07/06/2018 08:06:48

Q: การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักเรียน/ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใด

ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้ตามตาราง

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
10/07/2018 14:07:53

A:

ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถตรวจสอบจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้ตามตาราง

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)แจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1