กำหนดการ

วันที่ 6 มีนาคม 2558

สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 – 11.30 น. ณ Green Dome

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.1 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (8.2)

- ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม/งานของโรงเรียนเพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

- ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียน

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ

- สรุปผลการประเมิน

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.1 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (8.2)
- สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรม “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557” (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6.2.1 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (8.2) (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- : สรุปผลประเมินการจัดกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)” (วันที่ 15 พ.ค. 2557)
- สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- สรุปผลประเมิน การจัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557” (วันที่ 16 ก.ค. 2557)
- สรุปผลการจัดกิจกรรม “วันภาษาไทย ปี ๒๕๕๗” ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 (วันที่ 13 ส.ค. 2557)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “ธรรมชาติ สรรสร้าง ธรรมศิลป์” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 5 ก.ย. 2557)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “My Wonderful Garden” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 5 ก.ย. 2557)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “สืบสานภูมิปัญญา รู้คุณค่าเวียงกุมกาม” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 8 ก.ย. 2557)
- สรุปประเมินค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (วันที่ 16 ก.ย. 2557)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “รักษ์ป่า รักชีวิต น้อมนำแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้พัฒนางานด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “The Royal Botanic Garden”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้พัฒนางานด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “MCP GO GREEN” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 18 ก.ย. 2557)
- สรุปประเมินโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ Field Trip สำหรับนักเรียนหลักสูตร English Program ชั้นป.1 – ป.6 วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 15.45น. ณ งานภูมิปัญญา บ้านม่อนฝ้าย จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- สรุปประเมินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “Gems of Montfort” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 8.30 – 16.00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Fantastic Fair” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- สรุปประเมินกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “All Things are Bright and Beautiful” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Constellation Myth” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ “My World My School” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง “Blooms”ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2557”วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00 – 17.00 น. ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 8 ธ.ค. 2557)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557 (วันที่ 16 ก.พ. 2558)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 – 11.30 น. ณ Green Dome (วันที่ 6 มี.ค. 2558)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม “การแสดง Mini concert 2014” วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ Green Dome (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- สิ้นสุด 6.2.1 การประเมินกิจกรรมของโรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน) (8.2) (วันที่ 30 เม.ย. 2558)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep