Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
3 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
3 พฤศจิกายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
3 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
3 พฤศจิกายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
3 พฤศจิกายน 2563  ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 Montfort College Primary Section  
3 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
3 พฤศจิกายน 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
4 พฤศจิกายน 2563  ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 Montfort College Primary Section  
5 พฤศจิกายน 2563  ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4 Montfort College Primary Section  
6 พฤศจิกายน 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
6 พฤศจิกายน 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
6 พฤศจิกายน 2563  ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 Montfort College Primary Section  
24 พฤศจิกายน 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
24 พฤศจิกายน 2563  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
24 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
24 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
24 พฤศจิกายน 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 3 Montfort College Primary Section  
30 พฤศจิกายน 2563  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
30 พฤศจิกายน 2563  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 ธันวาคม 2563  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 ธันวาคม 2563  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ Montfort College Primary Section  
1 ธันวาคม 2563  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
1 ธันวาคม 2563  6.6 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 Montfort College Primary Section  
2 ธันวาคม 2563  6.5.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา Montfort College Primary Section  
3 ธันวาคม 2563  6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Montfort College Primary Section  
3 ธันวาคม 2563  6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง Montfort College Primary Section  
15 ธันวาคม 2563  สิ้นสุด 6.5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ Montfort College Primary Section  
1 มกราคม 2564  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
2 มกราคม 2564  จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Primary Section  
2 มกราคม 2564  จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Primary Section  
2 มกราคม 2564  จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Primary Section  
2 มกราคม 2564  จัดทำโครงการ กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Primary Section  
2 มกราคม 2564  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
2 มกราคม 2564  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ Montfort College Primary Section  
19 มกราคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
19 มกราคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
19 มกราคม 2564  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Primary Section  
19 มกราคม 2564  สิ้นสุด 6.5.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง Montfort College Primary Section  
19 มกราคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
19 มกราคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
22 มกราคม 2564  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Primary Section  
22 มกราคม 2564  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
29 มกราคม 2564  สิ้นสุด 6.5.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Montfort College Primary Section  
29 มกราคม 2564  6.5.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ Montfort College Primary Section  
29 มกราคม 2564  6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง Montfort College Primary Section  
1 กุมภาพันธ์ 2564  6.3 ประสานงานจัดซื้อ จัดจ้างให้สำรวจร้านค้าเสนอใบราคา Montfort College Primary Section  
3 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 6.5.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง Montfort College Primary Section  
4 กุมภาพันธ์ 2564  6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
14 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 6.5.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
15 กุมภาพันธ์ 2564  6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
15 กุมภาพันธ์ 2564  6.5.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้ง 4 Montfort College Primary Section  
16 กุมภาพันธ์ 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 6.5.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  6.2 ร่างแบบแปลนงานปรับปรุง Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  6.5.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  6.5.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป Montfort College Primary Section  
15 มีนาคม 2564  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2563 Montfort College Primary Section  
15 มีนาคม 2564  6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
15 มีนาคม 2564  6.3 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 Montfort College Primary Section  
15 มีนาคม 2564  6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับฝ่าย Montfort College Primary Section  
15 มีนาคม 2564  6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
15 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 6.5.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
15 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 6.5.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป Montfort College Primary Section  
16 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
16 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับฝ่าย Montfort College Primary Section  
17 มีนาคม 2564  6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการแก่ฝ่ายต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
17 มีนาคม 2564  6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ในระดับโรงเรียน Montfort College Primary Section  
18 มีนาคม 2564  6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุปแผนงาน โครงการ Montfort College Primary Section  
18 มีนาคม 2564  6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระดับฝ่าย Montfort College Primary Section  
19 มีนาคม 2564  6.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านค้า Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
23 มีนาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
26 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) Montfort College Primary Section  
26 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Primary Section  
26 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 6.5.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  6.5 ดำเนินการจัดซื้อและตรวจรับเครื่องดนตรี Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  6.3 สรรหา/คัดเลือกผู้รับเหมาและทำสัญญาว่าจ้าง Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Primary Section  
1 2 3 4