กำหนดการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2559

กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
11.00 - 12.00

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ณกานต์ จองแหลง

หมายเหตุ:

12.00 - 13.00 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ณกานต์ จองแหลง

หมายเหตุ:

12.10 - 12.35

การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ป.5/4 พบกับ ป.5/8

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล

หมายเหตุ:

12.35 - 13.00

การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ป.6/1 พบกับ ป.6/7

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2478 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.7 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด

1) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาสุขศึกษา ป.1-ป.6

2) การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ป.5-ป.6

3) การชมวีดิทัศน์ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด ป.1-ป.6

4) การตอบปัญหาเกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด ป.1-ป.6

5) การแสดงมายากล ป.1-ป.3

6) การอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

7) การแข่งขันกระโดดเชือกประเภททีมหญิงต่อต้านยาเสพติด ป.4

8) การจัดกาดนัด MCP ครั้งที่ 1/2559 

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.7 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3)
- 6.2.7 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (วันที่ 6 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 13 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 15 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 16 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 20 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 21 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 22 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 23 มิ.ย. 2559)
- กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- 6.2.7 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (1.3) (วันที่ 15 ก.ค. 2559)

แผนงาน : จัดกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอก

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep