Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
14 มิถุนายน 2562  สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
19 มิถุนายน 2562  กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
8 กรกฎาคม 2562  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ปี 2562 ระดับภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
31 กรกฎาคม 2562  กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 1) อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
1 สิงหาคม 2562   กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 2) ศาลามารีย์
6 สิงหาคม 2562  การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.5 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
6 สิงหาคม 2562  การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.6 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
8 สิงหาคม 2562  การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.3 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
8 สิงหาคม 2562  การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.4 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
20 สิงหาคม 2562  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6)
21 สิงหาคม 2562  การแข่งขันสนุกคิดนักวิทย์น้อย ระดับชั้น ป.1 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)
21 สิงหาคม 2562  การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้น ป.3 อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
21 สิงหาคม 2562  การแข่งขัน Fun Science ระดับชั้นป.4 Montfort College Primary Section
22 สิงหาคม 2562  การแข่งขันสนุกคิดนักวิทย์น้อย ระดับชั้น ป.2 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)
23 สิงหาคม 2562  การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นป.6 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6)
2 กันยายน 2562  มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.4-6 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
2 กันยายน 2562  มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.1-3 อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
12 กันยายน 2562  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาจัดโดย สสวท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร
13 กันยายน 2562  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาจัดโดย สสวท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร
14 กันยายน 2562  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาจัดโดย สสวท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร
15 กันยายน 2562  ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาจัดโดย สสวท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร
18 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ครั้งที่ 2 อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
20 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
28 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นป.6 เรื่อง 88th MCP TAKE OFF “Bound for Quality Education” พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ธันวาคม 2562  นักเรียนระดับชั้นป.4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร ปี 2562 Montfort College Primary Section
11 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
12 กุมภาพันธ์ 2563  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
13 กุมภาพันธ์ 2563   กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ Smart Dustbin อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)