Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

  :: ปฏิทินผลงานของนักเรียน ( มีทั้งหมด 15 หัวข้อ ) ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน โครงการ สนองนโยบาย ปฏิทินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  งานกิจกรรมนักเรียน
  - โครงการงานประจำปีของโรงเรียน 1
3
  งานกีฬา
  -
3
  งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
  -
1
  งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
  -
6
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  -
2

5
11
15