กำหนดการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

งานกีฬา คัดเลือกตัวนักกรีฑาอายุ 10 ปี

สถานที่ ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME)

เวลา รายการ
07.50 - 08.30

งานกีฬา คัดเลือกตัวนักกรีฑาอายุ 10 ปี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ

สถานที่:ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สุวิทย์ ปัญโญกลาง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -กรีฑาภายนอก

รายการกำหนดการของขั้นตอน

-กรีฑาภายนอก
- -กรีฑาภายนอก (วันที่ 16 พ.ค. 2559)
- งานกีฬา เข้าร่วมประชุมกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 17 มิ.ย. 2559)
- งานกีฬา ประชุมปรึกษาหารือ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 24 มิ.ย. 2559)
- งานกีฬา คัดเลือกตัวนักกรีฑาอายุ 12 ปี (วันที่ 1 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 5 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 6 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา คัดเลือกตัวนักกรีฑาอายุ 10 ปี (วันที่ 7 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 8 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 18 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 19 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 20 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 21 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา คัดเลือกนักกรีฑารุ่นอายุ 10 ปี (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 22 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 25 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 26 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 27 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 28 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 29 ก.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 1 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 2 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 3 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 4 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 5 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 8 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 9 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 10 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 11 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 15 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 16 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 17 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 18 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 19 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 22 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 23 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 24 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 25 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 26 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 29 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 30 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 31 ส.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 1 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 2 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 5 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 6 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 7 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 8 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 9 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 12 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 13 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 14 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 15 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 16 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเเชียงใหม่ (วันที่ 20 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเเชียงใหม่ (วันที่ 21 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเเชียงใหม่ (วันที่ 22 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑา (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 23 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 24 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 26 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 27 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 28 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 29 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 30 ก.ย. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 1 ต.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 3 ต.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 4 ต.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 5 ต.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 6 ต.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 7 ต.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 8 ต.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 10 ต.ค. 2559)
- งานกีฬา ฝึกซ้อมนักกรีฑาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ (วันที่ 11 ต.ค. 2559)
- ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ รับมอบถ้วยรางวัล กล่าวแสดงความยินดี และร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฑานักเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- นักกรีฑามอบถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ และกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 1 พ.ย. 2559)
- -กรีฑาภายนอก (วันที่ 28 เม.ย. 2560)

แผนงาน : จัดกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

                                                     
  
Keep