กำหนดการ

วันที่ 1 มีนาคม 2559

6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2559 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- ฟฟฟ (วันที่ 0 543)
- แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมที่จัด/ปฏิทินการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (วันที่ 0 543)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 0 543)
- หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (วันที่ 0 543)
- 2.2 วางแผน/กำหนดระยะเวลาและตารางการดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 0 543)
- 2.3 ติดต่อขอข้อมูล และทำจดหมายขอใช้สถานที่ (วันที่ 0 543)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 0 543)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 0 543)
- หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (วันที่ 0 543)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 0 543)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 4.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 4.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- 4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 4.1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- 4.1.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 0 543)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- 4.1.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (วันที่ 0 543)
- 4.1.6 การดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (วันที่ 0 543)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 0 543)
- 4.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 0 543)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE (วันที่ 0 543)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- 6.1. (วันที่ 0 543)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559 (วันที่ 0 543)
- 1.sdfsdfsdf (วันที่ 0 543)
- 6.sdfsdfdsf (วันที่ 0 543)
- 6.1 sdfsdfdsf (วันที่ 0 543)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในคาบ(2.4, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)(ย1.1.3) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในคาบ(2.4, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3)(ย1.1.3) (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 0 543)
- สิ้นสุด การประเมินผลการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.พ. 765)
- Ray Test SWIS อบรม (วันที่ 30 พ.ย. 2542)
- คัดเลือกตัวนักกีฬา ปฐมนิเทศและวางกฎระเบียบการฝึกซ้อม (วันที่ 17 มิ.ย. 2554)
- ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ความถนัดของนักกีฬาและความรู้เกี่ยวกับการเล่นเปตอง (วันที่ 21 มิ.ย. 2554)
- ทดสอบความสามารถพื้นฐาน ความถนัดของนักกีฬาและความรู้เกี่ยวกับการเล่นเปตอง (วันที่ 22 มิ.ย. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 23 มิ.ย. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 24 มิ.ย. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 27 มิ.ย. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 28 มิ.ย. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 29 มิ.ย. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 30 มิ.ย. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 1 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 4 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 5 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 6 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 7 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 8 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 11 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 12 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 13 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 14 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 15 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 19 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 20 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 21 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 22 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 25 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 26 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 27 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 28 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง (วันที่ 29 ก.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 1 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 2 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 3 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 4 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 5 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 8 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 9 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 10 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 11 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 15 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 16 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 17 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 18 ส.ค. 2554)
- ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล และเทเบิลเทนนิส (วันที่ 19 ส.ค. 2554)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ และกีฬานักเรียน (วันที่ 30 ส.ค. 2554)
- ประชุมการแข่งขันฟุตบอล "เทศบาลนครเชียงใหม่คัพ" (วันที่ 16 ก.ย. 2554)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2555)
- bbb (วันที่ 23 ก.พ. 2555)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 28 ก.พ. 2555)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-    6.7.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-    6.7.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
-    6.7.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- วิเคราะห์จากสรุปผลการปฏิบัติงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2553 (วันที่ 1 มี.ค. 2555)
- พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 7 มี.ค. 2555)
- ดำเนินการสั่งซื้อ (ชุดฟอร์มครู และบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 มี.ค. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 15 มี.ค. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 18 มี.ค. 2555)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2555)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2555)
- ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ คนละ 2 ชุด (วันที่ 25 เม.ย. 2555)
- ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ คนละ 2 ชุด (วันที่ 25 เม.ย. 2555)
- ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ คนละ 2 ชุด (วันที่ 25 เม.ย. 2555)
- ดำเนินการแจกชุดฟอร์มให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ คนละ 2 ชุด (วันที่ 25 เม.ย. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2555)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด ปฏิทินแผนงาน กิจกรรม โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ (วันที่ 29 เม.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 เม.ย. 2555)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบ (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.1.2 นำผลการศึกษาไปประชุม  วางแผนดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.1.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนร่วมกัน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.1.4 กำหนดรูปแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ รูปแบบ  ขั้นตอนในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษของผู้เรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2555)
-      1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
-      1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 1. ประชุมครู (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
-   -  ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม (วันที่ 15 พ.ค. 2555)
- 6.2.5 การร่วมประชุมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2553 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2.5 การร่วมประชุมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2553 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.10 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับสุขภาพ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.9 ดำเนินการจัดหาทุน  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.7 สร้างขวัญกำลังใจและรักษาทรัพยากรบุคคล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.7 สร้างขวัญกำลังใจและรักษาทรัพยากรบุคคล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.7 สร้างขวัญกำลังใจและรักษาทรัพยากรบุคคล (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.2 งานจัดทำสาระน่ารู้(4 ฉบับ/ปี) (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.3 งานจัดบอร์ดความรู้ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2.1 การเข้าร่วมอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ 4 กลุ่มสาระ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2  งานด้านทุนการศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-     6.7.3 การร่วมแสดงความยินดีเช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ของบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-     6.7.3 การร่วมแสดงความยินดีเช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ของบุคลากร (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-     6.7.4 การสร้างขวัญ กำลังใจ เช่น  การเจ็บป่วย  งานศพ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1 กิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในสถานศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-     6.7.4 การสร้างขวัญ กำลังใจ เช่น  การเจ็บป่วย  งานศพ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.6 กำหนดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแจ้งปฏิทินกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบปฏิทิน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานโภชนาการ+มินิมาร์ท เรี่อง เทคนิคการเพิ่มยอดขายและความปลอดภัยในการบริโภค (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.9 จัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.4 การวิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา/คัดเลือก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-  6.7.9  ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานเช่น มา   ปฏิบัติงานทุกวัน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.8 งานปกครองครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.8 งานปกครองครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.1.1  กิจกรรมพัฒนาอีคิวและประเมินพฤติกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  กำกับติดตามประสานงานการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุด ดังต่อไปนี้ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2  งานให้คำปรึกษา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  ดำเนินการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 2. กิจกรรมปล่อยปลา (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 3. กิจกรรมปลูกต้นไม้วันสำคัญ (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานแนะแนว (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
-   -  จัดหาสื่อ CD เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ,การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเพื่อให้นักเรียนดูในคาบ Homeroomทุกวัน และแบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน สำหรับครู (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- -  ปรับปรุงแผนการสอนกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- -  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
-    6.7.6 ตรวจสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการและ รปภ ประจำปี 2554 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- - นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมและพฤติกรรมนักเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 6.2 จัดวางแนวทางการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- 8980890809 (วันที่ 23 พ.ค. 2555)
- - ปรับปรุงเนื้อหาในการจัดกิจกรรม (วันที่ 25 พ.ค. 2555)
- 555 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- vvv (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 333 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 333 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 333 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
- 333 (วันที่ 26 พ.ค. 2555)
-      2. ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
-      2. ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
-      2. ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- 2.ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- 2. ประชุมผู้ปกครอง (วันที่ 29 พ.ค. 2555)
- -  ร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาทุนการศึกษา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- 6.3 การจัดทบทวนขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - พิจารณาใบเสนอราคา (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- ติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาล (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- - ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการขอคาบเรียนเพื่อจัดกิจกรรม (วันที่ 30 พ.ค. 2555)
- -  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน และกำหนดวันในการกิจกรรม (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 31 พ.ค. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่>นักเรียนชั้น ป.1- 6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- - เก็บรวบรวม และตรวจให้คะแนน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.5 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง  บุคลากร  และนักเรียนรับทราบ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.7 ครูที่มีหน้าที่ดูแลแต่ละด้าน  พิจารณาและคัดเลือกผู้เรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.8 รวบรวมนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.1.9 ประชุมหารือเพื่อวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมแต่ละด้าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- -  จัดเตรียมเอกสารสำหรับการสอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.3 การวิเคราะห์เลขหมู่ การลงรายละเอียดหนังสือในระบบฐานข้อมูล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3 ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.3 การวิเคราะห์เลขหมู่ การลงรายละเอียดหนังสือในระบบฐานข้อมูล (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.2 การลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.5 การจัดทำกฤตภาคและดรรชนีวารสาร (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.6 การบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.7 การให้บริการและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.8 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.3.9 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด (วันที่ 1 มิ.ย. 2555)
- -  ประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการฯ (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- -  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากร (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- ตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่ (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- - จัดเตรียมเอกสารความรู้  แบบทดสอบ   อีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2555)
- 6.3.3 การวิเคราะห์จ้อมูล (วันที่ 7 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- - ดำเนินการจัดกิจกรรม การทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2555)
- -  ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- ดำเนินการตรวจสุขภาพ (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- - สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรมการทดสอบอีคิวและการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- -  คณะกรรมการนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษากิจกรรม (วันที่ 17 มิ.ย. 2555)
- สิ้นสุดอบรมหลักสูตร พรบ.การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน ครูชาวไทย EP และครูชาวต่างชาติ EP และ IE (วันที่ 19 มิ.ย. 2555)
- ส่งเอกสารส่งเอกสารรายงานการถอดถอนครู, รายงานการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่, ขอเพิ่มจำนวนนักเรียนที่เกินความจุ (วันที่ 24 มิ.ย. 2555)
- -  รวบรวมยอดผู้สมัคร (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- - แจ้งผลการทดสอบอีคิวให้แก่ผู้ปกครอง และบันทึกผลใน ปพ.8 ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 29 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- ประเมินผล (วันที่ 30 มิ.ย. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2555 (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- อบรมการใช้เครื่องมือค้นหาศักยภาพของผู้เรียน (วันที่ 2 ก.ค. 2555)
- -  ดำเนินการเยี่ยมบ้าน (วันที่ 4 ก.ค. 2555)
- จัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 4 ก.ค. 2555)
- การเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 4 ก.ค. 2555)
- จัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 5 ก.ค. 2555)
- การเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 5 ก.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- จัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- หล่อเทียนพรรษาแต่ละระดับชั้น (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- การเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 6 ก.ค. 2555)
- จัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 7 ก.ค. 2555)
- การเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 7 ก.ค. 2555)
- สิ้นสุดจัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 8 ก.ค. 2555)
- สิ้นสุดจัดทำหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 8 ก.ค. 2555)
- สิ้นสุดการเรียนสอนเสริมสำหรับนักกีฬาฟุตบอล (วันที่ 8 ก.ค. 2555)
- 4. ชมวิดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 11 ก.ค. 2555)
- นักเรียน ป.6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (วันที่ 12 ก.ค. 2555)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงาน (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงาน (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- 4. ชมวิดิทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- พิธีแห่เทียนพรรษา (วันที่ 13 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 ก.ค. 2555)
- -  นำข้อมูลนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา (วันที่ 25 ก.ค. 2555)
- การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (วันที่ 28 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 ก.ค. 2555)
- 6.1.4 กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน
- 6.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1 - ป.6 (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- 6.3 การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- 6.4 การจัดนิทรรศการ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- 6.5 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- นำเสนอรายชื่อให้ผู้อำนวยการอนุมัติ (วันที่ 1 ส.ค. 2555)
- 6.6 การจำหน่ายร้านสวนสนุก (วันที่ 2 ส.ค. 2555)
- 6.7 การจำหน่ายมัจฉาพาเพลิน (วันที่ 2 ส.ค. 2555)
- ทดลองการใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes ! Genius) (วันที่ 2 ส.ค. 2555)
- ทดลองการใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes ! Genius) (วันที่ 2 ส.ค. 2555)
- ทดลองการใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes ! Genius) (วันที่ 3 ส.ค. 2555)
- กำหนดการในปฎิทินแผนงาน : test2 (วันที่ 3 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศและคณะกรรมการประเมินภายใน (วันที่ 4 ส.ค. 2555)
- ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศและคณะกรรมการประเมินภายใน (วันที่ 4 ส.ค. 2555)
- -  ดำเนินการให้ทุนการศึกษา (วันที่ 8 ส.ค. 2555)
- -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- ซ้อมพิธีวันแม่แห่งชาติ ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 (วันที่ 9 ส.ค. 2555)
- 3. พิธีวันแม่แห่งชาติป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2555)
- พิธีวันแม่แห่งชาติป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 (วันที่ 11 ส.ค. 2555)
- 6.9 กิจกรรมครู (วันที่ 12 ส.ค. 2555)
- รับฟังการนำเสนอและพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 14 ส.ค. 2555)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 ก.ย. 2555)
- รับฟังการนำเสนอรายละเอียดระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 4 ก.ย. 2555)
- พิจาณารายละเอียดระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 11 ก.ย. 2555)
- ลงนามสัญญาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 27 ก.ย. 2555)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2555 ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ก.ย. 2555)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ  ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 30 ก.ย. 2555)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 1 ต.ค. 2555)
- ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ต.ค. 2555)
- ตรวจรับอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (วันที่ 11 ต.ค. 2555)
- อบรมวิธีการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (วันที่ 31 ต.ค. 2555)
- 6.1 การจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2555)
- ประชุมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 15 พ.ย. 2555)
- วิเคราะห์สภาพการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
-   -  ดำเนินการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- ซ้อมพิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3และ ป.4-ป.6 (วันที่ 1 ธ.ค. 2555)
- 3. พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- 3. พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- 3. พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- 3. พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- พิธีวันพ่อแห่งชาติป.1-ป.3 และป.4-ป.6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2555)
- ประชุมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (วันที่ 14 ธ.ค. 2555)
- ประชุมครูและคณะกรรมการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วันที่ 17 ธ.ค. 2555)
- รับแบบแก้ไข งานโครงสร้างหลังคา จากผู้ออกแบบ เพื่อให้ผู้รับเหมานำเสนอราคาใหม่ (วันที่ 21 ธ.ค. 2555)
- ผู้รับเหมารับแบบไปเพื่อทำราคาก่อสร้าง มานำเสนอกรรมการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2555)
- จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "ท้าลมหนาว และดาวเดือน ณ ม่อนแจ่ม" (วันที่ 23 ธ.ค. 2555)
- จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "ท้าลมหนาว และดาวเดือน ณ ม่อนแจ่ม" (วันที่ 24 ธ.ค. 2555)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- เก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- -  สรุปผลเป็นรายบุคคล (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- นำเสนอการขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ผลิตสื่อ ภาพ เสียง (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 2 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี2555 ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 ม.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลงานก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล (วันที่ 10 ม.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างหลังคาสนามฟุตซอล (วันที่ 18 ม.ค. 2556)
- 6.4.7.11ยื่นเอกสาร ภงด. 1ก. ที่สรรพากร (วันที่ 25 ม.ค. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 30 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ  ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ครั้งที่ 3 (วันที่ 31 ม.ค. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 7 ก.พ. 2556)
- กรรมการสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน (วันที่ 8 ก.พ. 2556)
- อบรมคอมพิวเตอร์ การจัดทำแผนงาน (วันที่ 9 ก.พ. 2556)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 13 ก.พ. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประมูลงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษา (วันที่ 14 ก.พ. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 20 ก.พ. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 4. จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 6. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2556)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 3 มี.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 มี.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 3 มี.ค. 2556)
- - นำผลการจัดกิจกรรมผลการวัดอีคิวและผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน ไปวางแผนในการพัฒนานักเรียนในปีต่อไป ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 9 มี.ค. 2556)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 10 มี.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 12 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 16 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 17 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 18 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 19 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 20 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 21 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 22 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 23 มี.ค. 2556)
- ทัศนศึกษาดูงานสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี-สาธารณรัฐเช็ค ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และ English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 24 มี.ค. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 26 มี.ค. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 27 มี.ค. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 28 มี.ค. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 29 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 ครั้งที่ 4 (วันที่ 30 มี.ค. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 30 มี.ค. 2556)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ  ครั้งที่ 4 (วันที่ 30 มี.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 (วันที่ 30 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 4 (วันที่ 30 มี.ค. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 31 มี.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 5. ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 3 กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 2 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 3 เม.ย. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 4 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 4 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 5 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 6 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 7 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 8 เม.ย. 2556)
- English Summer Course 2013 ณ ประเทศอังกฤษ (วันที่ 9 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 10 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 11 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 12 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 13 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 14 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 15 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 16 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 17 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 18 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 19 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 20 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 21 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 22 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 23 เม.ย. 2556)
- ร่วมเดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศอิสราเอล (วันที่ 24 เม.ย. 2556)
- การเข้าค่ายประจำปี (วันที่ 24 เม.ย. 2556)
- การเข้าค่าย (วันที่ 25 เม.ย. 2556)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 26 เม.ย. 2556)
- การเข้าค่ายประจำปี (วันที่ 26 เม.ย. 2556)
- การเข้าค่ายประจำปี (วันที่ 27 เม.ย. 2556)
- การเข้าค่ายประจำปี (วันที่ 28 เม.ย. 2556)
- การเข้าค่ายประจำปี (วันที่ 29 เม.ย. 2556)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ประกาศผลการประเมินแก่บุคลากรรับทราบ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ประกาศผลการประเมินแก่บุคลากรรับทราบ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ประกาศผลการประเมินแก่บุคลากรรับทราบ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขึ้นขั้นเงินเดือนแก่บุคลากรที่ผ่านการประเมินตามระบบของโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ติดต่อบริษัทเสนอราคา (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1 ดำเนินการตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.1 วางแผนกำหนดปฏิทินการทำงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.2 ออกแบบและจัดทำแบบแปลนก่อสร้างเพื่อจัดหาผู้รับเหมา (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.3 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ตรวจเช็คงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.4 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.3.1 ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนและตอกเสาเข็ม (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1 ดำเนินการตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.1 วางแผนกำหนดปฏิทินการทำงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.2 ออกแบบและจัดทำแบบแปลนเพื่อจัดหาผู้รับเหมาเข้าประมูลงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.3 ดำเนินการก่อสร้างและตรวจเช็คงานก่อสร้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.4 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.1.3.1 งานฐานราก (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2556)
- 6.7.10 การทัศนศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 2 พ.ค. 2556)
- สรุปผลการดำเนินงานทั้งกระบวนการ (วันที่ 15 พ.ค. 2556)
- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2556)
- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 15 พ.ค. 2556)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.2 การสอบ FSG/Mocktest (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- .4 การร่วมประชุมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.8 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.9 กิจกรรมกีฬาครูบุคลากรในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.2 การสอบ FSG/Mocktest (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.4 การร่วมประชุมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.8 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.9 กิจกรรมกีฬาครูบุคลากรในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.1 ทุนการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.2 ทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.2 ทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.3 การจัดหาเงินสนับสนุนเข้ากองทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2556)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 21 พ.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 30 พ.ค. 2556)
- ดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผลิตสื่อ ภาพ เสียง (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- 6.1.3.2 งานเชื่อมโครงสร้างหลังคา (วันที่ 1 มิ.ย. 2556)
- เดินสายสัญญาณทีวีห้องพักครู (วันที่ 3 มิ.ย. 2556)
- คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 6 มิ.ย. 2556)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2555 (วันที่ 11 มิ.ย. 2556)
- 6.1.8 หารายได้ สปอนเซอร์ จัดทำ และจำหน่ายของที่ระลึก (วันที่ 12 มิ.ย. 2556)
- ประชุมการนำเสนอรูปแบบของที่ระลึก ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 มิ.ย. 2556)
- ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 17 มิ.ย. 2556)
- นำเสนอรูปแบบของที่ระลึก ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 มิ.ย. 2556)
- ทดลอง และใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผลิตสื่อ ภาพ เสียง (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ดำเนินการส่งคืน (กรณีทดลองใช้แล้วเกิดปัญหา) (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- 6.1 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- 6.1.3.3 งานมุงหลังคา (วันที่ 1 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2556 ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ก.ค. 2556)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 8 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2556 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ก.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2556 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ก.ค. 2556)
- asdfsdaf (วันที่ 11 ก.ค. 2556)
- rtx (วันที่ 11 ก.ค. 2556)
- ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2556 (วันที่ 12 ก.ค. 2556)
- ดหฟกดฟด (วันที่ 12 ก.ค. 2556)
- การประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกร้านจัดเลี้ยง จัดแผนผังโต๊ะ ดูแลควบคุมการให้บริการ ต้อนรับและพาแขกไปยังโต๊ะจัดเลี้ยง ในงานประจำปี (วันที่ 12 ก.ค. 2556)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2556 ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 ก.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ให้เกียรติเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2556 ครั้งที่ 3 (วันที่ 15 ก.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ งาน MCP BEYOND 2015 และบุคลากรกลุ่มดนตรี (วันที่ 26 ก.ค. 2556)
- คณะผู้บริหารโรงเรียนเดินทางเข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 31 ก.ค. 2556)
- คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- 6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- 6.1.3 การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- 6.1.4 การจัดนิทรรศการ (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- 6.1.5 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- 6.1.6 การจำหน่ายร้านสวนสนุก (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- 6.1.7 การจำหน่ายมัจฉาพาเพลิน (วันที่ 1 ส.ค. 2556)
- ประชุมการนำเสนอและพิจารณาเสื้อโปโลและเสื้อแจ็คเก็ต งานประจำปี (วันที่ 6 ส.ค. 2556)
- ท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 13 ส.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2556 ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ส.ค. 2556)
- ขอเรียนเิชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2556 ครั้งที่ 4 (วันที่ 15 ส.ค. 2556)
- ครูวิภาภรณ์ สุภารัตน์ พบผู้อำนวยการเรื่องตัวอักษรจีนบนร่ม (วันที่ 15 ส.ค. 2556)
- ชั้น ป.4 นำเสนอการแสดงงานประจำปีกับผู้อำนวยการ (วันที่ 16 ส.ค. 2556)
- นำเสนอการแสดงงานประจำปีของชั้น ป.4 (วันที่ 16 ส.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการกำกับเวทีการแสดง ป.1-ป.3 (วันที่ 19 ส.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการกำกับเวทีการแสดง ป.4-ป.6 (วันที่ 19 ส.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 19 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 20 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 21 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 22 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 23 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 26 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 27 ส.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 28 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 29 ส.ค. 2556)
- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 30 ส.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายสลากรางวัล งาน Montfort Variety Education 2013 Go Beyond 2015 (วันที่ 30 ส.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง ป.2 (วันที่ 31 ส.ค. 2556)
- 6.1.9 ฝ่ายเวทีการแสดง (วันที่ 2 ก.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายติดตั้งและควบคุม เวทีการแสดง เครื่องเสียง (วันที่ 3 ก.ย. 2556)
- ขอความกรุณาท่านผู้อำนวยการเขียนสารแสดงความยินดี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม (ภราดาหลุยส์ ชาแนล) ครบรอบวันเกิดและมีอายุครบ 80 ปี (วันที่ 6 ก.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2013 Go Beyond 2015 ครั้งที่ 5 (วันที่ 6 ก.ย. 2556)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2013 Go Beyond 2015 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ (วันที่ 6 ก.ย. 2556)
- ท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 9 ก.ย. 2556)
- ครูศรีวิมล วงศ์ชมภู พร้อมด้วยผู้จำหน่ายกระเป๋าที่ระลึกงานประจำปี พบผู้อำนวยการ (วันที่ 10 ก.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 13 ก.ย. 2556)
- เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา (วันที่ 19 ก.ย. 2556)
- ตรวจ ติดตามการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาอาคารเรียนรวม (วันที่ 21 ก.ย. 2556)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 24 ก.ย. 2556)
- ท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานCGPTA Gala Dinner (วันที่ 26 ก.ย. 2556)
- คณะผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดา และผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1 ต.ค. 2556)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2556)
- 6.3 จัดโครงการศึกษาดูงานเข้าร่วมสมาพันธ์ฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2556)
- คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดา และผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯประจำปีการศึกษา 2556 (วันแรก) (วันที่ 2 ต.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง ป.2 งาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" (วันที่ 2 ต.ค. 2556)
- คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดา และผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่สอง) (วันที่ 3 ต.ค. 2556)
- คณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดา และผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่สาม) (วันที่ 4 ต.ค. 2556)
- ตรวจ ติดตามการติดตั้งแผ่นปิดหัวเสาลานเอนกประสงค์ (วันที่ 10 ต.ค. 2556)
- ตรวจ ติดตามการติดตั้งรางน้ำฝนตรงเข้าทุกทางในลานเอนกประสงค์ (วันที่ 10 ต.ค. 2556)
- ตรวจ ติดตามการทำแนวกั้นบริเวณก่อสร้างอาคารเรียนรวม 4 ชั้น (วันที่ 17 ต.ค. 2556)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 เรื่องชุดการแสดงของนักเรียน งาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" (วันที่ 22 ต.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสปอนเซอร์ (วันที่ 22 ต.ค. 2556)
- ประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2013 Go Beyond 2015 (วันที่ 24 ต.ค. 2556)
- ผู้บริหารร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 25 ต.ค. 2556)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาอังเดร (วันที่ 25 ต.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2 เรื่องชุดการแสดงของนักเรียน งาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" (วันที่ 25 ต.ค. 2556)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนาการ เรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 28 ต.ค. 2556)
- ครูพีรรัตน์ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องระเบียบการสอบชิงทุนการศึกษา (วันที่ 29 ต.ค. 2556)
- ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและหลังคาคลุมสนามฟุตซอล ครั้งที่ 2/2556 (วันที่ 31 ต.ค. 2556)
- 6.1.1 การจัดทำเอกสารประกอบกิจกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 3/2556 (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน 4th CGPTA Gala Dinner (วันที่ 1 พ.ย. 2556)
- ท่านผู้อำนวยการร่วมการแข่งขันฟุตบอลฉลองครบรอบการปฏิญาณตนของคณะภราดา (วันที่ 2 พ.ย. 2556)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาส หิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช (วันที่ 3 พ.ย. 2556)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" เพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าของการดำเินินงานแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 6 (วันที่ 6 พ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2013 Go Beyond 2015 เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ 6 (วันที่ 6 พ.ย. 2556)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดาประทิป มาร์ติน กมลมาส (วันที่ 11 พ.ย. 2556)
- คณะผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมงาน CGPTA Gala Dinner (วันที่ 15 พ.ย. 2556)
- คณะผู้บริหารร่วมงาน CGPTA Gala Dinner (วันที่ 16 พ.ย. 2556)
- เชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่3/2556และร่วมงาน กาล่าดินเนอร์ (วันที่ 16 พ.ย. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสปอนเซอร์ (วันที่ 20 พ.ย. 2556)
- ตัวแทนผู้บริหารและครูร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันดนตรี MCMA LAMA (วันที่ 20 พ.ย. 2556)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่ 3/2556 (วันที่ 25 พ.ย. 2556)
- ครูพีรรัตน์ ขออนุญาตเข้าพบเพื่อนำระเบียบการสอบชิงทุนการศึกษาที่ปรับแก้แล้วให้พิจารณา (วันที่ 28 พ.ย. 2556)
- ประชุมหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้น ป.1-ป.6 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน (วันที่ 29 พ.ย. 2556)
- 6.7 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- 6.7 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- 6.1.3.2 งานเตรียมการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- 6.1.3.3 งานขุดดินและฐานราก (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- 6.1.1.2 งานเตรียมการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- 6.1.1.3 งานขุดดินและงานฐานราก (วันที่ 1 ธ.ค. 2556)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้า่ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" (วันที่ 6 ธ.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน (วันที่ 6 ธ.ค. 2556)
- ขอเชิญภราดาศุภนันท์ ให้เกียรติเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการทุนการศึกษา เรื่องการดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 9 ธ.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (วันที่ 9 ธ.ค. 2556)
- ประชุมกรรมการพาผู้ปกครองไปนั่งโต๊ะจีน (ป.2, ป.4, ป.5) (วันที่ 11 ธ.ค. 2556)
- ประชุมกรรมการพาผู้ปกครองไปนั่งโต๊ะจีน (ป.1, ป.3, ป.6) (วันที่ 12 ธ.ค. 2556)
- ประชุมครูผู้ควบคุมการแสดงชั้น ป.1,ป.3 และ ป.6 (วันที่ 12 ธ.ค. 2556)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมการแข่งขัน ACSP กอล์ฟ (วันที่ 13 ธ.ค. 2556)
- ประชุมครูผู้ควบคุมการแสดงชั้น ป.2,ป.4 และ ป.5 (วันที่ 13 ธ.ค. 2556)
- ทดสอบเครื่องเล่น งาน Montfort Variety Education 2013 Go Beyond 2015 (วันที่ 16 ธ.ค. 2556)
- ซ้อมใหญ่งาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" (วันที่ 17 ธ.ค. 2556)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายติดตั้งและควบคุม เวทีการแสดง เครื่องเสียง ระบบแสงไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดง และพิธีการ บันทึกวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง (วันที่ 17 ธ.ค. 2556)
- ซ้อมใหญ่งาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" (วันที่ 18 ธ.ค. 2556)
- งาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" (วันที่ 19 ธ.ค. 2556)
- งาน Montfort Variety Education 2013 "Go Beyond 2015" (วันที่ 20 ธ.ค. 2556)
- 6.1.1.4 งานตอม่อและงานคานคอดิน (วันที่ 23 ธ.ค. 2556)
- 6.1.10 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 24 ธ.ค. 2556)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 24 ธ.ค. 2556)
- 6.6 การทดสอบคุณภาพมาตรฐานความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- 6.6 การทดสอบคุณภาพมาตรฐานความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- 6.1.3.4 งานตอหม้อและงานคานคอดิน (วันที่ 1 ม.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 3 ม.ค. 2557)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 ม.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 5/2556 (วันที่ 14 ม.ค. 2557)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนา การเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 17 ม.ค. 2557)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนา การเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 17 ม.ค. 2557)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 20 ม.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 20 ม.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 20 ม.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 20 ม.ค. 2557)
- 6.1.1.5 งานโครงสร้างพื้นสนาม (วันที่ 20 ม.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการยื่นหนังสือ VISA ไปประเทศอิตาลี (วันที่ 22 ม.ค. 2557)
- ครูพีรรัตน์ ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานการสอบชิงทุนการศึกษา (วันที่ 24 ม.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 26 ม.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการ CGA และงานเลี้ยง (วันที่ 27 ม.ค. 2557)
- 6.1.3.5 งานโครงสร้างชั้นที่ 1 (วันที่ 27 ม.ค. 2557)
- ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบชิงทุนการศึกษามงฟอร์ต (วันที่ 30 ม.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ 2.1 ติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญ อ.ทัศนา นาควัชระ Violin อ.สมเกียรติ ศรีคำ Viola อ.กิตติคุณ สดประเสริฐ cello 2.2 วางแผน/กำหนดระยะเวลาและตารางการดำเนินงานตามโครงการ 2.3 ติดต่อขอข้อมูล และทำจดหมายขอใช้สถานที่จาก เซนต์หลุยส์ ธรรมสถาน, บ้านพักซิสเตอร์คณะอูร์ซูลิน, หอศิลป์วัฒนะ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ 2.1 ติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญ อ.ทัศนา นาควัชระ Violin อ.สมเกียรติ ศรีคำ Viola อ.กิตติคุณ สดประเสริฐ cello 2.2 วางแผน/กำหนดระยะเวลาและตารางการดำเนินงานตามโครงการ 2.3 ติดต่อขอข้อมูล และทำจดหมายขอใช้สถานที่จาก เซนต์หลุยส์ ธรรมสถาน, บ้านพักซิสเตอร์คณะอูร์ซูลิน, หอศิลป์วัฒนะ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2557)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 3 ก.พ. 2557)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 3 ก.พ. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 3 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 3 ก.พ. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมงานประจำปี MC NIGHT ครั้งที่ 4 A MUSICAL MIRACLE (วันที่ 7 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงาน MC NIGHT ครั้งที่ 4 A MUSICAL MIRACLE (วันที่ 7 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วม วจนพิธีกรรม และบูชาขอบพระคุณ แด่ภราดาฟิลิป เนรี (วันที่ 11 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ ภราดาฟิลิป เนรี (วันที่ 12 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2556 (วันที่ 15 ก.พ. 2557)
- ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯครั้งที่ 4/2556 (วันที่ 15 ก.พ. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 ก.พ. 2557)
- สิ้นสุดการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนสอบชิงทุนการศึกษา (วันที่ 17 ก.พ. 2557)
- 6.1.1.6 งานโครงสร้างหลังคา (วันที่ 17 ก.พ. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเข้าเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่ 17 ก.พ. 2557)
- สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามงฟอร์ต (วันที่ 21 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ (วันที่ 24 ก.พ. 2557)
- 6.1.3.6 งานโครงสร้างชั้นที่ 2 (วันที่ 24 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีปลงศพ มาสเตอร์ยอแซฟ วิชิต บุญพราหมณ์ (วันที่ 25 ก.พ. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 6/2556 (วันที่ 25 ก.พ. 2557)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม พัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 28 ก.พ. 2557)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม พัฒนาการเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 28 ก.พ. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธี Grend Opening Montfort Cambridge International School and Montfort College Music Academy& Los Angeles College of Music (วันที่ 28 ก.พ. 2557)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมพิธีGrend Opening Montfort Cambridge International School and Montfort College Music Academy& Los Angeles College of Music (วันที่ 28 ก.พ. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2557)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 3 มี.ค. 2557)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 10 มี.ค. 2557)
- 6.1.3.7 งานโครงสร้างชั้นที่ 3 (วันที่ 10 มี.ค. 2557)
- 6.3 จัดโครงการศึกษาดูงานเข้าร่วมสมาพันธ์ฯ (วันที่ 12 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางศึกษาดูงานประเทศอิตาลี (วันที่ 12 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางจากกรุงเทพไปมิลาน (วันที่ 13 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมืองเวโรน่า ปาโดว่า และเมืองเวนิส (วันที่ 14 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมืองเวนิส มาราเนลโล่ ฟลอเร้นซ์ (วันที่ 15 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานฟลอเร้นซ์- ปิซ่า - ซาน จีมิญญาโน (วันที่ 16 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงาน ซานจีมิญญาโน - เซียน่า - โรม (วันที่ 17 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางศึกษาดูงานกรุงโรม (วันที่ 18 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางจากกรุงโรม ถึงกรุงเทพฯ (วันที่ 19 มี.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางถึงกรุงเทพฯ (วันที่ 20 มี.ค. 2557)
- 6.1.3.8 งานโครงสร้างชั้นที่ 4 (วันที่ 24 มี.ค. 2557)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 29 มี.ค. 2557)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- 5.ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- 6.1.3.12 งานสถาปัตย์ชั้น 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 4 เม.ย. 2557)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนา การเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 8 เม.ย. 2557)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนา การเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 8 เม.ย. 2557)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมรับฟังการนำเสนอ Smart Board (วันที่ 17 เม.ย. 2557)
- รับฟังการนำเสนออุปกรณ์ Smart Board สำหรับห้องเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 (วันที่ 17 เม.ย. 2557)
- 6.1.3.9 งานโครงสร้างคานหลังคา (วันที่ 21 เม.ย. 2557)
- 6.1.1.7 งานสถาปัตย์กรรม (วันที่ 21 เม.ย. 2557)
- 6.1.1.8 งานระบบไฟฟ้า และระบบอื่นๆ (วันที่ 21 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 26 เม.ย. 2557)
- ม.บรรจง ขออนุญาตเข้าพบนำเสนอราคา Smart Board และราคา Internet ปี 2557 (วันที่ 29 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- 93นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนา การเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมพัฒนา การเรียนการสอนพื้นฐานผู้เรียนระดับประถมศึกษาและโครงการสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- ออกเดินทางจากโรงเรียนมงฟอร์ตประถม (วันที่ 30 เม.ย. 2557)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (TQA.5.1ข) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1 การทำกันสาดอาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.1 วางแผนกำหนดปฏิทินการทำงานก่อสร้างโครงการจัดทำกันสาดอาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.2 สำรวจพื้นที่อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.3 ออกแบบและจัดทำแบบแปลน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.4 สรรหา/คัดเลือกผู้รับเหมา ส่งแปลนให้ผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.5 ดำเนินการก่อสร้างและตรวจเช็คงานก่อสร้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.6 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการสร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ (TQA.5.1ข) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1 การสร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.1 วางแผนกำหนดปฏิทินการทำงานก่อสร้างโครง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.2 สำรวจพื้นที่ในการสร้างสนามไดร์ฟกอล์ฟ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.3 ออกแบบและจัดทำแบบแปลน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.4 สรรหา/คัดเลือกผู้รับเหมา ส่งแบบแปลนให้ผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการดำเนินการ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.5 ดำเนินการก่อสร้างและตรวจเช็คงานก่อสร้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.6 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ศึกษาข้อมูล ... (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (TQA.5.1ข) (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1 การสร้างหลังคาเชื่อมอาคาร Walk way (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.1 วางแผนกำหนดปฏิทินการทำงานสร้างหลังคาเชื่อมอาคาร Walk way (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.2 สำรวจพื้นที่ (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.3 ออกแบบและจัดทำแบบแปลน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.4 สรรหา/คัดเลือกผู้รับเหมา ส่งแบบแปลนให้ผู้รับเหมาเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.5 ดำเนินการก่อสร้างและตรวจเช็คงานก่อสร้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- 6.1.6 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- การสร้างข้อสอบหลักการตรวจข้อสอบและวิธีการตั้งเกณฑ์การประเมิน (วันที่ 10 พ.ค. 2557)
- 6.1.3.10 งานโครงสร้างหลังคา (วันที่ 12 พ.ค. 2557)
- 6.1.3.11 งานสถาปัตย์ชั้น 1 (วันที่ 12 พ.ค. 2557)
- 6.1.3.13 งานสถาปัตย์ชั้น 3 (วันที่ 12 พ.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6.2 การสอบ FSG/Mocktest (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6.3 จัดโครงการศึกษาดูงานเข้าร่วมสมาพันธ์ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6.4 ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6.5 จัดงบประมาณสนับสนุนงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 14 พ.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- เก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 16 พ.ค. 2557)
- 6.1.1.9 งานตรวจสอบงาน เก็บทำความสะอาด (วันที่ 26 พ.ค. 2557)
- ติดต่อบริษํท เขียนใบเขียว (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ มงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 6.1.3.14 งานสถาปัตย์ชั้น 4 (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 6.1.3.15 งานสถาปัตย์ภายนอกอาคาร (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2557)
- 6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 6.1.3 จัดทำระเบียบการแข่งขัน/การสมัครเข้าร่วมแข่งขันลงในเว็บไซต์ (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 6.ดำเนินงานตามโครงการ (1.1, 11.5) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- 6.1 การจัดการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 มิ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 5 มิ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 9 มิ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 10 มิ.ย. 2557)
- ติดตั้ง ทดสอบระบบ (วันที่ 20 มิ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานการแถลงข่าวมหกรรมคอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านยาเสพติด (วันที่ 23 มิ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 29 มิ.ย. 2557)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- 6.1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้สนใจได้รับทราบโดยการจัดทำจดหมายจากทางโรงเรียน ใช้สปอร์ตโฆษณาและป้ายไวนิล (วันที่ 1 ก.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (วันที่ 2 ก.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (วันที่ 2 ก.ค. 2557)
- คณะกรรมการดำเนินงานประจำปี ขออนุญาตเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือรูปแบบและของที่ระลึกงานประจำปี (วันที่ 3 ก.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปี (วันที่ 3 ก.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 4 ก.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 4 ก.ค. 2557)
- 6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 7 ก.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 7 ก.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู (วันที่ 15 ก.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 15 ก.ค. 2557)
- ประชุมติดตามความพร้อมการเตรียมงาน "FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด" (วันที่ 21 ก.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมติดตามความพร้อมการเตรียมงาน "FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด (วันที่ 21 ก.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 21 ก.ค. 2557)
- 6.1.7 จัดทำของที่ระลึกงานประจำปี (วันที่ 22 ก.ค. 2557)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผูัอำนวยการประชุมพิจารณากำหนดการงาน "FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด (วันที่ 23 ก.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมประชุมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเรื่อง"FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด (วันที่ 24 ก.ค. 2557)
- กิจกรรมคอนเสิร์ต "FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด" (วันที่ 25 ก.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดและร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ต"FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด (วันที่ 25 ก.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 27 ก.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 28 ก.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก (วันที่ 30 ก.ค. 2557)
- 6.1.4 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 6.1.4 จัดหาผู้สนับสนุนการแข่งขัน สปอนเซอร์(หน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 6.1.8 ฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดง และพิธีการ (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 6.1.3.16 งานตรวจสอบงาน เก็บทำความสะอาด (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 6.1.3.16 งานตรวจสอบงาน เก็บทำความสะอาด (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- 6.1.9 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร (วันที่ 1 ส.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 5 ส.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 7 ส.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก (วันที่ 8 ส.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 8 ส.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางศึกษาดูงาน เมืองไมเซอร์ ประเทศอินเดีย (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมดนตรี "Montfort Music Festival #1" (วันที่ 15 ส.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมือง Bangalore และเมือง Mysore (วันที่ 16 ส.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการชมพระราชวัง Mysore Place และเขื่อน KRS (วันที่ 17 ส.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา (วันที่ 18 ส.ค. 2557)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 18 ส.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการชมบริษัท Excelsoft Technologies (วันที่ 19 ส.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2557 (วันที่ 19 ส.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางกลับจากอินเดียถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (วันที่ 20 ส.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวน การต่าง ๆ (วันที่ 22 ส.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 25 ส.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2557 (วันที่ 26 ส.ค. 2557)
- test2 (วันที่ 30 ส.ค. 2557)
- 6.1.5 การจำหน่ายร้านสวนสนุก (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 6.1.6 การจำหน่ายมัจฉาพาเพลิน (วันที่ 1 ก.ย. 2557)
- 6.1.3 การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ (วันที่ 8 ก.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเวทีการแสดง ฉากเวที ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ ระบบมัลติมิเดียที่เกี่ยวข้องกับการแสดง และพิธีการ งานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 9 ก.ย. 2557)
- ดำเนินการสำรวจชิ้นส่วนของอาคารที่จะถูกรื้อถอน (วันที่ 10 ก.ย. 2557)
- ขออนุญาตเข้าพบผ.อ.เพื่อปรึกษาเรื่องการแสดงงานประจำปีชั้นป.4 (วันที่ 12 ก.ย. 2557)
- ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการระดับห้องเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลิน (วันที่ 12 ก.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายหารายได้ และผู้สนับสนุนการจัดงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 15 ก.ย. 2557)
- ครูสุทธิรักษ์ ขออนุญาตเข้าพบ ผอ.เพื่อแจ้งแนวทางการขอสปอนเซอร์กิจกรรมมัจฉาพาเพลิน (วันที่ 15 ก.ย. 2557)
- 1. head test (วันที่ 15 ก.ย. 2557)
- 1.1 xxx (วันที่ 15 ก.ย. 2557)
- 6.1.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน (วันที่ 15 ก.ย. 2557)
- นำเสนอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 16 ก.ย. 2557)
- ประชุมตัวแทนคณะกรรมการผู้ปกครองระดับห้องเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลิน (วันที่ 17 ก.ย. 2557)
- ประชุมตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลิน (วันที่ 19 ก.ย. 2557)
- ครูสุทธิรักษ์ ม.มณี และครูพีรรัตน์ ขออนุญาตเข้าพบเพื่อรายงานการจัดกิจกรรมมัจฉาพาเพลินจากที่ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ปกครอง (วันที่ 25 ก.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมวจนพิธีกรรมอุทิศแก่ดวงวิญญาณของภราดาราฟาแอล (วันที่ 26 ก.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงาน 99 ปีภราดาราฟาแอล (วันที่ 26 ก.ย. 2557)
- เรียนเชฺิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมกรรมการฝ่ายอบรมมูลนิธิฯ (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีปลงศพและบรรจุศพ ภราดาราฟาแอล (วันที่ 27 ก.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 28 ก.ย. 2557)
- นำเสนอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 (วันที่ 29 ก.ย. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ประจำภาคเรียน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 6.1.6 รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (TQA.5.1ข) (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 6.1.1 วางแผนกำหนดปฏิทินการทำงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 6.1.2 สำรวจพื้นที่สนามฟุตบอล (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 6.1.3 จัดทำแบบแปลน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 6.1.5 ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลและตรวจเช็คงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 6.1.6 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 4 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- นำเสนอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 (วันที่ 6 ต.ค. 2557)
- 2.1 (วันที่ 7 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 8 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 10 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 12 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 14 ต.ค. 2557)
- อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 16 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 20 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 21 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 22 ต.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาโจเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- ประชุมชี้แจงการจองบัตรโต๊ะจีนงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- ท่านผู้อำนวยการร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาโจเซฟ อังเดร เกแก็ง (วันที่ 24 ต.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของนวกชน (วันที่ 25 ต.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 27 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 28 ต.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 29 ต.ค. 2557)
- 2.2 (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 30 ต.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 31 ต.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯครั้งที่ 3/2557 (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงาน CGPTA GALA DINNER (วันที่ 1 พ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- ขอเรียญเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีเสกสุสานภราดา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 2 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 3 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 4 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
- คณะผู้บริหารร่วมงาน "Montfort International Music Festival " ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 6 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 7 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 10 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 11 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 12 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 13 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 14 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมร่วมกับท่านอัคราธิการ และคณะภราดา (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมเลี้ยงรับรองท่านอัคราธิการ (วันที่ 17 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 18 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 19 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 20 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- คณะกรรมการฝ่ายร้านสวนสนุกเข้ารับฟังการนำเสนอรายละเอียดเครื่องเล่น งานประจำปี (วันที่ 21 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียน ปี 2557 (วันที่ 24 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 25 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน มอบเงินสนับสนุนงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 26 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 27 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 28 พ.ย. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 30 พ.ย. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อสอบกลางมูลนิธิฯ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- 6.6 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 1 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 2 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร งานประจำปีของโรงเรียน ปี 2557 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 4 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 5 ธ.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมสวดศพคุณแม่ ภราดา ผศ.ดร.วินัย (วันที่ 10 ธ.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีปลงศพคุณแม่ ภราดา ผศ.ดร.วินัย (วันที่ 11 ธ.ค. 2557)
- ประชุมครูเรื่องการแจกบัตรโต๊ะจีน และการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 5 ACSP 2014 (วันที่ 12 ธ.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมเป็นเกียรติในวจนพิธีกรรมเสกอาคารเรียน อาเว มารีอา (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานMCA REUNION 2014 ศิษย์เก่ามงฟอร์ต (วันที่ 13 ธ.ค. 2557)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปี (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 15 ธ.ค. 2557)
- ซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 16 ธ.ค. 2557)
- ซ้อมใหญ่การแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2014 "We are beautiful" (วันที่ 17 ธ.ค. 2557)
- งาน Montfort Variety Education 2014 "We are Beautiful" (วันที่ 18 ธ.ค. 2557)
- งาน Montfort Variety Education 2014 "We are Beautiful" (วันที่ 19 ธ.ค. 2557)
- ค่ายและคอนเสิร์ตวงเครื่องสายตะวันตกประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 20 ธ.ค. 2557)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานสังสรรค์ประจำปี คณะภราดา (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- ค่ายและคอนเสิร์ตวงเครื่องสายตะวันตกประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 21 ธ.ค. 2557)
- ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมชมการแสดงวงโยธวาทิตและนักร้องประสานเสียง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- ค่ายและคอนเสิร์ตวงเครื่องสายตะวันตกประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 22 ธ.ค. 2557)
- ค่ายและคอนเสิร์ตวงเครื่องสายตะวันตกประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- 6.1.10 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 23 ธ.ค. 2557)
- การแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนค่ายเครื่องสายตะวันตก (วันที่ 24 ธ.ค. 2557)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2.1.1 สำรวจข้อมูลความพร้อมด้านผู้ฝึกสอน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2.1.2 สำรวจความต้องการของนักเรียนและผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2.1.3 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อสำรวจสถานที่ และดำเนินการในเรื่องสถานที่ของสนามไดร์ฟกอล์ฟ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิง คุณภาพ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ดังนี้ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- เก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4.1.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามไดร์ฟกอล์ฟและด้านกายภาพ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4.1.2 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4.1.3 กิจกรรมด้านการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดระดับ เตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- 6.1.1 ประชุม วางแผน ติดต่อบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ม.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดา วันที่ 1 (วันที่ 8 ม.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดา วันที่ 2 (วันที่ 9 ม.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดา วันที่ 3 (วันที่ 10 ม.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมสมัชชาคณะภราดา วันที่ 4 (วันที่ 11 ม.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 12 ม.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดและร่วมงานเลี้ยงการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบัน (วันที่ 17 ม.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่4/2557 (วันที่ 19 ม.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 25 ม.ค. 2558)
- ม.ธวัชชัย ขออนุญาตเข้าพบขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมเปี้ยนชิพ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 28 ม.ค. 2558)
- 6.3 กิจกรรมด้านการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.3.1 สำรวจรายการที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกรายการแข่งขันที่เหมาะสม (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.3.3 ประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.3.4 ขออนุมัติการเข้าร่วมการแข่งขันจาก ผู้อำนวยการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.3.5 ประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.3.6 ดำเนินการฝึกซ้อม (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.3.7 เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่สมัคร (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.3.8 ประเมินและสรุปผล เพื่อปรับปรุงและนำผลที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 1 ผลสำรวจอุปกรณ์เครื่องเสียงและกล้องวีดีโอที่ใช้ในการผลิตสื่อ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.1.1 ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามและด้านกายภาพ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.1.1 ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.1.2 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ในเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมของสนามไดร์ฟกอล์ฟที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.1.3 ประสานงานและขอความร่วมมือ -ประชุมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ / สมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ให้การสนับสนุน เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.2 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.2.1 ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.2.2 ดำเนินการจัดหาครูผู้สอนทางด้านกีฬากอล์ฟ ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.2.3 ดำเนินการจัดตารางเรียนและฝึกซ้อมดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.2.4 รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนและฝึกซ้อมตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ ดังนี้ (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 6.2.5 ดำเนินการค้นหาแววและศักยภาพทางด้านกีฬากอล์ฟของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามตารางเรียนและแผนการสอนที่กำหนดไว้ เพื่อประสานงานกับผู้ปกครองรวมทั้งสมาคมทั้งสองสมาคมในการส่งเสริมและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น (วันที่ 1 ก.พ. 2558)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 2 ก.พ. 2558)
- อบรมครูระดับชั้น อนุบาลและประถมศึกษา (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- ม.ธวัชชัย และครูภัทราภรณ์ ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาเรื่องระเบียบการแข่งขัน แบบถ้วย แบบเหรียญและสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน (วันที่ 3 ก.พ. 2558)
- คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมงานประจำปี MC NIGHT ครั้งที่ 5 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานประจำปี MC NIGHT ครั้งที่ 5 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ประชุมพิจารณาโครงการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครัั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาโครงการว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.พ. 2558)
- 6.1.10.4ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสวนสุขภาพ (วันที่ 15 ก.พ. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 ก.พ. 2558)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 15 ก.พ. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 15 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.พ. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 22 ก.พ. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมวางแผนการปรับปรุงระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ี 1 (วันที่ 23 ก.พ. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมวางแผนการปรับปรุงระบบ SWIS โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี วันที่ี 2 (วันที่ 24 ก.พ. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการระดมทุน การแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.พ. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 6.1 จัดซื้อเครื่องดนตรีจำนวน 5 ชิ้น (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 6.1 จัดซื้อเครื่องดนตรีจำนวน 5 ชิ้น (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ประจำภาคเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม ในโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2558)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 6.1 การจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมจำนวน 3 ชิ้น (วันที่ 2 มี.ค. 2558)
- 6.1.7 จัดเตรียมสถานที่ สระที่ใช้แข่งขัน (วันที่ 3 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 4 มี.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 9 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางศึกษาดูงานประเทศตูรกี (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- 6.1 การจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน (TQA.4.2) (วันที่ 10 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมือง อัสตันบูล เนฟเชียร์ คัปปาโดเจีย (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการระดมทุน การแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมืองคัปปาโดเจีย คอนย่า (วันที่ 12 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงาน เมืองคอนย่า ปามุคคาเล่ เฮียราโปลิส (วันที่ 13 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมือง ปามุคคาเล่ คูชาดาซี เอฟฟิซุส (วันที่ 14 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมือง คูซาดาซี อิชเมียร์ อิสตันบูล (วันที่ 15 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมือง อิสตันบูล (วันที่ 16 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการศึกษาดูงานเมืองอิสตันบูล และเดินทางกลับ (วันที่ 17 มี.ค. 2558)
- ท่านผู้อำนวยการเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (วันที่ 18 มี.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดีและให้ข้อคิดแก่ครูอาวุโส (วันที่ 20 มี.ค. 2558)
- 6.1.8 จัดการแข่งขัน (วันที่ 21 มี.ค. 2558)
- ตัวแทนผู้บริหารร่วมพิธี" Grand Opening of MC International Education Hub " (วันที่ 25 มี.ค. 2558)
- ตัวแทนผู้บริหารร่วมงาน "International Research Symposium ครั้งที่ 1 " (วันที่ 26 มี.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 31 มี.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการจัดทำเบเกอรี่จำหน่ายนักเรียน ผู้ปกครอง และครู (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 6.1.12 ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 6.1.13 ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 5. ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 6.1 การสำรวจความต้องการด้านเบเกอรี่ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 1 เม.ย. 2558)
- ม.ธวัชชัย และครูภัทราภรณ์ ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำเรื่อง แบบสูจิบัตร IDการ์ดและคำกล่าวรายงานในพิธีการเปิด-ปิด การแข่งขันว่ายน้ำ มงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 1 (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- ม. ชูชาติขออนุญาตนำผู้ฝึกสอนกอล์ฟเข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 10 เม.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 เม.ย. 2558)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวน การต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 6.2 การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- test2 (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- 6.1.9 สรรหา/คัดเลือกผู้รับเหมา และทำสัญญาว่าจ้าง (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมงานมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน (วันที่ 2 พ.ค. 2558)
- เก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1 เครื่องโปรเจคเตอร์และไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- การส่งเสริมการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ร่วมดำเนินจัดชุดแบบเรียนให้แก่ผู้สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ซื้อแบบเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- บันทึก SPSS กลุ่มนักเรียน กิจกรรมวันอำลาซัมเมอร์2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1 การจัดซื้อระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์บันทึกภาพ (11.1, 11.3) (TQA.4.2) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1.1 วางแผนการดำเนินการตามรูปแบบ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1.2 ดำเนินการรับรองอาจารย์นิเทศ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1.3 การพัฒนาครูผู้สอน IE การอบรม (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1.4 ค่าพาหนะในการเดินทางของครู IE ร่วมอบรม (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงและอาหารครู IE เข้าร่วมการอบรม (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1.6 นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1.7 นำผลการนิเทศมาวางแผนการพัฒนาการจัดระบบต่อไป (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.3 จัดโครงการศึกษาดูงานเข้าร่วมสมาพันธ์ฯ (13.2,13.4 ) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2557 (13.2,13.4) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.4.3 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.4.4 จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกับมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.4.5 ประเมินผลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.4.6 สรุปผลการเข้าร่วมและวางแผนการพัฒนาต่อไป (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (13.2,13.4) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งมูลนิธิฯ (13.4) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.8 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือ (13.4) (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.5 กำกับ ติดตาม ผลประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.6 ศึกษา วิคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.1 การจัดสวัสดิการในจัดซื้อ IPAD สำหรับบุคลากร (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ และกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 14 พ.ค. 2558)
- วิเคราะห์และประมวลผล กิจกรรมอำลาซัมเมอร์ (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 15 พ.ค. 2558)
- 5555 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- พฤติกรรมการเรียนพิเศษของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- จัดทำ (ร่าง) แบบประเมินการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมเปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ สระว่ายน้ำ Simeon 1932 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ทดสอบกำหนดการ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- คณะกรรมการดำเนินงานขอเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่อขอคำปรึกษา เรื่องแผนการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักกีฬาว่ายน้ำเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขัน (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- การปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 1 (วันที่ 20 พ.ค. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (วันที่ 22 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับประธาน และร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- ขอเชิญผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน และตัวแทนสโมสรที่ร่วมแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- แข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 23 พ.ค. 2558)
- การแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 พ.ค. 2558)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีปิด มอบถ้วยรางวัล กล่าวให้โอวาท และปิดการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 พ.ค. 2558)
- แข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 24 พ.ค. 2558)
- ประชุมแก้ไขหน้าที่หลักและวัตถุประสงค์ของหน้วยงาน (วันที่ 29 พ.ค. 2558)
- 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 6.1.5 กำหนดปฏิทินการทำงานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และหอประชุม (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 6.1.6 จัดทำแผนก่อสร้าง 3 ระยะ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ มงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 2.เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ดำเนินงานตามโครงการ (1.1, 11.5) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 6.ดำเนินงานตามโครงการ (1.1, 11.5) (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 6.1 การจัดการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- 6.3 การจัดทำและจำหน่ายสินค้าโครงการเบเกอรี่ (วันที่ 1 มิ.ย. 2558)
- ส่งข้อสอบ (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- testt (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- test12 (วันที่ 2 มิ.ย. 2558)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ มงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- ประชุมรายงานสรุปผล การจัดการแข่งขันว่ายน้ำมงฟอร์ตแชมป์เปี้ยนชิฟ ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 มิ.ย. 2558)
- TEST จัดประชุมโครงการ (วันที่ 4 มิ.ย. 2558)
- แบบฟอร์มโครงการยกระดับฯ กลุ่มสาระฯ การงานฯ คอมฯ (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่ 1 / 2558 (วันที่ 8 มิ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1 / 2558 (วันที่ 9 มิ.ย. 2558)
- 6.1.7 ขออนุญาตก่อสร้างกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ (วันที่ 15 มิ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการจัดทำแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- 6.1.4 สำรวจ และสรุปความคิดเห็นจากคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมบริหารโรงเรียน คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- 6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 6 ก.ค. 2558)
- เข้ารับการอบรมการทำเบเกอรี่ (วันที่ 17 ก.ค. 2558)
- บุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 19 ก.ค. 2558)
- รับมอบหมวก และ Wristband จากตัวแทนบริษัทเลิศวสิน (2002)จำกัด (โครงการเดอะ กรีนเนอรี่ วิลล่า) (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการรับมอบหมวก และ Wristband จากตัวแทนบริษัทเลิศวสิน (2002)จำกัด (โครงการเดอะ กรีนเนอรี่ วิลล่า) (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- ตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีเสกและถวายอาคารเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้ง ที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้ง ที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้ง ที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 21 ก.ค. 2558)
- เรียญเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 26 ก.ค. 2558)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- 6.1.3 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (วันที่ 3 ส.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 4 ส.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับสมาคมผู้ปกครองมูลนิธิฯ (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานพีธีถวายพระพร พิธีเปิดการแข่งขัน ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ "เดิน - วิ่ง Mini -Half Marathon" และมอบถ้วยรางวัล (วันที่ 9 ส.ค. 2558)
- ตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงาน "Music And Arts Festival" (วันที่ 11 ส.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิฯ วันที่ 1 (วันที่ 13 ส.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มูลนิธิฯ วันที่ 2 (วันที่ 14 ส.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 17 ส.ค. 2558)
- ครูแต่ละระดับชั้นนำเสนอการแสดงของนักเรียนในงานประจำปี (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- ผู้อำนวยการรับชมการนำเสนอการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (งานประจำปี) (วันที่ 18 ส.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการในเครือ (วันที่ 30 ส.ค. 2558)
- 6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 6.3.1 จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม 6.3.2 แจ้งประชุมในระบบโรงเรียน 6.3.3 ดำเนินการประชุม 6.3.4 จัดทำรายงานการประชุม 6.3.5 ส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับรองการประชุม (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- 6.1.4 การจำหน่ายร้านสวนสนุก (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีโรงเรียน 2558 (วันที่ 8 ก.ย. 2558)
- 6.1.10 จัดเตรียมพื้นที่ทดแทนฟังก์ชั่นที่หายไป (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ขอเชิญท่าน ผอ. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการแสดงของนักเรียน ป.1-ป.6 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- 6.1.10.1 สำรวจพื้นที่และระบบต่างๆ และดำเนินการรื้อถอนในส่วนที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการแสดงของนักเรียน ป.1-ป.6 (วันที่ 10 ก.ย. 2558)
- 6.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- ประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปีของแต่ละฝ่าย (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ขอเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปีของแต่ละฝ่าย (วันที่ 16 ก.ย. 2558)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือ (วันที่ 27 ก.ย. 2558)
- ติดตามความคืบหน้าการแสดง ป.2, ป.3, ป.5 (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการแสดง ป.2, ป.3, ป.5 (วันที่ 28 ก.ย. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ 2.1 ติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญ อ.ทัศนา นาควัชระ Violin อ.สมเกียรติ ศรีคำ Viola อ.กิตติคุณ สดประเสริฐ cello 2.2 วางแผน/กำหนดระยะเวลาและตารางการดำเนินงานตามโครงการ 2.3 ติดต่อขอข้อมูล และทำจดหมายขอใช้สถานที่จาก เซนต์หลุยส์ ธรรมสถาน, บ้านพักซิสเตอร์คณะอูร์ซูลิน, หอศิลป์วัฒนะ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ฝ่ายเบเกอรี่ศึกษาดูงานด้านเบอรี่ของหน่วยงานภายนอก (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ดำเนินงานตามแผนแต่ละกิจกรรมของโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2558)
- ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 4 ต.ค. 2558)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยยวีชวี มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 8 ต.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยยวีชวี มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 10 ต.ค. 2558)
- การศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยยวีชวี มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธฺไทย 2015 "เดินทางต่อไปด้วยความยินดี" (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธฺไทย 2015 "เดินทางต่อไปด้วยความยินดี" (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- ประชุมครูที่ปรึกษา ป.4-ป.6 เพื่อฟังรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2558 (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- ประชุมครูที่ปรึกษา ป.1-ป.3 เพื่อฟังรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2558 (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมและกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (MCP Junior Golfers) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วม โครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (MCP Junior Golfers) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 ต.ค. 2558 (วันที่ 19 ต.ค. 2558)
- บริษัทริชเข้ามาให้ข้อมูลและเทคนิคด้านการทำขนมเบเกอรี่ (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการจัดทำแผนมูลนิธิฯ วันที่ 1 (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการจัดทำแผนมูลนิธิฯ วันที่ 2 (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามที่ 5 (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สนามที่ 5 (วันที่ 25 ต.ค. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา อังเดร เกแก็ง กับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- ผู้บริหารโรงเรียนอวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาอังเดร เกแก็ง (วันที่ 26 ต.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้ง 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2558)
- ขอเชิญ ผอ. ให้เกียรติเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ และพิธีกร งานประจำปี 2558 (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร งานประจำปี 2558 (วันที่ 29 ต.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.1.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม 4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4.1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 4.1.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.1.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร 4.1.6 การดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.2.1 สอบถามบุคลากรที่จะร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ 6.2.2.ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 6.2.3 ปรึกษาที่ปรึกษาฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 6.2.4 นำเสนอท่านผู้อำนวยการลงนามคำสั่ง 6.2.5 เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ 6.2.6 ประเมินผลกระบวนการแต่งตั้งกรรมการ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- 6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (วันที่ 1 พ.ย. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- 6.3 ประสานการดำเนินการกับโรงเรียนต่างๆ (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 2 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อรายงานความคืบหน้า งานประจำปีโรงเรียน 2558 (วันที่ 3 พ.ย. 2558)
- ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ภราดา (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน (วันที่ 8 พ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงาน CGPTA Gala Dinner (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯครั้งที่ 3/2558 (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 3 /2558 (วันที่ 16 พ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมการปรับปรุงตราสารจัดตั้งนิติบุคคล (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ประชุมความคืบหน้าโครงการงานประจำปี (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมความคืบหน้าโครงการงานประจำปี (วันที่ 18 พ.ย. 2558)
- งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ขออนุญาตเข้าพบท่านผอ. เพื่อชี้แจงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (วันที่ 19 พ.ย. 2558)
- ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรี "Montfort International Music Festival 2 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร งานประจำปี 2558 (วันที่ 25 พ.ย. 2558)
- บันทึกวีดิโอการแสดง Montfort Variety Education 2015 ระดับชั้น ป.1-ป.2 ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 26 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- บันทึกวีดิโอการแสดง Montfort Variety Education 2015 ระดับชั้น ป.3-ป.6 ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วม การแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp 2015) (วันที่ 27 พ.ย. 2558)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 29 พ.ย. 2558)
- 6.1.2 สำรวจพื้นที่ในการสร้าง (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 6.1.3 สรุปแบบแปลนงานก่อสร้าง และงบประมาณ (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียนเพื่อคัดเลือก Trailer การแสดงงานประจำปี (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 6.6 ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต (13.4) (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ขอเชิญ ผอ. ให้เกียรติเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายการแสดงนักเรียนเพื่อคัดเลือก Trailer การแสดงงานประจำปี (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (1.4,1.6) (วันที่ 1 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ช่วงมอบโชค (วันที่ 3 ธ.ค. 2558)
- กฎ ข้อบังคับ กติกามารยาทในการเล่นสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และประสบการณ์การพานักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- เรียนเชิญผอ.กล่าวเปิดค่าย MCP Junior Golf Camp 2015 (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กฎ ข้อบังคับ กติกามารยาทในการเล่นสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และประสบการณ์การพานักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วม การแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp 2015) (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- กฎ ข้อบังคับ กติกามารยาทในการเล่นสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และประสบการณ์การพานักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ประชุมเบเกอรี่ (วันที่ 4 ธ.ค. 2558)
- ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp 2015) (วันที่ 5 ธ.ค. 2558)
- กฎ ข้อบังคับ กติกามารยาทในการเล่นสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และประสบการณ์การพานักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- กฎ ข้อบังคับ กติกามารยาทในการเล่นสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และประสบการณ์การพานักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp 2015) (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- กฎ ข้อบังคับ กติกามารยาทในการเล่นสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และประสบการณ์การพานักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ (วันที่ 6 ธ.ค. 2558)
- นำเสนอการแสดงของนักร้องประสานเสียงและนักร้องนำ 5 คนในงานประจำปี (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการชมการแสดงของนักร้องประสานเสียงและนักร้องนำ 5 คนในงานประจำปี (วันที่ 8 ธ.ค. 2558)
- การพิจารณาฉากหลังของการแสดงนักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ป.6 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการพิจารณาฉากหลังของการแสดงนักเรียนระดับชั้น ป.1, ป.4 และ ป.6 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- การพิจารณาฉากหลังของการแสดงนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.3 และ ป.5 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการพิจารณาฉากหลังของการแสดงนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.3 และ ป.5 (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- 6.1.8 ขออนุญาต และยื่นแบบก่อสร้างต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 10 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายคูปองสวนสนุก งานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- ติดตั้งเวทีการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (วันที่ 14 ธ.ค. 2558)
- ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อรับฟังการปฏิบัติหน้าที่ในงานประจำปี และรายละเอียดการแจกบัตรโต๊ะจีน (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- ติดตั้งเวทีการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- ประชุมเบเกอรี่ (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- ประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- ประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปีของแต่ละฝ่าย (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปีของแต่ละฝ่าย (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- ติดตั้งเวทีการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- ตรวจสอบเครื่องเล่นสวนสนุกงานประจำปี (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับการแสดงบนเวที (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- ติดตั้งเวทีการแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (วันที่ 17 ธ.ค. 2558)
- ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2015 ระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- การเสวนา เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการศึกษา : จัดกิจกรรมหลังบ่ายสองอย่างไรให้ Effective (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- ซ้อมใหญ่และบันทึกภาพการแสดง Montfort Variety Education 2015 (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- จัดเตรียมสถานที่และรายการอาหารจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานMontfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- 6.1.5 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- งาน Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" นักเรียนชั้น ป.1, ป.4, ป.6 (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- ประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- จัดเตรียมสถานที่และรายการอาหารจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานMontfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- งาน Montfort Variety Education 2015 "THE TRICENTENNIAL OF SAINT LOUIS" นักเรียนชั้น ป.2, ป.3, ป.5 (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 4 ม.ค. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 ม.ค. 2559)
- ขอเชิญ ผอ. ให้เกียรติจับฉลากมอบโชคนักเรียนที่จองภาพถ่ายและ DVD งานประจำปี 2558 (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- จับฉลากมอบโชคนักเรียนที่จองภาพถ่ายและ DVD งานประจำปี 2558 (วันที่ 8 ม.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- ตัวแทนคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 11 (วันที่ 16 ม.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- บุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 31 ม.ค. 2559)
- 6.1.10.2 ดำเนินการรื้อถอน และย้ายโครงสร้างหลังคาเวทีหรรษา เพื่อนำไปปลูกสร้างบริเวณด้านหลังเฮือนผญา (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 6.1.10.3 ดำเนินการรื้อถอนโรงปิงปอง พร้อมโครงสร้างหลังคาไปยังสนามวอลเลย์บอล (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.1การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.1.1 สำรวจข้อมูลความพร้อมด้านผู้ฝึกสอน (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.1.2 สำรวจความต้องการของนักเรียนและผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- 2.1.3 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจสถานที่ และดำเนินการในเรื่องสถานที่ของสนามไดร์ฟกอล์ฟ (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2558 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- การประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2558 (วันที่ 3 ก.พ. 2559)
- การขับร้องประสานเสียง (วันที่ 6 ก.พ. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าเงียบ (วันที่ 7 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 ก.พ. 2559)
- ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมงาน MC NIGHT ครั้งที่ 6 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคม ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 12 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 19 ก.พ. 2559)
- ประชุมนักการภารโรง และนักการโภชนาการโรงเรียน (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- Excel Golf Model&3 Success Formula in Golf Professional Career (วันที่ 20 ก.พ. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานมูลนิธิฯ (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 28 ก.พ. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิง คุณภาพ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- dsfdsf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- dsf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- fsdf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- ssdfdsf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- dsfsd (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- dsfds (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- sdf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- sdf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- dfdsf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- dsfsdf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- dsfsdf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- dsfsd (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- asdf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- dsfsdf (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมการแข่งขันกอล์ฟสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูมูลนิธิฯ (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 6 มี.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นวิทยากรระบบ SWIS PLUS (วันที่ 10 มี.ค. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 มี.ค. 2559)
- สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 26 มี.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน (วันที่ 30 มี.ค. 2559)
- 6.1.10.7ดำเนินการย้ายห้องศูนย์ภาษาจีน ไปที่ห้องเรียนภาษาจีน อาคารสระว่ายน้ำ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 9 นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.1.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามไดร์ฟกอล์ฟและด้านกายภาพ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.1.2 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.1.3 กิจกรรมด้านการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.1.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทสและสากล (MCP Junior Golf Camp) (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดระดับ เตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประชุมผู้ประสานงานการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 5 เม.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 5 (วันที่ 7 เม.ย. 2559)
- 6.4 ดำเนินการจัดการแข่งขัน (วันที่ 19 เม.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 6 (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าในการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 22 เม.ย. 2559)
- ฝ่ายพิธีการดำเนินการซ้อมใหญ่ พิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 25 เม.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 26 เม.ย. 2559)
- ประชุมนักการและพนักงานโรงเรียน (วันที่ 27 เม.ย. 2559)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันแรก (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- ประชุมผู้ควบคุมนักกีฬาของแต่ละโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 6.5 นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 8. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2559)
- 6.1.16 ประเมินผล และนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.1.10.5 ดำเนินการย้ายอาคารวงโยธวาทิตมายังอาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องรับรอง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่สอง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีปิดการแข่งขัน และงานเลี้ยงสังสรรค์กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามและด้านกายภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.1.1 ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.1.2 ประสานงานกับงานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดเตรียมความพร้อมของสนามไดร์ฟกอล์ฟที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.1.3 ประสานงานและขอความร่วมมือ -ประชุมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ / สมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ให้การสนับสนุน เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.2 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.2.3 ดำเนินการจัดตารางเรียนและฝึกซ้อมดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.2.4 รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนและฝึกซ้อมตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ ดังนี้ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.2.5 ดำเนินการค้นหาแววและศักยภาพทางด้านกีฬากอล์ฟของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามตารางเรียนและแผนการสอนที่กำหนดไว้ เพื่อประสานงานกับผู้ปกครองรวมทั้งสมาคมทั้งสองสมาคมในการส่งเสริมและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.3 กิจกรรมด้านการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.3.1 สำรวจรายการที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.3.7 เข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่สมัคร (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.3.8 ประเมินและสรุปผล เพื่อปรับปรุงและนำผลที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp) (ย 1.3.2) (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.4.1 ศึกษา เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.4.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.4.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีพื้นฐานในการเล่นกอล์ฟ ซึ่งเคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มาแล้ว โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ของโรงเรียน มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.4.5 เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่สนใจเข้า ร่วมกิจกรรมมาประชุมรับฟังรายละเอียดการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.4.6 ดำเนินการจัดค่าย (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.4.7 ประเมินและสรุปผล เพื่อปรับปรุง และนำผลที่ได้ไปพัฒนาการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559 (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการสร้าง อาคารโรงอาหาร และหอประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.1 ดำเนินการก่อสร้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.1 ดำเนินการก่อสร้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2559)
- 6.1.11 จัดเตรียมระบบจราจร (วันที่ 5 พ.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 8 พ.ค. 2559)
- หกดหก (วันที่ 9 พ.ค. 2559)
- 122 (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 6.1.10.10 ก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 6.1.10.11 ย้ายกล่องพัดลมในโรงอาหารไปกรีนโดม (วันที่ 10 พ.ค. 2559)
- 6.1.10.12 ก่อสร้างหลังคาจากอาคารสามัคคีนฤมิตไปยังไปศาลามารีย์ (วันที่ 14 พ.ค. 2559)
- 6.2 ฝึกปฏิบัติการไหว้ให้นักเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.4 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปการดำเนินโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.3 จัดโครงการศึกษาดูงานเข้าร่วมสมาพันธ์ฯ (13.2,13.4 ) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 (13.2,13.4) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (13.2,13.4) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ (JPIC) (13.4) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.8 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (13.4) (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.3.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกรายการแข่งขันที่เหมาะสม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.3.3 ประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามรายการที่กำหนดไว้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.3.4 ขออนุมัติการเข้าร่วมการแข่งขันจาก ผู้อำนวยการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.3.5 ประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.3.6 ดำเนินการฝึกซ้อม (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.1 เข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องประสานเสียง 1st Lanna International Choir Competition 2016 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่1 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่1 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่2 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่3 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่4 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- 6.1 ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ปีการศึกษาที่ฝ่านมา (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- สำรวจพื้นที่และระบบต่างๆ เพื่อเตรียมการรื้อถอน (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- เก็บรวบรวมข้อมูล หารายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันฯ (วันที่ 17 พ.ค. 2559)
- ประชุมพิจาณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจาณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 24 พ.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยเป็นประธานการประชุมโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (วันที่ 26 พ.ค. 2559)
- ประชุมพิจาณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจาณาคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 พ.ค. 2559)
- บริษัท แอล.ซี.พี อินดัสเทรียล จำกัด สำรวจพื้นที่ในการวางเสาเข็มอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 31 พ.ค. 2559)
- 6.1.10.6 ดำเนินการรื้อถอนห้องน้ำข้างอาคารวงโยธวาทิต (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 6.1.10.8 ดำเนินการรื้อถอนโรงอาหารครู โดยให้ครูรับประทานอาหารที่โรงอาหารนักเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 6.1.10.9 ดำเนินการขนย้ายโรงอาหาร โรงประกอบอาหาร จุดขายอาหาร และห้องสต๊อกของ (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมหารือการวางผังโรงประกอบอาหาร และจุดจำหน่ายอาหารชั่วคราว (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมหารือการวางผังโรงประกอบอาหาร และจุดจำหน่ายอาหารชั่วคราว (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 1 มิ.ย. 2559)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (MCP Junior Golfers) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและชี้แจงความเป็นมา หลักการและเหตุผล ของโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- บุคลากรฯ จัดทำแผนการวิจัยและโครงร่างวิจัย (วันที่ 2 มิ.ย. 2559)
- ประชุมชี้แจงนโยบาย/รายละเอียดการจัดทำงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 4 มิ.ย. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนกั้นแนวรั้วและเตรียมงานรื้อถอนอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการแข่งขันกีฬาพนักงานมูลนิธิฯ (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- ประชุมสรุปผลการจัดการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุม 3 ภาคี (วันที่ 15 มิ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมเลี้ยงต้อนรับ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุม 3 ภาคี (วันที่ 15 มิ.ย. 2559)
- ประชุมหารือเรื่องการจัดทำสนามกรีนพัตต์กอล์ฟในร่มและจัดซื้อ Golf simulator Optishot 2 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำสนามกรีนพัตต์กอล์ฟในร่มและจัดซื้อ Golf simulator Optishot 2 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) - NTJGF สนามที่ 5 (วันที่ 18 มิ.ย. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย (ภาคเหนือ) - NTJGF สนามที่ 5 (วันที่ 19 มิ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคารยอห์น แมรี่ (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมวางแผนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- ประชุมวางแผนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 26 มิ.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมหารือกับรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- ขอเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- 6.1.3 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานประจำปี 2559 (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมไตรภาคี (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมไตรภาคี (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนการโยกย้ายโรงอาหาร (วันที่ 2 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- 6.1.2 การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมไตรภาคีครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมการโยกย้ายอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 13 ก.ค. 2559)
