Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
22 พฤษภาคม 2562  ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
24 พฤษภาคม 2562  ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
24 พฤษภาคม 2562  บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน อาคารมารีย์(ห้องวิทยบริการ)
25 พฤษภาคม 2562  ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่
27 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
28 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
28 พฤษภาคม 2562  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
29 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
29 พฤษภาคม 2562  ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
30 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
30 พฤษภาคม 2562  ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
4 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
4 มิถุนายน 2562  เลือกตั้งประธานนักเรียน Montfort College Primary Section
5 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
6 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
8 มิถุนายน 2562  กิจกรรม Classroom Meeting ระดับชั้น ป.1-ป.6 Montfort College Primary Section
14 มิถุนายน 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
17 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section
18 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section
19 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section
20 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section
21 มิถุนายน 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
25 มิถุนายน 2562  สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 1 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
25 มิถุนายน 2562  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
26 มิถุนายน 2562  ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แค่ซนหรือสมาธิสั้น คลินิกการประกอบโรคศิลปะกิจกรรมบำบัด คิดพลัส สาขาวีว่า
28 มิถุนายน 2562  สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ
19 กรกฎาคม 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
26 กรกฎาคม 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
30 กรกฎาคม 2562  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
31 กรกฎาคม 2562  สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 2 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
1 สิงหาคม 2562  กิจกรรม MCP News (การหมุนเวียนอ่านข่าวตอนเช้า) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องควบคุมเครื่องเสียง เสียงตามสาย)
5 สิงหาคม 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
5 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
5 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
6 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
7 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
8 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
9 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
12 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
13 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
14 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
15 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
16 สิงหาคม 2562  สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 3 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
16 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
17 สิงหาคม 2562  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.4 และ ป.5 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
19 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
20 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
21 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
22 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
23 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
23 สิงหาคม 2562  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
24 สิงหาคม 2562  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่นนักเรียนหญิง ชั้น ป.6 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
26 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
26 สิงหาคม 2562  สภานักเรียนจัดกิจกรรมเล่นไปด้วยกัน (เกมวิบาก) สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
26 สิงหาคม 2562  เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 Montfort College Primary Section
27 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
27 สิงหาคม 2562  เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 Montfort College Primary Section
28 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
28 สิงหาคม 2562  เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 Montfort College Primary Section
29 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
29 สิงหาคม 2562  เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 Montfort College Primary Section
30 สิงหาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
30 สิงหาคม 2562  เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 Montfort College Primary Section
2 กันยายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
3 กันยายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
4 กันยายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
5 กันยายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
6 กันยายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ Montfort College Primary Section
6 กันยายน 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
10 กันยายน 2562  สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 4 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
13 กันยายน 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 7 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
26 กันยายน 2562  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
25 ตุลาคม 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 8 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
30 ตุลาคม 2562  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
1 พฤศจิกายน 2562  สภานักเรียนเข้าร่วมงานป้องกันสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้ Safe Zone For All หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พฤศจิกายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน Montfort College Primary Section
4 พฤศจิกายน 2562  เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1)
5 พฤศจิกายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน Montfort College Primary Section
5 พฤศจิกายน 2562  สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 5 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
5 พฤศจิกายน 2562  เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1)
6 พฤศจิกายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน Montfort College Primary Section
6 พฤศจิกายน 2562  เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1)
7 พฤศจิกายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน Montfort College Primary Section
7 พฤศจิกายน 2562  เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1)
8 พฤศจิกายน 2562  ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของผู้เรียน Montfort College Primary Section
8 พฤศจิกายน 2562  เก็บแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ส่วนของนักเรียน) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1)
29 พฤศจิกายน 2562  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤศจิกายน อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
29 พฤศจิกายน 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 9 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
2 ธันวาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section
2 ธันวาคม 2562  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 10 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
3 ธันวาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section
3 ธันวาคม 2562  ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมบันไดงู)
4 ธันวาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section
4 ธันวาคม 2562  สภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์ )
6 ธันวาคม 2562  สภานักเรียนจัดกิจกรรม Sharing for Happiness ให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
3 มกราคม 2563  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
8 มกราคม 2563  นำผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 บันทึก VDO ชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน อาคารมารีย์(ห้องวิทยบริการ)
9 มกราคม 2563  สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 6 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
20 มกราคม 2563  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 กล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
21 มกราคม 2563  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 กล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
24 มกราคม 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
25 มกราคม 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
26 มกราคม 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
27 มกราคม 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
28 มกราคม 2563  เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 Montfort College Primary Section
28 มกราคม 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
29 มกราคม 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
30 มกราคม 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
30 มกราคม 2563  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มกราคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
31 มกราคม 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
31 มกราคม 2563  สภานักเรียนจับฉลากกิจกรรม Buddy ของนักเรียนชั้น ป.6 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
31 มกราคม 2563  สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)
1 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
2 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
3 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 Montfort College Primary Section
3 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
3 กุมภาพันธ์ 2563  สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนเสริมทักษะ)
4 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 Montfort College Primary Section
4 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
4 กุมภาพันธ์ 2563  สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนเสริมทักษะ)
4 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)
5 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 Montfort College Primary Section
5 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
5 กุมภาพันธ์ 2563  สภานักเรียนจัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียนเสริมทักษะ)
6 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 5 Montfort College Primary Section
6 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
6 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)
7 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
7 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)
8 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
9 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
10 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
11 กุมภาพันธ์ 2563  ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล Montfort College Primary Section
11 กุมภาพันธ์ 2563  สภานักเรียนจัดกิจกรรม กาดนัด MCP ครั้งที่ 7 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )
12 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)
13 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)
14 กุมภาพันธ์ 2563  สอบวัดแววความสามารถพิเศษเฉพาะด้านชั้น ป.4 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/4)
24 กุมภาพันธ์ 2563  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กุมภาพันธ์ อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)
27 กุมภาพันธ์ 2563  คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 11 อาคารกิจกรรม(ห้องแนะแนว)
28 กุมภาพันธ์ 2563  สภานักเรียนจัดการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)