08/06/2017 18:06:24

Q: การส่งเสริมและดูแลพฤติกรรมนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง
08/06/2017 18:06:16

A:

การส่งเสริมและดูแลพฤติกรรมนักเรียนสำหรับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองควรศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโ รงเรียน และวางแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง ส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับโรงเรียน เช่น 
  -  ปรึกษาพูดคุยกับคุณครูหรือตัวแทนของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
  -  ร่วมมือกับทางโรงเรียนเมื่อได้รับคำแนะนำ หรือขอความร่วมมือจากครูผู้ประสานงาน เพื่อร่วมส่งเสริม ปรับปรุง
พฤติกรรมนักเรียนให้บรรลุความคาดหวัง ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  -   ผู้ปกครองที่ค้นพบหรือมีข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ควรนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับทางโรงเรียนและผู้ปกครองด้วยกัน โดยยึดข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกับครูผู้ดูแลโดยตรงแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 1 คน คะแนนรวม : 3 เฉลี่ย : 3
Page:     1