09/06/2017 07:06:40

Q: การลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
09/06/2017 07:06:30

A:

นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตรตามความถนัด และความสามารถของนักเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard ตามวันที่โรงเรียนกำหนด โดยจะแจ้งให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนได้รับทราบก่อนวันลงทะเบียน โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้จากคู่มือการลงทะเบียนที่แนบมานี้


114.pdf
แจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1