Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

  :: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (ครู ผู้ปกครอง นักเรียน) ( มีทั้งหมด 376 หัวข้อ ) ปีการศึกษา 2563

หน่วยงาน โครงการ สนองนโยบาย ปฏิทินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
  -
3
  งานพยาบาล
  -
15
  งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
  -
2
  งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
  -
3
  งานลูกเสือ
  -
1
  งานอภิบาล
  -
24
  งานกิจกรรมนักเรียน
  -
102
  งานกีฬา
  -
27
  งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
  -
1
  งานห้องสมุด
  -
30
  งานทะเบียนและวัดผล
  -
38
  งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
  - การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 0
45
  งานทะเบียนนักเรียน
  -
4
  งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน
  -
16
  งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
  - โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 0
3
  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
  -
1
  งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
  -
4
  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
  -
2
  งานสื่อสารมวลชน
  -
8
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  -
3
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  -
30
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  -
9
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  - ค่ายภาษาอังกฤษ “Winter Wonder Camp #9” 0
1
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  -
1
  กลุ่มสาระศิลปะ
  -
2
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  -
1

26
30
376