08/06/2017 15:06:58

Q: ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ตั้งอยู่ที่ไหน ให้บริการอย่างไร
09/06/2017 14:06:43

A:

ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius)

        ทางโรงเรียนมีระบบค้นหาและส่งเสริมศักยภาพพิเศษของนักเรียน0โดยได้จัดให้มีศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (Yes! Genius) ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์ เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการค้นหาอัจฉริยภาพและความถนัด และเติมเต็มเพื่อให้นักเรียนมีทักษะครบทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย 9 แหล่งการเรียนรู้ ดังนี้

1. ฐานพัฒนาทักษะการคิด-คำนวณ : Mathematical Skills

เน้นพัฒนาความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ การวางแผน การแก้ปัญหา ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต โดยเน้นทักษะทางการคำนวณด้านต่าง ๆ การใช้หลักการและเหตุผล

2. ฐานพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ : Creative Thinking

เน้นกระตุ้นจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แปลกใหม่จากจินตนาการได้ ฝึกกล้ามเนื้อมือ สายตา และประสาทสัมผัส

3. ฐานพัฒนาทักษะด้านสังคม ชีวิต และสิ่งแวดล้อม : Social Learning

ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์จากการศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของโลก ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลก

4. ฐานพัฒนาทักษะด้านภาษา : Languages & Communication

เน้นการช่วยพัฒนาทักษะในด้านการใช้ภาษา หลักการใช้ภาษา การสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

5. ฐานพัฒนาทักษะการใช้องค์ความรู้อย่างมีเหตุผล : Rational and Reasonable Thinking

ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดจากการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ ตลอดจนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้น การสังเกต วิเคราะห์ การทดลองจากสิ่งที่นักเรียนสนใจ รวมถึงจากตัวอย่างต่าง ๆ

6. ฐานพัฒนาอารมณ์และสติปัญญา : Emotional Development

เน้นการช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ ทำให้สามารถเข้าใจอารมณ์ตนเอง รับฟังความเห็นจากบุคคลอื่น ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านสังคม ด้านมนุษยสัมพันธ์ และการดำเนินงานเป็นกลุ่มและการเสนอความคิดเห็น และรับฟังความเห็นจากบุคคลอื่น

7. ฐานพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ : Logical Thinking

เน้นฝึกการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล ตลอดจนการวางแผนในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้นักเรียนสร้างกรอบความคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้จากแขนงต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนมา

8. ฐานพัฒนาทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์ : Interpersonal Intelligence

เน้นการใช้บทบาทสมมติที่ท้าทายความคิดในการวางแผนการคิดคำนวณในการเลือกซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาด ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

9. ฐานพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี : Technological Innovation

เน้นการเปิดกว้างทางความคิด และการสื่อสารของนักเรียน ทำให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถ
นำเทคโนโลยีไปใช้อย่างเหมาะสม และเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด

1. ผู้ใช้บริการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

2. ไม่นำอาหารเครื่องดื่มมารับประทานในห้อง

3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

4. เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ จัดโต๊ะ เก้าอี้ เข้าที่ให้เรียบร้อยหลังจากการใช้บริการทุกครั้ง

5. ไม่นำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ออกนอกห้อง

6. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของห้องแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1