Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
14 พฤษภาคม 2562  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 มกราคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ Montfort College Primary Section  
1 มกราคม 2563  เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน Montfort College Primary Section  
1 มกราคม 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มกราคม 2563  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มกราคม 2563  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
1 มกราคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
2 มกราคม 2563  6.1 ศึกษาข้อมูลและสำรวจเครื่องดนตรีดุริยางค์ Montfort College Primary Section  
2 มกราคม 2563  6.2 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงินทรัพย์สินมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
1 กุมภาพันธ์ 2563  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน Montfort College Primary Section  
1 กุมภาพันธ์ 2563  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ Montfort College Primary Section  
1 กุมภาพันธ์ 2563  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
1 กุมภาพันธ์ 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 กุมภาพันธ์ 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
29 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  6.1 วางแผนสำรวจพื้นที่ในการก่อสร้าง Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2563  ประชุม วางแผนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2563  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
10 เมษายน 2563  6.4 ดำเนินการก่อสร้าง และตรวจ เช็คงานก่อสร้างตามสัญญางวดงาน Montfort College Primary Section  
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2563  เก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบราคาสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ Montfort College Primary Section  
2 พฤษภาคม 2563  6.3 การบริหารจัดการทางด้านกายภาพ ในการจัดเตรียมสถานที่/ห้องเรียนและอุปกรณ์ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานโครงการจัดค่ายและการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก Montfort String Orchestra Camp (M.S.O.C.) Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.1 การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.2 การคัดเลือกหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนและการสอบวัดผลการเรียนเปียโนกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.4 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.1 การจัดการเรียนการสอน IE Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.2 การสอบ CGPTA-FSG/FSGST Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.3 ศึกษาดูงานร่วมกับสมาพันธ์ฯ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.4 การร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  
14 พฤษภาคม 2563  6.5 จัดส่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.7 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ(JPIC) Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.8 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา โรงเรียนในเครือฯ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.6 Family night & Outing Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.7 Christmas Party Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านดำเนินการ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ Montfort College Primary Section  
29 พฤษภาคม 2563  นายกและตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯเข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)  
1 มิถุนายน 2563  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงาน Montfort College Primary Section  
1 มิถุนายน 2563  จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
1 มิถุนายน 2563  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
19 มิถุนายน 2563  ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/25623 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6.6 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6.7 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณางาน Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  6.1 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับพัฒนานักเรียนวงสตริงคอมโบ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับพัฒนานักเรียนวงสตริงคอมโบ Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
2 กรกฎาคม 2563  การคัดเลือกหนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนเปียโนและการสอบวัดผลการเรียนเปียโนกับสถาบันที่ได้มาตรฐาน Montfort College Primary Section  
11 กรกฎาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
14 กรกฎาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 2 3 4 5