- นำเสนอข้อมูลการจัดทำกรีนพัตต์กอล์ฟในร่มและGolf Simulator Optishot 2 (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับฟังการนำเสนอข้อมูลการจัดทำกรีนพัตต์กอล์ฟในร่มและGolf Simulator Optishot 2 (วันที่ 14 ก.ค. 2559)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่3/2559 (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการโยกย้ายโรงปรุงอาหารและโรงอาหารครู นักเรียน (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของโครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการโยกย้ายโรงปรุงอาหารและโรงอาหารครู นักเรียน (วันที่ 16 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการโยกย้ายโรงปรุงอาหารและโรงอาหารครู นักเรียน (วันที่ 17 ก.ค. 2559)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- ประชุมเพื่อลงนามสัญญาจ้างงานฐานรากและงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเพื่อลงนามสัญญาจ้างงานฐานรากและงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่4/2559 (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 2 /2559 (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการวางผัง ขุดหลุม เทปูฐาน และวางเสาตอม่อ งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อจากเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2559 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามปฏิทินในแต่ละกิจกรรม (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการวางผัง ขุดหลุม เทปูฐาน และวางเสาตอม่อ งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อจากเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2559 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2559 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการถมดินกลับ วางเพลท ตั้งโครงเสาเหล็ก ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายไฟฟ้าแรงสูงจากท่อส่ง (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการเชื่อม และติดตั้งโครงเหล็กหลังคา งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- 1.ทดสอบ (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- ประชุมหารือรายละเอียดของแบบก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมหารือรายละเอียดของแบบก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่5/2559 (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายไฟฟ้าแรงสูงจากท่อส่ง (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการเชื่อม และติดตั้งโครงเหล็กหลังคา งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายไฟฟ้าแรงสูงจากท่อส่ง (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการเชื่อม และติดตั้งโครงเหล็กหลังคา งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 30 ก.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการเชื่อม และติดตั้งโครงเหล็กหลังคา งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 31 ก.ค. 2559)
- ดำเนินการมุงหลังคาเมทัลชีท งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- 6.1.15 การระดมทุน โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการมุงหลังคาเมทัลชีท งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมการนำเสนอแผนงานและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตามความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติ รายการ "The Zhang Lian Wei Cup" (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติ รายการ "The Zhang Lian Wei Cup" (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการทาสีน้ำมันโครงสร้างเหล็ก งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- การแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติ รายการ "The Zhang Lian Wei Cup" (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการวางผังเข้าแบบ และเทยกพื้นถนนสำหรับใช้ลำเลียงอาหาร งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่6/2559 (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 6/2559 (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการวางผังเข้าแบบ และเทยกพื้นถนนสำหรับใช้ลำเลียงอาหาร งานก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่อโรงครัวใหม่กับเฮือนผญ๋าสู่กรีนโดม พร้อมการเทยกพื้นถนนลำเลียงอาหาร (วันที่ 6 ส.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการดูการครอบผังบริเวณก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานประจำปี 2559 (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- บริษัทกรีนไลน์ บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทลำพูนพัฒนา จำกัด ร่วมดูแบบครอบผังบริเวณก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม และวางแนวกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- 6.1.15.6จัดทำป้ายศิลา ติดตั้งหน้าอาคาร Saint Gabriel ด้านซ้ายและด้านขวา (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการออกแบบป้ายศิลาเพื่อนำเสนอ (งานจัดทำป้ายศิลา ติดตั้งหน้าอาคาร Saint Gabriel ) (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- ประสานงานจัดซื้อเพื่อสำรวจ และเปรียบเทียบราคา (งานจัดทำป้ายศิลา ติดตั้งหน้าอาคาร Saint Gabriel ) (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการคัดเลือกร้านจัดทำ (งานจัดทำป้ายศิลา ติดตั้งหน้าอาคาร Saint Gabriel) (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง "Love Our Nation, Love The Environment" (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- ครูสุทธิรักษ์ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายการอาหารการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานประจำปี 2559 (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำ (งานจัดทำป้ายศิลา ติดตั้งหน้าอาคาร Saint Gabriel) (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการรับชมการนำเสนอการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- นำเสนอการแสดงงานประจำปี 2559 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- ตรวจรับงาน (งานจัดทำป้ายศิลา ติดตั้งหน้าอาคาร Saint Gabriel) (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดงานวางศิลาฤกษ์/เสกเสาเข็ม (งานจัดทำป้ายศิลา ติดตั้งหน้าอาคาร Saint Gabriel) (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- บริษัทกรีนไลน์ บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทลำพูนพัฒนา จำกัด ร่วมดูแบบครอบผังบริเวณก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม และวางแนวกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีปิดการแข่งขัน ฟุตบอลมงฟอร์ตลีก ครั้งที่ 5 (วันที่ 13 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง "THE EXPLORER" (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายไฟฟ้าแรงสูงจากท่อส่ง (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง "ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมารมณ์ Precept / Nature / Mental objects" (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายไฟฟ้าแรงสูงจากท่อส่ง (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมไตรภาคีครั้งที่ 7/2559 (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมไตรภาคีครั้งที่ 7/2559 (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายไฟฟ้าแรงสูงจากท่อส่ง (วันที่ 20 ส.ค. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายไฟฟ้าแรงสูงจากท่อส่ง (วันที่ 21 ส.ค. 2559)
- 6.1.15.5 การจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- 6.1.15.5 การจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- ค้นหาข้อมูลแบบเหรียญต่างๆ (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- ประสานขอข้อมูลผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- 6.1.15.1 ออกหนังสือเชิญประชุม 2 สมาคม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (กรรมการที่ปรึกษา) (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ร่างหนังสือเชิญประชุม (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- 6.1.15.2 เตรียมวาระการประชุม 2 สมาคม ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ร่างวาระการประชุม (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ค้นหาข้อมูลแบบเหรียญต่างๆ (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- ประสานขอข้อมูลผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง "Flying Mission" (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- บริษัทชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องผลิดไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อพักการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- นำเสนอกรรมการที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- ค้นหาข้อมูลแบบเหรียญต่างๆ (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- ประสานขอข้อมูลผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- บริษัทชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องผลิดไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อย้ายการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าไปยังหม้อแปลง 500 KVA (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- นำเสนอกรรมการที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- ค้นหาข้อมูลแบบเหรียญต่างๆ (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- ประสานขอข้อมูลผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง "เสพศิลป์ กลิ่นอารยธรรมล้านนา" (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.5 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เรื่อง "วิถีชีวิตไทย ภูมิใจเศรษฐกิจพอเพียง" (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่8/2559 (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 8/2559 (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ค้นหาข้อมูลแบบเหรียญต่างๆ (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- ประสานขอข้อมูลผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ปรึกษา (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุม CGA สัญจร (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา (วันที่ 27 ส.ค. 2559)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปลดสายไฟฟ้าแรงต่ำจากท่อส่ง (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา (วันที่ 28 ส.ค. 2559)
- นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- จัดส่งจดหมายเชิญคณะกรรมการ (วันที่ 30 ส.ค. 2559)
- แก้ไขปรับปรุงวาระการประชุม (วันที่ 30 ส.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- จัด4.ทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปีของแต่ละฝ่าย (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานติดตามความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- 6.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ออกแบบเหรียญที่ระลึก (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- ตรวจสอบการรับจดหมาย (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- ออกแบบเหรียญที่ระลึก (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- ออกแบบเหรียญที่ระลึก (วันที่ 3 ก.ย. 2559)
- ออกแบบเหรียญที่ระลึก (วันที่ 4 ก.ย. 2559)
- 6.1.4 การจำหน่ายร้านสวนสนุก (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- ออกแบบเหรียญที่ระลึก (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- ออกแบบเหรียญที่ระลึก (วันที่ 6 ก.ย. 2559)
- เรียญเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะภราดา กลุ่ม 1 วันที่ 1 (วันที่ 7 ก.ย. 2559)
- ออกแบบเหรียญที่ระลึก (วันที่ 7 ก.ย. 2559)
- เรียญเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะภราดา กลุ่ม 1 วันที่ 2 (วันที่ 8 ก.ย. 2559)
- ออกแบบเหรียญที่ระลึก (วันที่ 8 ก.ย. 2559)
- เรียญเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะภราดา กลุ่ม 1 วันที่ 3 (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- นำเสนอแบบเหรียญที่ระลึกคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- นำเสนอแบบเหรียญที่ระลึกคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 10 ก.ย. 2559)
- นำเสนอแบบเหรียญที่ระลึกคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 11 ก.ย. 2559)
- นำเสนอแบบเหรียญที่ระลึกคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2559)
- นำเสนอแบบเหรียญที่ระลึกคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 13 ก.ย. 2559)
- นำเสนอแบบเหรียญที่ระลึกคณะกรรมการที่ปรึกษา (วันที่ 14 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 14 ก.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอการแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.6 และ ป.5 (วันที่ 14 ก.ย. 2559)
- ปรับปรุงแก้ไขแบบตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอการแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.3 และป.4 (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- ปรับปรุงแก้ไขแบบตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- ประชุมติดตามและนำเสนอแผนโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามและนำเสนอแผนโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- นำเสนอท่านผู้อำนวยการพิจารณา (วันที่ 17 ก.ย. 2559)
- นำเสนอท่านผู้อำนวยการพิจารณา (วันที่ 18 ก.ย. 2559)
- นำเสนอท่านผู้อำนวยการพิจารณา (วันที่ 19 ก.ย. 2559)
- ปรับปรุงแก้ไขแบบตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- ปรับปรุงแก้ไขแบบตามข้อเสนอแนะ (วันที่ 21 ก.ย. 2559)
- ประสานงานจัดซื้อเพื่อสำรวจ และเปรียบเทียบราคา (วันที่ 22 ก.ย. 2559)
- ประสานงานจัดซื้อเพื่อสำรวจ และเปรียบเทียบราคา (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- ประสานงานจัดซื้อเพื่อสำรวจ และเปรียบเทียบราคา (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- ประสานงานจัดซื้อเพื่อสำรวจ และเปรียบเทียบราคา (วันที่ 25 ก.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 25 ก.ย. 2559)
- ดำเนินการคัดเลือกร้านจัดทำ (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 27 ก.ย. 2559)
- เข้าค่ายฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 27 ก.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 28 ก.ย. 2559)
- เข้าค่ายฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 28 ก.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 29 ก.ย. 2559)
- เข้าค่ายฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 29 ก.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- เข้าค่ายฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียง (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ชมการฝึกซ้อมของคณะนักร้องฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันประสานเสียงฯ และให้โอวาทแก่นักเรียน (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 2.หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 2 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 6 ต.ค. 2559)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเสาเข็มอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมตรวจความสมบูรณ์ของเสาเข็มอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- ประชุมโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม วาระพิเศษ (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- ตัวแทนผู้บริหารร่วมประชุมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 9 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อรับฟังรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2559 (วันที่ 12 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 13 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 14 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ตรวจความสมบูรณ์ของเหล็กโครงสร้างฐานราก และการเข้าแบบฐานราก อาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ประชุมโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม Site Meeting ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 15 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 16 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 17 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 18 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ 1st Lanna International Choir Competition (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- คณะกรรมการดำเนินงาน งานประจำปี 2559 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับวัน และเวลา ในการจัดงานประจำปี 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ 1St Lanna Internation Choir Compettion 2016 (วันที่ 19 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ 1st Lanna International Choir Competition (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- งานคณะนักร้องประสานเสียงขอเรียนเชิญภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา เข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะนักร้องประสานเสียงฯ ในการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ (วันที่ 20 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ 1st Lanna International Choir Competition (วันที่ 21 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ 1st Lanna International Choir Competition (วันที่ 22 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 23 ต.ค. 2559)
- คณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ 1st Lanna International Choir Competition (วันที่ 23 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2559)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2559)
- 7.กำกับ รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (วันที่ 26 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 26 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 26 ต.ค. 2559)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการอวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาอังเดร เกแก็ง (วันที่ 26 ต.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 2 (วันที่ 26 ต.ค. 2559)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการจัดทำเหรียญที่ระลึก (วันที่ 27 ต.ค. 2559)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 27 ต.ค. 2559)
- ประชุมรวมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก เรื่องการจัดทำปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน (วันที่ 27 ต.ค. 2559)
- ตรวจรับงาน เหรียญที่ระลึก (วันที่ 28 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 28 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการแก้ไขเหรียญที่ระลึก (กรณีไม่ตรงสเปค) (วันที่ 29 ต.ค. 2559)
- ดำเนินการแก้ไขเหรียญที่ระลึก (กรณีไม่ตรงสเปค) (วันที่ 30 ต.ค. 2559)
- ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายเหรียญที่ระลึก (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 31 ต.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 2 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- ประชุมโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม Site Meeting ครั้งที่ 2/2559 (วันที่ 3 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 4 พ.ย. 2559)
- เรียญเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมพิธีหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน (วันที่ 6 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 7 พ.ย. 2559)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ The 8th Albatross International Junior Golf Championship 2016 (วันที่ 7 พ.ย. 2559)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ The 8th Albatross International Junior Golf Championship 2016 (วันที่ 8 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 9 พ.ย. 2559)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ The 8th Albatross International Junior Golf Championship 2016 (วันที่ 9 พ.ย. 2559)
- ตัวแทนโรงเรียนร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 10 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 10 พ.ย. 2559)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ The 8th Albatross International Junior Golf Championship 2016 (วันที่ 10 พ.ย. 2559)
- ตัวแทนโรงเรียนร่วมประชุมเตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ The 8th Albatross International Junior Golf Championship 2016 (วันที่ 11 พ.ย. 2559)
- ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการ The 8th Albatross International Junior Golf Championship 2016 (วันที่ 12 พ.ย. 2559)
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 13 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 14 พ.ย. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง "Deeply Appreciation for the Great King Rama IX, our inspiration (วันที่ 15 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 15 พ.ย. 2559)
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 16 พ.ย. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง "๙ พระอัจฉริยภาพ วิชาของพ่อ" (วันที่ 17 พ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือ (18 th Provincial Chapter) วันที่ 1 (วันที่ 17 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 17 พ.ย. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง "Let's Go Green ตามรอยพระราชา ผู้พิทักษ์ป่าและธรรมชาติ" (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือ (18 th Provincial Chapter) วันที่ 2 (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- ประชุมโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม Site Meeting ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 18 พ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือ (18 th Provincial Chapter) วันที่ 3 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2 (วันที่ 19 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 21 พ.ย. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง "The promise" คำสัญญาด้วยใจ ยึดมั่นในรอยพระราชา (วันที่ 22 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 22 พ.ย. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "Let's Go Green" ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ตามรอยพ่อ (วันที่ 22 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 23 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง "สีสันธรรมชาติ ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล" (วันที่ 24 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- ประชุมโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม Site Meeting ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 25 พ.ย. 2559)
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 3 (วันที่ 26 พ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 27 พ.ย. 2559)
- เรียญเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 28 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- ประชุมติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (วันที่ 29 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 30 พ.ย. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- 6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18 (13.4) (วันที่ 1 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 2 ธ.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- 7.กำกับ รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- ฝ่ายพิธีการ พิธีกรขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการงานประจำปี 2559 (วันที่ 7 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 8 ธ.ค. 2559)
- ประชุมโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม Site Meeting ครั้งที่ 5/2559 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิเศษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 9 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2559 (วันที่ 13 ธ.ค. 2559)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2559 (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2559 (วันที่ 15 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมยืนตามจุดในการบันทึกคลิปวีดีโอเพลง We are the World (วันที่ 19 ธ.ค. 2559)
- ขออนุญาตนัดหมายท่านผู้อำนวยการ รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประจำปี จากบริษัท ลำพูนพัฒนา จำกัด (วันที่ 19 ธ.ค. 2559)
- นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 บันทึกคลิปวีดีโอเพื่อใช้ประกอบการแสดงเพลง We are the World (วันที่ 20 ธ.ค. 2559)
- นักกีฬาในโครงการMCP Junior Golfers เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟแม็ทซ์นานาชาติ ของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ (วันที่ 20 ธ.ค. 2559)
- นักกีฬาในโครงการMCP Junior Golfers เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟแม็ทซ์นานาชาติ ของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ (วันที่ 21 ธ.ค. 2559)
- 6.1.5 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 21 ธ.ค. 2559)
- นักกีฬาในโครงการMCP Junior Golfers เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟแม็ทซ์นานาชาติ ของสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ (วันที่ 22 ธ.ค. 2559)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 1 ม.ค. 2560)
- ประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อรับฟังรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2559 (วันที่ 4 ม.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 5 ม.ค. 2560)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 ม.ค. 2560)
- เริ่มเปิดระบบจองโต๊ะจีน งานประจำปีโรงเรียน (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.5 ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ม.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1, ป.4 ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ม.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 14 ม.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเลือกตั้งผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่ 14 ม.ค. 2560)
- ขอเข้าพบผู้อำนวยการเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลของโครงการ MCP Junior Golfers เนื่องจากจะมีกระทรวงกีฬาจากประเทศจีนมาหาสถานศึกษาลงโครงการกอล์ฟ (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6 ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 ม.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- ฝ่ายพิธีการ-พิธีกรขอนัดหมายผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดงานและขอคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีการในงานประจำปี 2559 (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการและตัวแทนจากโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์และนักข่าวจากประเทศจีน (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- ผู้อำนวยการและตัวแทนจากโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers นำเสนอโครงการกอล์ฟ แก่คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์และนักข่าวจากประเทศจีน (วันที่ 18 ม.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ขอเชิญผอ.ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคัดเลือกชุด Preview การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- ประชุมคัดเลือกชุด Preview การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 23 ม.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- คณะภราดามูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียล จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี เยี่ยมชมการจัดการศึกษาโรงเรียน (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะภราดา จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในการเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 24 ม.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปีของแต่ละฝ่าย (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 เพื่อรายงานความคืบหน้า ของแต่ละฝ่าย (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 25 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 26 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 26 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 26 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 26 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 26 ม.ค. 2560)
- วันสุดท้ายของระบบจองโต๊ะจีน งานประจำปีโรงเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- (วันที่ 27 ม.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 29 ม.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 4 /2559 (วันที่ 30 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 ฝ่ายจำหน่ายคูปองสวนสนุก (วันที่ 30 ม.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมพิจารณาฉากหลังและเพลงประกอบการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปีเพื่อพิจารณาฉากหลังและเพลงประกอบการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น (วันที่ 31 ม.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- 6.1.14 ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3 (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร และกำกับเวที (วันที่ 1 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ งานประจำปี 2559 (วันที่ 2 ก.พ. 2560)
- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2559 ตรวจสอบเครื่องเล่นสวนสนุก (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานประจำปี 2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 3 (วันที่ 3 ก.พ. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 4 ก.พ. 2560)
- ประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อรับฟังรายละเอียดการปฎิบัติหน้าที่ในงานประจำปี 2559 (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2016 “Let’s Go Green” (วันที่ 6 ก.พ. 2560)
- ซ้อมใหญ่และบันทึกภาพการแสดง Montfort Variety Education 2016 “Let’s Go Green” (วันที่ 7 ก.พ. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการรับชมซ้อมใหญ่การแสดง Montfort Variety Education 2016 “Let’s Go Green” (ภาคบ่าย) (วันที่ 7 ก.พ. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการรับชมซ้อมใหญ่การแสดง Montfort Variety Education 2016 “Let’s Go Green” (ภาคเช้า) (วันที่ 7 ก.พ. 2560)
- งานประจำปี Montfort Variety Education 2016 “Let’s Go Green” (การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.6 (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- สักการะนักบุญหลุยส์ (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมสักการะนักบุญหลุยส์ (วันที่ 8 ก.พ. 2560)
- งานประจำปี Montfort Variety Education 2016 “Let’s Go Green” (การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5) (วันที่ 9 ก.พ. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงาน MC Night ครั้งที่ 7 (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมงาน MC Night ครั้งที่ 7 (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่ 10 ก.พ. 2560)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- 7.กำกับ รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและ แผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ ครั้งที่ 4 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 ก.พ. 2560)
- 6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 15 ก.พ. 2560)
- กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 15 ก.พ. 2560)
- กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 16 ก.พ. 2560)
- กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 20 ก.พ. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 22 ก.พ. 2560)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.พ. 2560)
- มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการไหว้ ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 ก.พ. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 6.1 ดำเนินการปรับปรุง (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 6.1 โครงการจัดซื้อเตู้แอมป์คีย์บอร์ด Roland ,ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับอัดบันทึกเสียง 1 คู่ KRK Rokit5 G (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการงานประจำปีของโรงเรียน 2559 (วันที่ 8 มี.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมสรุปโครงการงานประจำปี (วันที่ 8 มี.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 มี.ค. 2560)
- ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องระบบ SWIS (วันที่ 30 มี.ค. 2560)
- ตัวแทนผู้ร่วมบริหารและตัวแทนครูร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน (วันที่ 31 มี.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักของงานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดระดับ เตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- เก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 5 (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 5 (วันที่ 5 เม.ย. 2560)
- 6.8 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (13.4) (วันที่ 15 เม.ย. 2560)
- ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (วันที่ 27 เม.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2560)
- 6.1 การปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์บันทึกภาพ (11.1, 11.3) (TQA.4.2) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการปรับปรุง อาคารโรงอาหาร และหอประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.2 สำรวจพื้นที่ในการสร้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.3 สรุปแบบแปลนงานก่อสร้าง และงบประมาณ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.4 สำรวจ และสรุปความคิดเห็นจากคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมบริหารโรงเรียน คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครอง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.5 กำหนดปฏิทินการทำงานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และหอประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.6 จัดทำแผนก่อสร้าง 3 ระยะ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.7 ขออนุญาตก่อสร้างกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.8 ขออนุญาต และยื่นแบบก่อสร้างต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.9 สรรหา/คัดเลือกผู้รับเหมา และทำสัญญาว่าจ้าง (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.10 จัดเตรียมพื้นที่ทดแทนฟังก์ชั่นที่หายไป (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.11 จัดเตรียมระบบจราจร (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.12 ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 1 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.13 ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 2 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.14 ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3 (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- 6.1.15 การระดมทุน โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการปรับปรุงอาคารเรียน EP (วันที่ 1 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ (วันที่ 6 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อหลอดไฟ LED (วันที่ 6 พ.ค. 2560)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟ LED (วันที่ 12 พ.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 6 (วันที่ 13 พ.ค. 2560)
- ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 14 พ.ค. 2560)
- 6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 (13.2,13.4) (วันที่ 14 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามและด้านกายภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 กิจกรรมด้านการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp) (ย 1.3.2) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 ดำเนินการปรับปรุง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.3 จัดโครงการศึกษาดูงานเข้าร่วมสมาพันธ์ฯ (13.2,13.4 ) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ทดสอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขคุณภาพงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 การติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (13.2,13.4) (มาตรฐาน) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC) (13.4) (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.1 ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ปีการศึกษาที่ฝ่านมา (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.2 ฝึกปฏิบัติการไหว้ให้นักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 6.4 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปการดำเนินโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการไหว้ (วันที่ 15 พ.ค. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการโครงการค้นหาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers และตัวแทนจากบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด (วันที่ 17 พ.ค. 2560)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (วันที่ 19 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 (วันที่ 24 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด (วันที่ 26 พ.ค. 2560)
- นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินงานโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้ นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อหารือ แนวทางการดำเนินงานโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers (วันที่ 30 พ.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 7 (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 7 (วันที่ 31 พ.ค. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดงานประจำปี 2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.1.2 การแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- 6.1.2 งานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ปั้มน้ำ 3 จุด (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มน้ำริมปิง (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มน้ำริมปิง (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers ประจำปีการศึกษา 2560 (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและชี้แจงความเป็นมาของความร่วมมือ 4 องค์กรในการพัฒนานักเรียนโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (MCP Junior Golfers) (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มน้ำริมปิง (วันที่ 2 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด, NGA และ M Sport (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ MCP Junior Golfers ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทสิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด, NGA และ M Sport (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มน้ำริมปิง (วันที่ 3 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 4 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มน้ำริมปิง (วันที่ 4 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มน้ำริมปิง (วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มน้ำริมปิง (วันที่ 6 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มน้ำริมปิง (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 7 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 8 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 9 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 10 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 11 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 12 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 13 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 14 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 15 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 16 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 17 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 18 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 18 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 18 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 18 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 18 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 19 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มผลิตน้ำประปา (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และตู้ควบคุมปั้มสระว่ายน้ำ (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมงฟอร์ต (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 20 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 21 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมการนำเสนอรูปแบบการแสดงงานประจำปี 2560 ของระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเรียนรวมพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- ประชุมการนำเสนอรูปแบบการแสดงงานประจำปี 2560 ของระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ โครงการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงาน (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน และมอบหมายงาน (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินงานตามโครงการ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- 6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- 6.2 การประชุมคณะกรรมการวางแผน การจัดการแข่งขัน (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- 6.3 การจัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวน การต่าง ๆ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ประชุมคระกรรมในการจัดค่ายปรึกษาผู้อำนวยการเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ปี2560 (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 23 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่1/2560 (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 24 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 25 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 25 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมารีย์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมารีย์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 26 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมารีย์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมารีย์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมารีย์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารมารีย์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 1 ก.ค. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 2 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 2 ก.ค. 2560)
- 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.6 ดำเนินงานโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 5. ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 3 ก.ค. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 8 (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 8 (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 4 ก.ค. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 5 ก.ค. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- คณะกรรมการศึกษาสถานที่ในการจัดงานประจำปี 2560 (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน รายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2560 ของแต่ละฝ่าย (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- ตั้งค่าการทำงานของเครื่องควบคุมโซล่าเซลล์ (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปี 2560 ของแต่ละฝ่าย (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 7 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 8 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 9 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ (วันที่ 10 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 11 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 12 ก.ค. 2560)
- ม.สงกรานต์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมตรวจระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบโซล่าเซลล์ (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ตรวจระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ภายในโรงเรียน (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง การเตรียมความพร้อม, พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกตัวนักกีฬา, การรับสมัครรับสมัครนักกีฬา และ การจัดหาผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันกอล์ฟกีฬานักเรียน ประจำปี 2560 (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 14 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์ (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วาระสามัญ ครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 15 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 16 ก.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ วันที่ 4 - 6 สิงหาคม ประจำปี2560 (วันที่ 17 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 18 ก.ค. 2560)
- รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ วันที่ 4 - 6 สิงหาคม ประจำปี2560 (วันที่ 18 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 19 ก.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 9 (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 9 (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2017 (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 21 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 22 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 23 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (วันที่ 24 ก.ค. 2560)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2560 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 25 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 26 ก.ค. 2560)
- ประชุมชี้แจงนักเรียนที่เข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ประจำปี2560 (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 27 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- 6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 28 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 29 ก.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 30 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 30 ก.ค. 2560)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของโครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟ LED อาคารประกอบและสำนักงานต่างๆ (วันที่ 31 ก.ค. 2560)
- ประชุมครูที่ดูแลนักเรียนเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ประจำปี2560 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ประชุมนัดหมายครูเข้าค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี2560 (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 4. จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- 6.1.3 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองที่สนใจค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- ประชุมผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) (วันที่ 1 ส.ค. 2560)
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 10 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 10 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ประจำปี2560 (วันที่ 4 ส.ค. 2560)
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560 (วันที่ 5 ส.ค. 2560)
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560 (วันที่ 6 ส.ค. 2560)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นผู้มอบเกียรติบัตรการเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ประจำปี2560 แก่นักเรียนที่เข้าค่าย (วันที่ 6 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านจัดเลี้ยงโต๊ะจีน งานประจำปี 2560 (วันที่ 7 ส.ค. 2560)
- ติดตั้ง Firewall ชุดใหม่ให้กับระบบเครือข่ายของโรงเรียน (วันที่ 7 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง เพื่อนำเสนอรูปแบบการแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 งาน Montfort Variety Education 2017 (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง เพื่อนำเสนอเพลง ชุดการแสดงงานประจำปี 2560 ของระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและย้ายสายไฟเมนเก่า (วันที่ 12 ส.ค. 2560)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและย้ายสายไฟเมนเก่า (วันที่ 13 ส.ค. 2560)
- บริษัท ชัยวัฒน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและย้ายสายไฟเมนเก่า (วันที่ 14 ส.ค. 2560)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายดำเนินโครงการ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ (วันที่ 15 ส.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 11 (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 11 (วันที่ 16 ส.ค. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 20 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 ฝ่ายพิธีการ พิธีกร (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ท่านผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท่านใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้ง (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท่านใหม่ (วันที่ 21 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประจำปีของโรงเรียน 2560 ฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดง (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง "Let's Explore the Hidden Village" (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.1 เรื่อง "ต๋ามฮีต โตยฮอย ย้อนรอยเวียงกุมกาม" (วันที่ 22 ส.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "สีสันแห่งธรรมชาติ" (วันที่ 23 ส.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.3 เรื่อง "กล้วย ๆ กับวิถึพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น" (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการรายงานความคืบหน้า โครงการงานประจำปี 2560 (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- ตัวแทนคณะกรรมดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกกอล์ฟ เรื่อง " การฝึก 6 อาวุธหลัก หากจะเป็นผู้เล่นในทัวร์ " (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง "ธรรมะ ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง" (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.4 เรื่อง "มงฟอร์ตฯ ทำความดี สืบสานวิถีพุทธ" (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปี 2560 ของแต่ละฝ่าย (วันที่ 25 ส.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่2/2560 (วันที่ 26 ส.ค. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 27 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา ประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี สำรวจพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานจัดงานประจำปี 2560 (วันที่ 28 ส.ค. 2560)
- งานกีฬา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ต คัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 30 ส.ค. 2560)
- 5. ประชุม วางแผนร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการ (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 6.2 ประชุมคณะกรรมการ (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 6.4 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องพิจารณาความสูงของเวทีห้องประชุมอาคารโรงอาหารและหอประชุม (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- 6.1.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 4 ก.ย. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 12 (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 12 (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- 6.1.4 การจำหน่ายร้านสวนสนุก (วันที่ 5 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 7 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- เข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเรียนปรึกษาเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6 (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิยาลัย ร่วมกับโปรผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (วันที่ 8 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 9 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 ก.ย. 2560)
- การแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ย. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลมงฟอร์ตคัพ ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ย. 2560)
- ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (วันที่ 11 ก.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (วันที่ 11 ก.ย. 2560)
- ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6 ให้นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 (วันที่ 12 ก.ย. 2560)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมค่ายภาษาต่างประเทศ Winter Wonder Camp#6 (วันที่ 13 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายบัตรจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน งานประจำปี 2560 (วันที่ 13 ก.ย. 2560)
- 6.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 15 ก.ย. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 17 ก.ย. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 13 (วันที่ 19 ก.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 13 (วันที่ 19 ก.ย. 2560)
- ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน (วันที่ 26 ก.ย. 2560)
- 6.6 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 26 ก.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง นำเสนอฉากการแสดง (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง เพื่อนำเสนอฉากการแสดงงานประจำปี 2560 ของระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 28 ก.ย. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- 2.หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ (วันที่ 1 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- 6.7 ดำเนินงานโครงการค่ายภาษาจีน (วันที่ 4 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 14 (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 14 (วันที่ 5 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 6 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 7 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 8 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 9 ต.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 10 ต.ค. 2560)
- ประชุมครูที่ปรึกษาชั้น ป.1-ป.6 แจ้งรายละเอียดการจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2560 (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 11 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 12 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 13 ต.ค. 2560)
- นักเรียนเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China (วันที่ 14 ต.ค. 2560)
- เปิดระบบจองโต๊ะจีน งานประจำปี 2560 (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 16 ต.ค. 2560)
- ฝ่ายถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 สำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพการแสดงนักเรียน (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 17 ต.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 15 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 15 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อหารือรูปแบบการจัดงานและรูปแบบพิธีเปิด งานประจำปี 2560 (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 18 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- ท่านผู้อำนวยการเป็นวิทยากรแก่โรงเรียนสังฆมณฑลกรุงเทพฯเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นวิทยากรแก่โรงเรียนสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่องการบริหารงานโดยใช้ระบบ SWIS (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 20 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2560)
- ฝ่ายพิธีการ พิธีกรและกำกับการแสดงภาคกลางคืน ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษารูปแบบการจัดงานและรูปแบบพิธีเปิด (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- ผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าภราดาอังเดร เกแก็ง (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าภราดาอังเดร เกแก็ง (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 25 ต.ค. 2560)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 27 ต.ค. 2560)
- ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 28 ต.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการ รายงานความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้างานประจำปี 2560 ครั้งที่ 5 ของแต่ละฝ่าย (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 30 ต.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 ฝ่ายสวนสนุก (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 31 ต.ค. 2560)
- 4.จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- 6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 1 พ.ย. 2560)
- ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 3 พ.ย. 2560)
- ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 6 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 7 พ.ย. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 16 (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 16 (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 8 พ.ย. 2560)
- หจก. เฉลิมชัย ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอการยกพื้นเวเทีห้องประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- บริษัทเชียงใหม่แอร์เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอระบบท่อลม (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 9 พ.ย. 2560)
- ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 10 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 13 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 14 พ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.6 เรื่อง "The Box of Memories" (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.6 ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 15 พ.ย. 2560)
- ประชุมรับฟังการนำเสนอระบบท่ออากาศ (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอระบบท่ออากาศ (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง "It's small World (Adventure)" (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.5 เรื่อง "The Great Movies" (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.5 ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมรับฟังการนำเสนอระบบพัดลมระบายอากาศ โดยคุณสมศักดิ์ อัตประชา บริษัทเชียงใหม่แอร์เท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ The Imagination (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- จัดกิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้น ป.1 เรื่อง "The Wondrous Book" (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- บันทึกวีดีโอซ้อมการแสดงของนักเรียนชั้น ป.4 ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ The Imagination (วันที่ 17 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 20 พ.ย. 2560)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp 6 (วันที่ 21 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 21 พ.ย. 2560)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp 6 (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 22 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp 6 (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เรื่องแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp 6 (วันที่ 24 พ.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯครั้งที่3/2560 (วันที่ 25 พ.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 26 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 27 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 28 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 29 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม รายงานติดตามความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการ รายงานติดตามความคืบหน้าโครงการงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 (วันที่ 30 พ.ย. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (1.4,1.6) (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- 6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดง (1.4,1.6) (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- 6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 19 (13.4) (วันที่ 1 ธ.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงาน MC Night ครั้งที่ 8 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- ผู้บริหารโรงเรียนร่วมงาน MC Night ครั้งที่ 8 (วันที่ 2 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 17 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 17 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 (วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพิธีกร และกำกับการแสดงภาคการคืน งานประจำปี 2560 (วันที่ 6 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)
- 6.5 ปฐมนิเทศนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.2 ป.5 ครั้งที่ 2 (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)
- ปฐมนิเทศนักเรียน ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)
- ประชุมครูแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานในงานประจำปี 2560 (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- บันทึกวีดีโอการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1 ป.4 ป.6 ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- ซ้อมลำดับพิธีการ งานประจำปี 2560 (วันที่ 8 ธ.ค. 2560)
- ติดตั้งเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560 (วันที่ 12 ธ.ค. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ชุดการแสดง MCP Supreme (วันที่ 13 ธ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดง งานประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุดการแสดง MCP Supreme (วันที่ 13 ธ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการงานประจำปี 2560 ฝ่ายจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน (วันที่ 13 ธ.ค. 2560)
- ติดตั้งเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560 (วันที่ 13 ธ.ค. 2560)
- คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเล่นสวนสนุก ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560 (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมการแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- เปิดให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560 (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการชมซ้อมการแสดง งานประจำปี 2560 (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- ประชุมลงนามการจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กับบริษัท The Planet Power (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมลงนามการจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กับบริษัท The Planet Power (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- ซ้อมถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 (วันที่ 18 ธ.ค. 2560)
- ซ้อมใหญ่ลำดับพิธีการ งานประจำปี 2560 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ซ้อมใหญ่การแสดง Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- ถ่ายภาพหมู่การแสดง งานประจำปี 2560 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- เปิดให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก งานประจำปี 2560 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- ซ้อมใหญ่พิธีสักการะบุญหลุยส์ (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- ขอเชิญผู้อำนวยการชมซ้อมใหญ่การแสดงของนักเรียน งานประจำปี 2560 (วันที่ 19 ธ.ค. 2560)
- งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.1 ป.4) (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมสักการะนักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- พิธีสักการะนักบุญหลุยส์ (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- ครูฟิลิปปินส์ซ้อมร้องเพลง (วันที่ 20 ธ.ค. 2560)
- งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.2 ป.5) (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- 6.1.5 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 21 ธ.ค. 2560)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการรับมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- งาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (การแสดงระดับชั้น ป.3 ป.6) (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 22 ธ.ค. 2560)
- ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนร่วมประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 24 ธ.ค. 2560)
- 6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- 6.1 งานประจำปีของโรงเรียน (19-21 ธันวาคม 2561) (วันที่ 1 ม.ค. 2561)
- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรื่องการจัดค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #6 (วันที่ 3 ม.ค. 2561)
- 6.6 ดำเนินงานโครงการค่ายภาษาอังกฤษ "Winter Wonder Camp #6" (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 (วันที่ 5 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 (วันที่ 6 ม.ค. 2561)
- นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 (วันที่ 7 ม.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการเป็นประธานปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#6 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน (วันที่ 7 ม.ค. 2561)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 18 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม ครั้งที่ 18 (วันที่ 9 ม.ค. 2561)
- นักเรียนรับภาพหมู่การแสดงและDVD การแสดงงานประจำปี 2560 (วันที่ 12 ม.ค. 2561)
- 6.3 กิจกรรมด้านการส่งเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล (MC Golfers) (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 6.4 กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬากอล์ฟเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและสากล (MCP Junior Golf Camp) (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ประชุมนำเสนอผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และส่งงวดงานที่ 2 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมนำเสนอผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และส่งงวดงานที่ 2 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 1กกกกกกกกก (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 1.1 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- 1.1 (วันที่ 15 ม.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและตำรากลางภาษาอังกฤษ (วันที่ 17 ม.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมแนวทางการวางแผนการนำระบบ SWIS มาใช้ในระบบประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- ท่านผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมแนวทางการวางแผนการนำระบบ SWIS มาใช้ในระบบประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 18 ม.ค. 2561)
- นัดหารือเพื่อติดตามการปรับปรุงอาคารเซนต์คาเบรียล เฟส 2 (วันที่ 25 ม.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 28 ม.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 29 ม.ค. 2561)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานประจำปี 2560 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน Montfort Variety Education 2017 “MCP Go Cloud” (วันที่ 31 ม.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (วันที่ 1 ก.พ. 2561)
- ประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาการดำเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 (วันที่ 6 ก.พ. 2561)
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ (วันที่ 7 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 14 ก.พ. 2561)
- กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 15 ก.พ. 2561)
- มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดการไหว้ ปีการศึกษา 2560 (วันที่ 21 ก.พ. 2561)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 ก.พ. 2561)
- ประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เชื่อมเข้ากับระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เชื่อมเข้ากับระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมส่งมอบงานงวดสุดท้าย (วันที่ 23 ก.พ. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ (MCP Junior Golfers) (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 มี.ค. 2561)
- ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 3 มี.ค. 2561)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 มี.ค. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมแนวทางพัฒนาตำรากลางภาษาอังกฤษ (วันที่ 14 มี.ค. 2561)
- ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 (วันที่ 24 มี.ค. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรมที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการปรับปรุง อาคารโรงอาหาร และหอประชุม (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 1 (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 2 (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน เฟส 3 (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 1 เม.ย. 2561)
- ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 2 เม.ย. 2561)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 3 (วันที่ 5 เม.ย. 2561)
- ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- ขอเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 9 เม.ย. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 15 เม.ย. 2561)
- ประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอระบบและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน (วันที่ 17 เม.ย. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 19 เม.ย. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมงานสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมการแข่งขันฟุตบอล งานสระเกล้าดำหัวครูอาวุโส (วันที่ 21 เม.ย. 2561)
- ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและหอประชุม เฟส 2 ครั้งที่ 4 (วันที่ 25 เม.ย. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ MCP SMART ENERGY (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (วันที่ 30 เม.ย. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงานตามแผนงาน และปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 1 พ.ค. 2561)
- 6.2 การกำกับ ติดตามการปฏิบัติการไหว้ ของนักเรียน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.3 กิจกรรมประกวดการไหว้ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1 กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสนามและด้านกายภาพ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.2 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการพัฒนากีฬากอล์ฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1 การจัดการเรียนการสอน IE (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการการแสดงละครเพลง 2018 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.3ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC) (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.8 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.1.การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.2 การคัดเลือกหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนและการสอบวัดผลการเรียนเปียโนกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.3 การบริหารจัดการทางด้านกายภาพ ในการจัดเตรียมสถานที่/ห้องเรียนและอุปกรณ์ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานที่แต่งตั้งของโครงการ ประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561) <