06/06/2018 16:06:57

Q: โรงเรียนมีการกำหนดราคาการให้บริการเครื่องออกกำลังการสำหรับผู้ปกครองอย่างไร
06/06/2018 16:06:15

A:

ทางโรงเรียนมีการกำหนดรูปแบบและราคาการให้บริการเล่นเครื่องออกกำลังกายดังนี้

1. สมาชิกสมัครรายเดือน 2,000 บาท มีบริการที่จอดรถ

2. สมาชิกสมัครรายเดือน 1,200 บาท

3.สมาชิกรายครั้ง 50 บาทต่อครั้ง 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ แจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1