Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 กุมภาพันธ์ 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 กุมภาพันธ์ 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
14 กุมภาพันธ์ 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
28 กุมภาพันธ์ 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
28 กุมภาพันธ์ 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
30 เมษายน 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
30 เมษายน 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562  - ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562   - ประชุมครูประจำเดือน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562   - ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562  - ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนาฯลฯ Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2562  - ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ Montfort College Primary Section  
13 พฤษภาคม 2562  งานร้านเบเกอรีเข้าร่วมอบรม omelette pancake Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารว่างให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของงานร้านค้าเบเกอรี่ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.3 งานจัดเลี้ยงอาหารว่างรับรองแขกของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.4 การสำรวจวัตถุดิบ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.5 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.6 การตรวจรับวัตถุดิบ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.7 การผลิต Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.8 การจำหน่ายเบเกอรี่ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงานของงานร้านค้าเบเกอรี่ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานร้านค้าเบเกอรี่ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2562  งานสื่อสารมวลชนเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อขอบันทึกภาพนิ่ง อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)  
20 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา Montfort College Primary Section  
21 พฤษภาคม 2562  เปิดเรียน หลังหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา Montfort College Primary Section  
21 พฤษภาคม 2562   แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมบันไดงู)  
22 พฤษภาคม 2562  แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมบันไดงู)  
23 พฤษภาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
23 พฤษภาคม 2562  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ ทั้ง 2 แผนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
23 พฤษภาคม 2562  แจ้งถ่ายรูปครูเเละบุคลากร เพื่อนำรูปไปใช้ในการทำเเฟ้มทำเนียบบุคลากร ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมบันไดงู)  
24 พฤษภาคม 2562  ผู้บริหารโรงเรียนสันติศึกษา ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อเเสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ Montfort College Primary Section  
30 พฤษภาคม 2562  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่  
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 มิถุนายน 2562  ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมเรื่องกองทุนครูเกษียณ Montfort College Primary Section  
3 มิถุนายน 2562  โรงเรียนหยุดวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Montfort College Primary Section  
4 มิถุนายน 2562  เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ, โรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู บุคลากร นักการ, โรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และร้านผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากร อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม 2)  
4 มิถุนายน 2562  เปิดเรียน หลังจากหยุดวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Montfort College Primary Section  
7 มิถุนายน 2562  เชิญประชุมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนฯ ของโรงเรียน (ฉบับปรับปรุงใหม่) อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
11 มิถุนายน 2562  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
11 มิถุนายน 2562  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
14 มิถุนายน 2562  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
17 มิถุนายน 2562  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในการมารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)  
17 มิถุนายน 2562  6.11 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานโภชนาการ Montfort College Primary Section  
17 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
18 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
19 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
20 มิถุนายน 2562  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมกันทั้ง 2 แผนก อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
20 มิถุนายน 2562  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญทั้ง 2 แผนก อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
20 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
21 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
24 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
24 มิถุนายน 2562  เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลตรวจสุขภาพครู นักการ พนักงานโรงอาหาร, บริษัทจัดทำแหวนทองคำ, บริษัทซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
25 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
26 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
27 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
27 มิถุนายน 2562  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
28 มิถุนายน 2562  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
28 มิถุนายน 2562  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมและให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2562 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
28 มิถุนายน 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
1 กรกฎาคม 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
2 กรกฎาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
2 กรกฎาคม 2562  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
2 กรกฎาคม 2562  พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
3 กรกฎาคม 2562  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
1 2 3 4 5 6