Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

  :: ปฏิทินการอบรม/สัมมนา/ดูงาน ( มีทั้งหมด 220 หัวข้อ ) ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน โครงการ สนองนโยบาย ปฏิทินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  งานพัฒนาบุคลากร
  -
209
  งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร
  -
1
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
  - ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 0
2
  งานอภิบาล
  -
1
  งานทะเบียนและวัดผล
  -
1
  งานหลักสูตร
  -
6

6
10
220