30/05/2017 11:05:00

Q: นักเรียน LOG IN เข้าระบบ Student Dashboard ไม่ได้
08/06/2017 16:06:28

A:

1. กรณีเข้าระบบครั้งแรก กรอกรหัส Log In คือ เลขประจำตัวนักเรียน ส่วนรหัสผ่านของระบบ Student Dashboard คือ วัน/เดือน/ปีเกิดของนักเรียน (พ.ศ.)


2. กรณีลืมพาสเวิร์ด

  • ติดต่องานทะเบียนนักเรียน (เบอร์ภายในต่อ 402) โดยแจ้งชื่อ-สกุล เลขประจำตัวนักเรียน
  • ผู้ปกครองเตรียมเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
  • เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลและแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ปกครองทราบ
     แจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 5 คน คะแนนรวม : 24 เฉลี่ย : 4.8
Page:     1