Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษา 2563
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Primary Section
1 มีนาคม 2563  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2563  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Primary Section
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2563  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2563  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ Montfort College Primary Section
1 พฤษภาคม 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ค.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
14 พฤษภาคม 2563  6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2563  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2563  6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2563  6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2563  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ Montfort College Primary Section
14 พฤษภาคม 2563  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section
31 พฤษภาคม 2563  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section
5 มิถุนายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
5 มิถุนายน 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
9 มิถุนายน 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิ.ย.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
16 มิถุนายน 2563  ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
29 มิถุนายน 2563  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
29 มิถุนายน 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
1 กรกฎาคม 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section
1 กรกฎาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section
1 กรกฎาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section
14 กรกฎาคม 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section
15 กรกฎาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
15 กรกฎาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
16 กรกฎาคม 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
17 กรกฎาคม 2563  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section
31 กรกฎาคม 2563  ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม หอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล
31 กรกฎาคม 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม หอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล
31 กรกฎาคม 2563  ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
5 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
5 สิงหาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
10 สิงหาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ทั้ง 2 แผนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
10 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
13 สิงหาคม 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนส.ค.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
14 สิงหาคม 2563  การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการเปิดเรียน อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
18 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 สิงหาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
25 สิงหาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
28 สิงหาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
28 สิงหาคม 2563  ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
28 สิงหาคม 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
29 สิงหาคม 2563  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
31 สิงหาคม 2563  ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
8 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
8 กันยายน 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
16 กันยายน 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.ย.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
17 กันยายน 2563  ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “100 ปีเซนต์คาเบรียล” โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร
18 กันยายน 2563  ประชุมครูประจำเดือนกันยายน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
18 กันยายน 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
18 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
6 ตุลาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
6 ตุลาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
19 ตุลาคม 2563  ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
22 ตุลาคม 2563  ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
22 ตุลาคม 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
3 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
3 พฤศจิกายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
3 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
3 พฤศจิกายน 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
6 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
6 พฤศจิกายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section
19 พฤศจิกายน 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ย.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)
27 พฤศจิกายน 2563  ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
27 พฤศจิกายน 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
8 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
8 ธันวาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
18 ธันวาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 ธันวาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
25 ธันวาคม 2563  ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
25 ธันวาคม 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
19 มกราคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section
22 มกราคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section
23 มีนาคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section
23 มีนาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
26 มีนาคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section
26 มีนาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section
1 เมษายน 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section
30 เมษายน 2564  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section