08/06/2017 17:06:51

Q: การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Request Permission to Leave the School Campus

Attendance, Absence and Entering the Classroom
08/06/2017 17:06:57

A:

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  Request Permission to Leave the School Campus
นักเรียนที่ลาออกนอกบริเวณโรงเรียน จะต้องปฏิบัติตนดังนี้
    1. เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีเหตุอันควร และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง โดยมีผู้ปกครองมารับ และขอรับใบอนุญาตที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
    2. ให้นักเ รียนแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
    3. ให้นักเรียนนำใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนติดตัวไปในขณะอยู่นอกบริเวณโรงเรียน เพื่อแสดงว่า ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนแล้ว
    4.  การกลับเ ข้ามาโรงเรียนให้นำใบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนมาส่งที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
    5.  หากนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยพลการถือว่าหนีเรียน

 แจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1