กำหนดการ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง Constellation Myth วันที่ 24 พ.ย. 2557

สถานที่ ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME)

เวลา รายการ
ตลอดวัน กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง Constellation Myth วันที่ 24 พ.ย. 2557

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME)

ผู้รับผิดชอบ: มิสอัมพร พิมพิสาร

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

      6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

      6.3.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

      6.3.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      6.3.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

      6.3.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

        - ตาราง พหุปัญญา

        -ใบงานที่4

        -ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

      6.3.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

          - ค่าอาหารนักเรียน ครู และวิทยากร

          - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

          - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

      6.3.7 ประเมินผล

      6.3.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

      6.3.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

     6.3.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 7 ก.ค. 2557)
- ประชุมประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.4 (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง My Wonderful Garden (วันที่ 29 ส.ค. 2557)
- ประชุมคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 10 ก.ย. 2557)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4 (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 เรื่อง Constellation Myth วันที่ 24 พ.ย. 2557 (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- สิ้นสุด 6.3 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 30 เม.ย. 2558)

แผนงาน : จัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep