กำหนดการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์)ป.3 และป.4

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
11.30 - 12.00

แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ คู่ที่ 1 ป.3/4 VS ป.3/9

สถานที่:สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

12.30 - 13.00

การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ ป.4 คู่ที่ 1 ป.4/2 VS ป.4/6

สถานที่:สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์

6.3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.3.3 ประสานประธานในพิธี      ทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.3.4 ดำเนินงานตามแผน

- จัดบอร์ดนักบุญหลุยส์

- ตอบคำถามเกี่ยวกับนักบุญหลุยส์

ทุกระดับชั้น

- กิจกรรมระดับชั้น ดังนี้

 1) ป.1-ป.3  ระบายสี 

 2) ป.4 การประกวดวาดภาพต่อเติมและระบายสี

 3) ป.5 การประกวดวาดเขียน Mind Mapping

 4) ป.6 การประกวดเขียนเรียงความ

 5) การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์

- ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์

- พิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง    นักบุญหลุยส์

6.3.5 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.3.6 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์
- 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (วันที่ 3 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และป.4 (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์)ป.3 และป.4 (วันที่ 7 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และ ป.4 (วันที่ 8 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และ ป.4 (วันที่ 9 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์)ป.3 และป.4 (วันที่ 10 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และป.4 รอบรองชนะเลิศ (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3และป.4 รอบรองชนะเลิศ (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.5 (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.3 และป.4 รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.5 (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์(ทำใบงานนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต) (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.5 (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.5 (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.5 (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.5 รอบรองชนะเลิศ (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.5 รอบรองชนะเลิศ (วันที่ 27 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.6 (วันที่ 28 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.5 รอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 29 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.6 (วันที่ 30 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.6 (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.6 (วันที่ 4 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.6 (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.6 รอบรองชนะเลิศ (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) ป.6 รอบรองชนะเลิศ (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์) รอบชิงชนะเลิศ ป.6/5 VS ป.6/2 (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- ซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล (วันที่ 15 ก.ค. 2559)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมซ้อมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ฯ (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ (วันที่ 29 ก.ค. 2559)

แผนงาน : สร้างและเผยแพร่ความเป็นคาทอลิกแก่องค์กร บุคลากร และผู้เรียน ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep