Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานส่งเสริมสวัสดิการ ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 กุมภาพันธ์ 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
1 กุมภาพันธ์ 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
28 กุมภาพันธ์ 2562  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
28 กุมภาพันธ์ 2562  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section
1 เมษายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2562  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน (13 มิถุนายน 2562) Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ. Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.4.1 การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2562  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Montfort College Primary Section
6 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดบิดาครูกนก ทรรทรานนท์ ครูผู้สอนเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ ศาลาสันติสุข ร.ร.พระหฤทัย เชียงใหม่
14 พฤษภาคม 2562  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2562  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
15 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องกรรมการบริหารระดับชั้น ป.4-6)
15 พฤษภาคม 2562  ศึกษาและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
16 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
17 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดหลวง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
17 พฤษภาคม 2562  ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดหลวง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
17 พฤษภาคม 2562  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดสามีของนางบัวลอย วังใน พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน บ้านเลขที่ 76 หมู่ 10 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
18 พฤษภาคม 2562  คณะครูร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดหลวง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
18 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดหลวง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
21 พฤษภาคม 2562  ฝ่ายบุคลากรตรวจรับแหวนทองคำสำหรับมอบให้ครูที่ปฏิบัติงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2561 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
23 พฤษภาคม 2562  นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
24 พฤษภาคม 2562  นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
27 พฤษภาคม 2562  นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
4 มิถุนายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
6 มิถุนายน 2562  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูปวีณา วิจิตรพร ครูที่ปรึกษา ป.1/7 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
7 มิถุนายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
13 มิถุนายน 2562  การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2561 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
13 มิถุนายน 2562  การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
13 มิถุนายน 2562  การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2561 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
14 มิถุนายน 2562  การประชุมหารือการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ ห้องประชุมอันโตนิโอ
14 มิถุนายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 1/4)
17 มิถุนายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
18 มิถุนายน 2562   กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
20 มิถุนายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
27 มิถุนายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
28 มิถุนายน 2562  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
1 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในการสวดวจนพิธีกรรมแด่ดวงวิญญาณมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โบสถ์พระหฤทัย เชียงใหม่
1 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงานศพมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โบสถ์พระหฤทัย เชียงใหม่
3 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
4 กรกฎาคม 2562  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูศิริลักษณ์ ศิริวงศ์ ครูที่ปรึกษา ป.1/5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
8 กรกฎาคม 2562  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
8 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
9 กรกฎาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
9 กรกฎาคม 2562  การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะภราดา กับทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สนามกีฬา(สนามวอลเล่ย์บอล)
9 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ งานประสานราชการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ณ บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
10 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
11 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
12 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
12 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
15 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
15 กรกฎาคม 2562  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
15 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
15 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
18 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
18 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
19 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
19 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
22 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
22 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
23 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
23 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
23 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
24 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
24 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
24 กรกฎาคม 2562  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
24 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
24 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
25 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
25 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
25 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
26 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
26 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
26 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
30 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
30 กรกฎาคม 2562  ศึกษาและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องโปรแกรมการดูงานในเดือนตุลาคมโครงการ School Break 2019 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
30 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคาร Simeon 1932(ห้องสำนักงานสระว่ายน้ำ)
31 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน (13 มิถุนายน 2562) Montfort College Primary Section
31 กรกฎาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
31 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
31 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
1 สิงหาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
1 สิงหาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
1 สิงหาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
2 สิงหาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” Montfort College Primary Section
2 สิงหาคม 2562  การตรวจสุขภาพด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
2 สิงหาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อยูนิฟอร์มนักการและพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
2 สิงหาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารมงฟอร์ต(ห้องพักครู ป.1 - 3)
3 สิงหาคม 2562  การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์” โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
6 สิงหาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
8 สิงหาคม 2562  การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
9 สิงหาคม 2562  การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
9 สิงหาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
10 สิงหาคม 2562  การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
14 สิงหาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
15 สิงหาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
15 สิงหาคม 2562  ศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
15 สิงหาคม 2562  ศึกษาและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
20 สิงหาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
20 สิงหาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
21 สิงหาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
21 สิงหาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
22 สิงหาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
22 สิงหาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
23 สิงหาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
27 สิงหาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
28 สิงหาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
28 สิงหาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
28 สิงหาคม 2562  คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานศพนางอุไร พลฤทธิ์ พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน บ้านเลขที่ 100 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
30 สิงหาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
30 สิงหาคม 2562  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
31 สิงหาคม 2562  สิ้นสุด 6.5.3 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ Montfort College Primary Section
31 สิงหาคม 2562  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์ ครูที่ปรึกษา ป.2/2 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
1 กันยายน 2562  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ Montfort College Primary Section
1 กันยายน 2562  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562) Montfort College Primary Section
1 กันยายน 2562  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563) Montfort College Primary Section
2 กันยายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
2 กันยายน 2562  จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องสำรวจการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
3 กันยายน 2562  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
4 กันยายน 2562  ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
5 กันยายน 2562  จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการพิจารณาการให้รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
6 กันยายน 2562  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
9 กันยายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
9 กันยายน 2562  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
9 กันยายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
10 กันยายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
10 กันยายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
10 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
10 กันยายน 2562  VDO Conference คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 8 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
10 กันยายน 2562  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
10 กันยายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
11 กันยายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
11 กันยายน 2562  เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)
11 กันยายน 2562  ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
12 กันยายน 2562  นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน(ชุดช็อป ชุดซาฟารี)ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)
12 กันยายน 2562  การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สนามกีฬา(สนามวอลเล่ย์บอล)
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
13 กันยายน 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
13 กันยายน 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
13 กันยายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
16 กันยายน 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
18 กันยายน 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
20 กันยายน 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
23 กันยายน 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
23 กันยายน 2562  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูเกษสุดา คำลุน ครูที่ปรึกษา ป.6/1 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
24 กันยายน 2562  ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
24 กันยายน 2562  การแข่งขันวอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมคณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ สนามกีฬา(สนามวอลเล่ย์บอล)
25 กันยายน 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
27 กันยายน 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
27 กันยายน 2562  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
30 กันยายน 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
30 กันยายน 2562  จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
1 ตุลาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
2 ตุลาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
4 ตุลาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
7 ตุลาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
7 ตุลาคม 2562  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
9 ตุลาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
9 ตุลาคม 2562  ประชุมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมใหญ่)
10 ตุลาคม 2562  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
11 ตุลาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
14 ตุลาคม 2562  คณะครูฝึกซ้อมกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
15 ตุลาคม 2562  คณะครูเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
16 ตุลาคม 2562  คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17 ตุลาคม 2562  คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
18 ตุลาคม 2562  คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
19 ตุลาคม 2562  คณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
21 ตุลาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
22 ตุลาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
22 ตุลาคม 2562  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์ งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
24 ตุลาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
25 ตุลาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู และเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
25 ตุลาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
28 ตุลาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ Montfort College Primary Section
31 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร Montfort College Primary Section
1 พฤศจิกายน 2562  6.5.2 กีฬาสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง – มงฟอร์ต Montfort College Primary Section
1 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
4 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
4 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
5 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
5 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
6 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
6 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
6 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
7 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
7 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
8 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
8 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
8 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
13 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
13 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
14 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
14 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
14 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
15 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
15 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
15 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
15 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารมารีย์(ห้องเรียนเปียโน 2)
18 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
19 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 1/7)
20 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
21 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
22 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)
25 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
25 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
26 พฤศจิกายน 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section
26 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
26 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
27 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
27 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
28 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
28 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
29 พฤศจิกายน 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section
29 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
29 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนพฤศิกายน 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
3 ธันวาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
4 ธันวาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
6 ธันวาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
11 ธันวาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมงานครอบครัวครูและครอบครัวนักการฯ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)
13 ธันวาคม 2562  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับทีมชมรมผู้ปกครองสากล จ.เชียงใหม่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
13 ธันวาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
17 ธันวาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
17 ธันวาคม 2562  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศุภมิตร ประสบเกียรติ งานนักร้องประสานเสียง สำนักผู้อำนวยการ Montfort College Primary Section
20 ธันวาคม 2562  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
21 ธันวาคม 2562  กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2562 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
21 ธันวาคม 2562  เชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานและร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
31 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.5.4 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section
1 มกราคม 2563  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (20 กุมภาพันธ์ 2563) Montfort College Primary Section
2 มกราคม 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
4 มกราคม 2563  กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
4 มกราคม 2563  เชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานและร่วมงานวันครอบครัวนักการฯ ปีการศึกษา 2562 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
7 มกราคม 2563  จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการจัดจำหน่ายเนคไทและผ้าพันคอสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
9 มกราคม 2563  จัดเก็บหนังสือเข้า เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมการแข่งขัน “กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7” อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
13 มกราคม 2563  ประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญครูชมภาพยนตร์ฟรี!! เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
14 มกราคม 2563  ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากรของโรงเรียนร่วมงานศพมารดาของนายอิทธิพล สิทธิราช นักการฝ่ายบริหารทั่วไป วัดพวกช้าง
15 มกราคม 2563  ศึกษาและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องครูชมภาพยนตร์ฟรี!! เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ปี 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
16 มกราคม 2563  ครูสิริกาญจน์ พรหมวงศ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.3/7 เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
21 มกราคม 2563  ประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
23 มกราคม 2563  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูรุ่งอรุณ ชัยเขต ครูที่ปรึกษาชั้น ป.3/6 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
24 มกราคม 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
29 มกราคม 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ Montfort College Primary Section
30 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ Montfort College Primary Section
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562) Montfort College Primary Section
31 มกราคม 2563  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (4 มกราคม 2563) Montfort College Primary Section
31 มกราคม 2563  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
3 กุมภาพันธ์ 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
3 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)
4 กุมภาพันธ์ 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
4 กุมภาพันธ์ 2563  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครู กับทีมนักการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
5 กุมภาพันธ์ 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
5 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
6 กุมภาพันธ์ 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
7 กุมภาพันธ์ 2563  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section
14 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
17 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
20 กุมภาพันธ์ 2563  งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section
20 กุมภาพันธ์ 2563  เชิญผู้อำนวยการกล่าวแสดงมุทิตาจิต และร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
21 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องพักครู ป.4 - 6)
22 กุมภาพันธ์ 2563  ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูสุทธิพร รอดสุวรรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.6/5 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
24 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
28 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
1 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section
2 มีนาคม 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
4 มีนาคม 2563  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
13 มีนาคม 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section
13 มีนาคม 2563  กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครูผู้สอนชาวต่างประเทศ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
14 มีนาคม 2563  การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภราดาและทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )
31 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (20 กุมภาพันธ์ 2563) Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ. Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4.1 การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.5.2 กีฬาสัมพันธ์อัสสัมชัญลำปาง – มงฟอร์ต Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2563  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section