Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2564  6.5.3 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
8 พฤษภาคม 2564  การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  
9 พฤษภาคม 2564  การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  
10 พฤษภาคม 2564  การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  
11 พฤษภาคม 2564  การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  
12 พฤษภาคม 2564  การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 6/4)  
18 พฤษภาคม 2564  แจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2564  สำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2564  แจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
19 พฤษภาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
20 พฤษภาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
21 พฤษภาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
24 พฤษภาคม 2564  การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
27 พฤษภาคม 2564  การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) ร้านขายเครื่องดื่ม(ร้าน MON FRERE CAFE)  
28 พฤษภาคม 2564  การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) ร้านขายเครื่องดื่ม(ร้าน MON FRERE CAFE)  
8 มิถุนายน 2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียน IPAD ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์  
9 มิถุนายน 2564  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2564  
9 มิถุนายน 2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียน IPAD ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์  
22 มิถุนายน 2564  การสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
24 มิถุนายน 2564  การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
26 มิถุนายน 2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
28 มิถุนายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่  
29 มิถุนายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่  
30 มิถุนายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่  
1 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่  
2 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่  
8 กรกฎาคม 2564  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2564  
14 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  
15 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  
16 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  
19 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  
20 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  
21 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  
22 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  
23 กรกฎาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  
24 กรกฎาคม 2564  ครูวิไลวรรณ เครือเทพ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 พุทธสถานเชียงใหม่  
28 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพมารดาของครูสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ และครูสุทธิพร ใจกว้าง คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
3 สิงหาคม 2564  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพภรรยาของ มาสเตอร์กระสรวล อินทรสมบัติ วัดล่ามช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
14 สิงหาคม 2564  คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยข้อสอบ Online โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
14 สิงหาคม 2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit และการใช้ Micro:bit ร่วมกับหุ่นยนต์ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(Computer Lab 1)  
18 สิงหาคม 2564  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2564  
20 สิงหาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  
22 สิงหาคม 2564  คณะครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่องทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ถูกใจผู้เรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
9 กันยายน 2564  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2564  
12 ตุลาคม 2564  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2564  
16 ตุลาคม 2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 1) อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ComputerLab 2 )  
21 ตุลาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565  
25 ตุลาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565  
26 ตุลาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565  
27 ตุลาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565  
28 ตุลาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565  
29 ตุลาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2565  
3 พฤศจิกายน 2564  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ห้างสรรพสินค้าเช็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่  
6 พฤศจิกายน 2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 2)  
18 พฤศจิกายน 2564  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2564  
26 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564  
26 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
27 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564  
27 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
29 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564  
29 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
30 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564  
30 พฤศจิกายน 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
1 ธันวาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564  
1 ธันวาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
2 ธันวาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
2 ธันวาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564  
3 ธันวาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564  
3 ธันวาคม 2564  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
7 ธันวาคม 2564  การตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2564 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
8 ธันวาคม 2564  การตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2564 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
13 ธันวาคม 2564  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
18 ธันวาคม 2564  การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
18 ธันวาคม 2564  รองผู้อำนวยการมอบซองของขวัญวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ แก่นักการและพนักงาน  
22 ธันวาคม 2564  การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
23 ธันวาคม 2564  การจับฉลากของขวัญครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
31 ธันวาคม 2564  สิ้นสุด 6.5.3 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ Montfort College Primary Section  
5 มกราคม 2565  รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพบิดาของมาสเตอร์นิวัติ ทิศรีชัย ศาลาอเนกประสงค์วัดป่ากล้วย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  
5 มกราคม 2565  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพบิดาของมาสเตอร์นิวัติ ทิศรีชัย ศาลาอเนกประสงค์วัดป่ากล้วย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  
7 มกราคม 2565  การสอบสอนตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ IE อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1)  
13 มกราคม 2565   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
14 มกราคม 2565   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
15 มกราคม 2565   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
15 มกราคม 2565  เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
17 มกราคม 2565   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
17 มกราคม 2565  ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
18 มกราคม 2565   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
19 มกราคม 2565   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
20 มกราคม 2565   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
21 มกราคม 2565   ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)  
22 มกราคม 2565  การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2563 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
22 มกราคม 2565  การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2563 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)  
24 มกราคม 2565  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมงานศพบิดาของครูสุรางคณา จิตต์กาวิน วัดป่าแพ่ง  
1