Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2562  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
8 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.1 การฝึกปฏิบัติการไหว้ที่ถูกต้องในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.2 การกำกับ ติดตามการปฏิบัติการไหว้ของนักเรียน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปี Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  ประชุมงานอภิบาล อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)  
15 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
15 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
16 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
16 พฤษภาคม 2562  งานอภิบาลขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา และกิจกรรมงานอภิบาล Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2562  ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
17 พฤษภาคม 2562  สำรวจความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนายหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ป.4-6 ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
17 พฤษภาคม 2562  ติดตามการจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือภาคเรียนที่ 1 Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2562  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
21 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
21 พฤษภาคม 2562  นักเรียนคาทอลิกรับฟังรายละเอียดการเรียนคำสอน ปีการศึกษา 2562 อาคารประกอบ(วัดน้อยพระเมตตา)  
22 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
22 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
22 พฤษภาคม 2562  จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6 อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
22 พฤษภาคม 2562  ถ่ายภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
22 พฤษภาคม 2562  งานอภิบาลนำส่งจดหมายสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตปีการศีกษา 2562 Montfort College Primary Section  
23 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
23 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
24 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
24 พฤษภาคม 2562  ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
24 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
24 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
24 พฤษภาคม 2562  ขออนุญาตเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)  
24 พฤษภาคม 2562  ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่  
24 พฤษภาคม 2562  บันทึก VDO นโยบายผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน อาคารมารีย์(ห้องวิทยบริการ)  
24 พฤษภาคม 2562  ตัวแทนบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ศูนย์มิสซังโรมันคาทอคิกเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
25 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
25 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
25 พฤษภาคม 2562  อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก Montfort College Primary Section  
25 พฤษภาคม 2562  ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน ศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่  
26 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
27 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
27 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
27 พฤษภาคม 2562  การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
27 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
28 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
28 พฤษภาคม 2562  การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
28 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
28 พฤษภาคม 2562  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)  
28 พฤษภาคม 2562  งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา (ยิงธนู) วัดน้อยพระเมตตา  
29 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
29 พฤษภาคม 2562  การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
29 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
29 พฤษภาคม 2562  ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ่ค่ายลูกเสือม่อนคำออน  
29 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
29 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
29 พฤษภาคม 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562 Montfort College Primary Section  
29 พฤษภาคม 2562  ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)  
30 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
30 พฤษภาคม 2562  การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
30 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
30 พฤษภาคม 2562  ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ่ค่ายลูกเสือม่อนคำออน  
30 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
30 พฤษภาคม 2562  ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนกล่าวชี้แจงนโยบายให้แก่นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
30 พฤษภาคม 2562  พิจารณาคัดเลือกรถตู้กิจกรรมสัมผัสชีวิต Montfort College Primary Section  
31 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
31 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
31 พฤษภาคม 2562  การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
31 พฤษภาคม 2562  พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 Saint Gabriel Hall  
31 พฤษภาคม 2562  ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ่ค่ายลูกเสือม่อนคำออน  
31 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเยี่ยมค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
31 พฤษภาคม 2562  เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 Montfort College Primary Section  
31 พฤษภาคม 2562  ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
31 พฤษภาคม 2562  ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
1 มิถุนายน 2562  ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ่ค่ายลูกเสือม่อนคำออน  
1 มิถุนายน 2562  คณะกรรมการผู้ร่วมบริหารเยี่ยมค่ายผู้นำลูกเสือ ค่ายลูกเสือม่อนคำออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  
3 มิถุนายน 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Montfort College Primary Section  
3 มิถุนายน 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 สรุปผลงาน Montfort Variety Education 2018 “The Family of LOVE” Montfort College Primary Section  
3 มิถุนายน 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
3 มิถุนายน 2562  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมโครงการงานประจำปีของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
3 มิถุนายน 2562  6.1.4 ของที่ระลึก/ใบประกาศเกียรติคุณ Montfort College Primary Section  
3 มิถุนายน 2562  6.1 งานประจำปีของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
3 มิถุนายน 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
4 มิถุนายน 2562  การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด สนามกีฬา(สนามแชร์บอล)  
4 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
4 มิถุนายน 2562  เลือกตั้งประธานนักเรียน Montfort College Primary Section  
4 มิถุนายน 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
4 มิถุนายน 2562  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 หน้าเว็บไซต์โรงเรียน  
5 มิถุนายน 2562   การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด สนามกีฬา(สนามแชร์บอล)  
5 มิถุนายน 2562  กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
5 มิถุนายน 2562  ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ค่ายลูกเสือม่อนคำออน  
1 2 3 4 5 6 7 8 9