กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2560

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คณะกรรมการจุดธูป xxxx
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน1
     
 • คณะกรรมการชุดที่ 2
     
 • ที่ปรึกษา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการปล่อยตัวนักกีฬา
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน4
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการจับเวลา
     
     
     
     
     
     
 • ขอข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
     
     
 • ส่งใบเสร็จรับเงินของสกสค.
     
     
 • ขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และประเภท 2 ของครูโรงเรียนเอกชน
     
     
 • ขอตรวจสอบการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน
     
     
 • แจ้งให้ทราบยอดเงินสนับสนุนบ้านฝึกหัด และองค์กรต่างๆ
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีการศึกษา 2558
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ขอส่งไฟล์การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1/2558
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการเปิดประตู
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • sadfsd
     
 • คณะกรรมการจุดธูป xxxx
     
     
     
     
     
     
     
 • ว่ายน้ำ
     
     
 • หฟกดหฟกด
     
     
 • ขออนุญาตออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตร่วม CGA/SFT กสิกรไทยในงานวันพันธสัญญา
     
     
 • aaaaaaaaaaaaa

 • bbbbbbbbbbbb

 • เปลี่ยนป้ายในโรงเรียนทุกป้ายให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
     
     
 • คณะกรรมการชุดที่ 2
     
     
 • ขอรายละเอียด โครงการ แบบ การก่อสร้างอาคารใหม่
     
 • xxxxxxxxxxxxxx
     
     
 • bbb
     
     
 • การอัด VDO การสอนภาคเรียนที่ 1/2558
     
     
 • 1
     
     
     
     
 • 2
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน4
     
     
 • งานมอบหมาย วันที่ 4 มิถุนายน 2558
     
     
     
 • การ Scan หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2558
     
 • ปรับบทภาวนาตอนเช้า
     
     
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • การเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมิถุนายน 2558
     
     
 • ขออนุญาตใช้สถานที่ในการประชุม
     
     
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการดำเนินงาน
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • คณะกรรมการจุดธูป xxxx
     
     
     
     
     
 • ขขขขขขขขขขขข
     
     
     
     
     
 • แจ้งยอดเงินสะสมร้อยละสาม ส่วนของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2557
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก (World Day Against Drug Abuse 2015)
     
     
     
     
 • ติดพัดลมดูดอากาศโรงเบเกอรี่
     
 • การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558
     
     
 • จัดทำ/ปรับแก้/แปลง ข้อสอบ ครั้งที่ 1/2558
     
     
     
 • ขอส่งคำศัพท์ บทสนทนา และเนื้อหาเพิ่มเติมวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1/2558
     
     
     
     
     
     
 • การหักเงิน ณ ที่จ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง (ฌคป.)
     
     
 • การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2558
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • สำรวจปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน
     
     
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2558
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • แจ้งยอดรายการหักเงินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
     
     
 • การขอความร่วมมือเพื่อดำเนินการส่งเงินสะสมและเงินสมทบของโรงเรียนเอกชน Online ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต Web Application
     
     
 • ขอรายงานงบดุลประจำปี 2556
     
     
 • การขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
     
     
 • ทาสีเสา Walk way ให้แถบสีชัดกันเด็กชน
     
     
     
 • ออกแบบ และจัดวางซุ้มขายของทดลอง
     
     
 • การเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกรกฎาคม 2558
     
     
 • การหักเงิน ณ ที่จ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง (ฌคป.)
     
     
 • ซ่อมหญ้าตาย สวนหย่อมหน้าวัดน้อย ตรงตัวหนังสือ MCP
     
 • ตารางอัตราเงินค่าการศึกษาบุตรแนบท้ายระเบียบฯ
     
     
 • ส่งบันทึกข้อความชี้แจงกรณีหญ้าตาย
     
 • แต่งตั้งที่ปรึกษาการจัดิกจรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 • แต่งตั้งที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558