Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2563  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2563  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2563  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ค.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
14 พฤษภาคม 2563  6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section  
14 พฤษภาคม 2563  6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section  
31 พฤษภาคม 2563  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
2 มิถุนายน 2563  เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพครูต่างชาติ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
3 มิถุนายน 2563  โรงเรียนหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Montfort College Primary Section  
4 มิถุนายน 2563  ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดทำการ หลังหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Montfort College Primary Section  
5 มิถุนายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
5 มิถุนายน 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
9 มิถุนายน 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิ.ย.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
15 มิถุนายน 2563  ประชุมพนักงานโรงอาหาร พนักงานร้านค้าสวัสดิการ และพนักงานร้านค้าเบเกอรี่ อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)  
16 มิถุนายน 2563  ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
29 มิถุนายน 2563  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
29 มิถุนายน 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
1 กรกฎาคม 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Primary Section  
1 กรกฎาคม 2563  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
4 กรกฎาคม 2563  วันอาสาฬหบูชา Montfort College Primary Section  
7 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา Montfort College Primary Section  
10 กรกฎาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
14 กรกฎาคม 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
15 กรกฎาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
15 กรกฎาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
16 กรกฎาคม 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2563 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
17 กรกฎาคม 2563  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563 Montfort College Primary Section  
20 กรกฎาคม 2563  ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Montfort College Primary Section  
23 กรกฎาคม 2563  ประชุมพนักงานโรงอาหาร ร้านค้าเบเกอรี่ ร้านค้าสวัสดิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)  
27 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนหยุด วันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ Montfort College Primary Section  
28 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 Montfort College Primary Section  
29 กรกฎาคม 2563  เปิดเรียน หลังวันหยุด Montfort College Primary Section  
31 กรกฎาคม 2563  ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม หอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล  
31 กรกฎาคม 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม หอประชุมอาคารเซนต์คาเบรียล  
31 กรกฎาคม 2563  ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
5 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
5 สิงหาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
10 สิงหาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ทั้ง 2 แผนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
10 สิงหาคม 2563  ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Montfort College Primary Section  
10 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
12 สิงหาคม 2563  โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเเม่แห่งชาติ Montfort College Primary Section  
13 สิงหาคม 2563  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนส.ค.63 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
14 สิงหาคม 2563  ตัวเเทนฝ่ายธุรการ อบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โรงแรม The Empress Hotel Chiangmai  
14 สิงหาคม 2563  การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการเปิดเรียน อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
17 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
18 สิงหาคม 2563  ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
18 สิงหาคม 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
18 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
19 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
19 สิงหาคม 2563  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีศพ บิดาของ พ.ต.ท.นำพล พรหมการัตน์ วัดพวกแต้ม  
20 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
21 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
24 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
25 สิงหาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
25 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
25 สิงหาคม 2563  ประชุมพนักงานโรงอาหาร ร้านค้าเบเกอรี่ ร้านค้าสวัสดิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)  
26 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
26 สิงหาคม 2563  นำส่งเงินค่าสงเคราะห์ต่าง ๆ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 หน่วยงาน สพค. และหน่วยงาน สกสค.เชียงใหม่  
27 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
28 สิงหาคม 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
28 สิงหาคม 2563  ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
28 สิงหาคม 2563  ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
28 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
29 สิงหาคม 2563  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  
29 สิงหาคม 2563  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
31 สิงหาคม 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
31 สิงหาคม 2563  ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โรงเรียนวารีเชียงใหม่  
31 สิงหาคม 2563  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
1 กันยายน 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
2 กันยายน 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
3 กันยายน 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
3 กันยายน 2563  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อนุบาลเบบี้จีเนียส  
8 กันยายน 2563  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
8 กันยายน 2563  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
8 กันยายน 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
9 กันยายน 2563  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ)  
9 กันยายน 2563  คุณบูม กัซซันเริงโพธิ์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องผู้อำนวยการ)  
9 กันยายน 2563  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลในอำเภอพร้าว, แม่ริม, สันทราย และดอยสะเก็ด  
1 2 3