราชคำสุข

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2. การจัดกิจกรรมบูรณาการ

      6.2.1 ประชุมครูในระดับชั้นกำหนด Theme เรื่อง

      6.2.2 เลือก Main Concept ของแต่ละสาระการเรียนรู้

      6.2.3 จัด Main Concept เข้าสู่ตารางวิเคราะห์ของ Bloom และ Multiple Intelligence

      6.2.4 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

      6.2.5 จัดกิจกรรมบูรณาการ

      6.2.6 วัดและประเมินผลตามการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

            6.2.7 ประเมินกิจกรรมและนำผลประเมินมาวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2. การจัดกิจกรรมบูรณาการ
- 6.2. การจัดกิจกรรมบูรณาการ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- ชั้น ป.6 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "The Royal Botanic Garden" (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- ชั้น ป.5 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "รักษ์ป่า รักชีวิต น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" (วันที่ 28 ส.ค. 2557)
- ชั้น ป.1 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "สืบสานภูมิปัญญา รู้คุณค่าเวียงกุมกาม" (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- ชั้น ป.2 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "ธรรมชาติสรรสร้างธรรมศิลป์" (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- ชั้น ป.4 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "My Wonderful Garden" (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- ชั้น ป.3 จัดกิจกรรมบูรณาการ เรื่อง "MCP Go Green" (วันที่ 2 ก.ย. 2557)
- การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง BLOOMS (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- การจัดกิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องALL THINGS ARE BRIGHT AND BEAUTIFUL (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 6.2. การจัดกิจกรรมบูรณาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2558)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่มูลนิธิฯกำหนด และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep