[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน : เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านดนตรีอย่างถูกต้องและมีระบบ

ผู้รับผิดชอบ คือ       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้บันทึก คือ       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่มากสุด

ผู้ที่รับผิดชอบในกิจกรรมในกำหนดการมากสุด