Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
14 กรกฎาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
14 กรกฎาคม 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
14 กรกฎาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
14 กรกฎาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
14 กรกฎาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 1 Montfort College Primary Section  
15 กรกฎาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ณ ห้องนักร้องประสานเสียง อาคารมารีย์  
16 กรกฎาคม 2563  นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกฝึกซ้อมสำหรับนักเรียนใหม่ อาคารมารีย์(ห้องวงเครื่องสายตะวันตก)  
20 กรกฎาคม 2563  จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องสำนักผู้อำนวยการ)  
20 กรกฎาคม 2563  ฝึกซ้อมนักเรียนวงสตริงคอมโบ Montfort College Primary Section  
24 กรกฎาคม 2563  ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
3 สิงหาคม 2563  คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  
14 สิงหาคม 2563  ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
19 สิงหาคม 2563  ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25623 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
20 สิงหาคม 2563  งานดุริยางค์ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)  
21 สิงหาคม 2563  งานดุริยางค์ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)  
25 สิงหาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
25 สิงหาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
25 สิงหาคม 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Primary Section  
25 สิงหาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
25 สิงหาคม 2563  นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป Montfort College Primary Section  
25 สิงหาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
26 สิงหาคม 2563  นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2563 ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section  
26 สิงหาคม 2563  บุคลากรวงดุริยางค์เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่  
27 สิงหาคม 2563  นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2563 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร Montfort College Primary Section  
28 สิงหาคม 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Primary Section  
28 สิงหาคม 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
28 สิงหาคม 2563  นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2563 สำนักผู้อำนวยการ Montfort College Primary Section  
2 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
8 กันยายน 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
8 กันยายน 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
8 กันยายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
8 กันยายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
8 กันยายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
8 กันยายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
8 กันยายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 2 Montfort College Primary Section  
8 กันยายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
12 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม  
14 กันยายน 2563  ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถของนักเรียนประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
14 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานกิจกรรมเวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน Montfort College Primary Section  
21 กันยายน 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
22 กันยายน 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
23 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์  
23 กันยายน 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
23 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
24 กันยายน 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
28 กันยายน 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
29 กันยายน 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
30 กันยายน 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
30 กันยายน 2563  ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/25623 ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์  
1 ตุลาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  หาข้อมูล/ติดต่อขอบุคลากร/ฝ่ายสถานที่ Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  6.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม Montfort College Primary Section  
1 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน Montfort College Primary Section  
2 ตุลาคม 2563  ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 Montfort College Primary Section  
6 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
7 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
8 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถพิเศษนักเรียน ประจำเดือนกันยายน ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
8 ตุลาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
9 ตุลาคม 2563  เชิญประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
9 ตุลาคม 2563  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยมอบงบประมาณสนับสนุนวงสตริงคอมโบโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)  
11 ตุลาคม 2563  คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนร่วมพิธีเปิดสนามกีฬา"บัญญัติ โรจนารุณ" โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
12 ตุลาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต  
14 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถนักเรียน ชั้น ป.1-ป.2 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)  
15 ตุลาคม 2563  6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
15 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถนักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)  
20 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
21 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
22 ตุลาคม 2563  แสดงความสามารถนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 รอบที่ 2 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)  
26 ตุลาคม 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Montfort College Primary Section  
26 ตุลาคม 2563  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1 Montfort College Primary Section  
27 ตุลาคม 2563  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 Montfort College Primary Section  
27 ตุลาคม 2563  นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน), อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ-การเงิน)  
28 ตุลาคม 2563  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 Montfort College Primary Section  
28 ตุลาคม 2563  ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/25623 ห้องประชุมอันโตนิโอ อาคารพิพิธภัณฑ์  
28 ตุลาคม 2563  นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2563 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ), อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องอันโตนิโอ)  
29 ตุลาคม 2563  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 Montfort College Primary Section  
29 ตุลาคม 2563  นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2563 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
30 ตุลาคม 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Montfort College Primary Section  
30 ตุลาคม 2563  เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 Montfort College Primary Section  
30 ตุลาคม 2563  นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)  
1 พฤศจิกายน 2563  6.5 การจัดทำบัตรและการจำหน่ายบัตร Montfort College Primary Section  
1 พฤศจิกายน 2563  จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก 4.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
1 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤศจิกายน 2563  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤศจิกายน 2563  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤศจิกายน 2563  6.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤศจิกายน 2563  6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ Montfort College Primary Section  
1 พฤศจิกายน 2563  ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดา โรงเรียนอัสสัมชัญ  
2 พฤศจิกายน 2563  6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ Montfort College Primary Section  
2 พฤศจิกายน 2563  ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1 Montfort College Primary Section  
3 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
3 พฤศจิกายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
1 2 3 4