08/06/2017 09:06:12

Q: เมื่อนักเรียนไม่สบายหรือมีโรคประจำตัวไม่สามารถลงว่ายน้ำได้ควรทำอย่างไร
08/06/2017 09:06:39

A:

-ให้แจ้งครูผู้สอนว่ายน้ำ หรือยื่นใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันแจ้งลบ แจ้ง Out of date!
ผล Vote จำนวน : 0 คน คะแนนรวม : เฉลี่ย : NAN
Page:     1