Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

  :: ปฏิทินนัดหมายผู้อำนวยการ ( มีทั้งหมด 21 หัวข้อ ) ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน โครงการ สนองนโยบาย ปฏิทินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
  -
1
  งานอภิบาล
  -
6
  งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
  - โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 0
1
  งานดุริยางค์
  -
1
  งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
  -
12

5
10
21